1517                Martin Luther 

Martin Luther er grundlægger af den evangelisk-lutherske kirke. Han fødtes i Eisleben, faderen var bjergværksarbejder og nedstammede fra en gammel bondeslægt. I 7 års alderen blev drengen sat i latinskole, og 18 år gammel kom han til universitetet i Erfurt for efter sin faders ønske at studere jura. En oplevelse, som bragte ham døden nær, bevirkede, at han 1505 indtrådte i Augustinereremitternes kloster i Erfurt. Det var klosterlivets erfaringer, der udviklede ham til reformator. Den vej til fred med Gud, som klostret viste ham, gerningernes vej, førte ham længere og længere bort fra målet, indtil han fandt den vej, der gjorde ham til reformator: Frelse ved troen alene. En rejse til Rom 1510-11 åbnede hans øjne for romerkirkens forfald. Som professor i Wittenberg fik han gennem sine forelæsninger en stadig voksende klarhed over Ny Testamentes kristendom og hentede rige impulser fra Augustin og de tyske mystikere. Tetzels forargelige optræden ved afladshandelen foranledigede Luther til at opslå 95 latinske teser om afladen på døren til Slotskirken i Wittenberg den 31. okt. 1517. Dermed begyndte opgøret, der meget hurtigt udviklede sig til en strid om pavens og kirkens autoritet. Luthers syn voksede i de nærmest følgende år til større og større klarhed og fik sit klassiske udtryk i de reformatoriske hovedskrifter, som alle udkom 1520 (Til den kristelige Adel af den tyske Nation, Om Kirkens babyloniske Fangenskab, Om gode Gerninger, Om et Kristenmenneskes Frihed). På rigsdagen i Worms 1521 erklæredes Luther i "Rigens Acht", men den fredløse mand blev ved kurfyrst Frederik den Vises mellemkomst bragt i sikkerhed på slottet Wartburg, hvor Luther oversatte det Ny Testamente til tysk. Uroligheder i Wittenberg, forårsagede ved misforståelser af reformationens principper, kaldte Luther tilbage til universitetsbyen, hvor han genoprettede ro og orden. Han gik nu i gang med at gennemføre en ny gudstjenesteordning, som fik sit præg af modersmålets brug og menighedens salmesang. Luther selv var en fremragende salmedigter (Vor Gud han er så fast en borg, Nu fryde sig hver kristen mand, Behold os, Herre, ved dit ord, Lovet være du, Jesus Krist). Striden med humanismen, med sværmerne og bondekrigen bragte 1524-25 Reformationen ind i en krise. Derefter fulgte en roligere udvikling. Skolevæsenet og fattigplejen blev nyordnet. Som et led i undervisningen i kirke og hjem skrev Luther 1529 den store og den lille Katekismus. 1525 indgik han ægteskab med Katharina von Bora. Rigsdagen i Augsburg 1530 bragte en foreløbig ordning af de religiøse forhold i Tyskland uden at bringe en endelig løsning. Stadig truede den af Luther frygtede religionskrig; men inden den udbrød, døde han i sin fødeby, Eisleben.