1535

Tyge Krabbe i Skåne, som havde sluttet forlig med grev Christoffer, falder hans tropper i ryggen, da de er på flugt for svenskerne, der støtter tronkandidaten Christian (III), fordi de er imod Christian II. Borgerne i København og Malmø opfatter Tyge Krabbes forræderi som udtryk for, at hele adelen har begået forræderi, og på Sjælland kommer det til klaplagt på al adel og alle rigsråder, også de, der som Joachim Rønnow har indgået forlig med grev Christoffer.

De jyske rigsråder har - med bispernes samtykke (de kan godt se, at landet må have en konge nu, hvor bønderne i Nordjylland har rejst oprørsfanen under Skipper Clement) - valgt Frederik I's søn Christian (III) som ny konge. Christian gør brug af sin effektive holstenske hærleder Johan Rantzau til at slå bondeoprøret i Nordjylland ned. Og via Fyn kæmper kongens hær sig over til Sjælland, hvor Grev Christoffer må krybe i ly bag Københavns volde.

Den udvalgte konge, Christian III, lader midlertidigt (mens hans kommende hovedstad København er belejret, fordi den stadig holder med Christian II i borgerkrigen Grevens Fejde)  mønter slå i Roskilde. Det er et større foretagende. Der bygges et værksted med 5 skorstene og der bygges herberg til de 40 svende, der skal udføre arbejdet. Disse kommer for hovedpartens vedkommende fra Tyskland. Foruden de 40 svende blev guldsmedene i Roskilde med deres svende også sat til at arbejde i møntsmedjen. Grunden til, at arbejdet med møntslagning nu var så mandskabskrævende (der har i alt været op mod 100 mand i arbejde), var, at der nu i modsætning til tidligere blev slået store mønter. Der var også brug for rede penge: Hans lejeknægte skulle have løn. Foruden fireskilling blev der lavet 1 og 2 mark i Roskilde. Herefter flyttedes møntslageriet til København.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle