1627                Kruse 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Slægtens stamtavle

                                                                                             

Gabriel Kruse til Hjulebjerg var lensmand (på genant) på Roskildegård 1627-1632. Han blev født på Tulsted og skrev sig til Tulsted og Hjulebjerg. Han ejede også Engeltofta i Skåne.

Gabriel Kruse er først og fremmest kendt som søofficer. Han optræder første gang i marinens tjeneste under Kalmarkrigen i maj 1610 som løjtnant på Markatten i Østersøen og senere på året blev han kaptajn. 1611 blev han chef på Markatten, der skulle krydse mellem Tyskland og Sverige for at opretholde en blokade . Senere deltog var han med i slagene i Kalmar Sund og deltog i hovedangrebet på den svenske flåde i Elfsborg havn. 1612 var han med kongen og rigsadmiralen i Stokholms skærgård for at indeslutte den svenske flåde. Om vinteren skulle han forhindre 24 lybske skibe i at komme til Sverige. Lybækkerne satte deres skibe på grund ved Travemünde, så danskerne ikke kunne nå dem. Til gengæld blev blokaden opretholdt, og snart efter blev freden mellem Danmark og Sverige indgået. 

1615 udsendtes han med Leoparden, Enhjørningen og Jupiter til det grønlandske farvand for at opkræve told. Han skal have opfanget 3 skibe og fik selv sammen med og sit mandskab en tredjedel af. I de følgende år udførte han bevogtningsopgaver i Sundet og førte også det skib, der fragtede Christian IV til Bergen. 

1627 var han under Kejserkrigen admiral for flåden på Elben, hvor han kommanderede 4 skibe. Senere blev han overført til Østersøen med de to Skibe, der lå på Ejderen. Han skulle ved de pommerske kyster hindre troppetransporter uden at skade den fredelige søhandel. Resten af krigen var det flådens opgave at forhindre, at fjenden, der havde erobret Jylland, kunne overføre tropper til øerne eller Skåne. Med disse opgaver ender hans virksomhed i flåden.

Han blev gift med Agnete Eriksdatter Thott i 1613. 1642 blev han efter sin første hustrus død gift med Karen Lykke, og han døde i Tulsted 1647.

Han var lensmand over Stavanger, Gladsakse, Landskrone, Roskildegård 1627-1632 og Mariager Len: Han har da "flyttet så tit i få år". 1630 investerede han 1000 rigsdaler i Ostindisk Kompagni, som da skulde afsende 2 skibe. 1625 ejede han sammenlagt 247 tønder hartkorn.

Mere om Gabriel Kruse fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "til Tulsted og Hjulebjærg, en Søn af Christoffer K. til Tulsted, var i 20 Aar (1610-30) knyttet til Marinen. 1610 var han Lieutenant, men allerede s. A. blev han Kapitajn. Under Kalmarkrigen var han virksom, i dens første Aar (1611) bl. a. ved Angrebet paa den svenske Flaade i Elfsborg Havn og 1612 som Fører for en Afdeling paa 9 mindre Skibe, hvormed han forhindrede den lybske Flaade fra at løbe ud. Af hans mange Udkommandoer i de følgende Aar kan nævnes at han 1615 sendtes med nogle Skibe op til Farvandene nord for Norge for at sætte en Stopper for ulovligt Fiskeri der, at han 1622 var Chef for et af de Skibe, hvormed Christian IV gjæstede Bergen, og at han 1624 overførte Kongen til Gulland og Bornholm. 1627-29 deltog han i Krigen, dels som Flaadechef, dels i mere underordnet Stilling, i Begyndelsen paa Elben, siden i Østersøen. Da Krigen med Hamborg udbrød 1630, sendtes han som Admiral til Elben, og senere paa Sommeren var han Viceadmiral-General paa Hovedflaaden. Dermed ophørte hans Virksomhed til Søs, men ogsaa paa Landjorden havde han imidlertid haft forskjellige Hverv. Hans Forleninger vare Stavangers Len (1616-21), Gladsaxe (1620-21), Landskrone (1621-27), Roskildegaard (1627-32) og Mariager Kloster (1632-34). 1622-23 førte han under Lensmandens Fraværelse Befalingen paa Gulland, 1624-25 deltog han i Undersøgelser om Krongodsets og Kronbøndernes Tilstand i Skaane og paa Bornholm, og 1626 vare han og Otte Skeel Kommissærer i Stade. 1641 blev han Landkommissær i Skaane, og 1647 døde han.

Han ægtede 1. 1613 Agnete (Eriksdatter) Thott (d. 1640), Enke efter Laurids Grubbe til Røgle, og 2. 1642 Karen (Hansdatter) Lykke. Han skrev sig til Fædrenegaarden Tulsted (i Jylland) og til Hjulebjærg (i Halland), hvilken sidste Gaard han fik Part i ved sit første Giftermaal. Han ejede desuden de Skaanske Gaarde Engeltofte (kjøbt o. 1629) og Snellerød og en Gaard i Kjøbenhavn. 1643 fik han Tilladelse til at sælge sin eller rettere sine Børns Part af Hjulebjærg til Fordel for disse, men deraf blev der intet, og den snart efter udbrydende Krig tilføjede ham som de fleste af hans Skaanske Standsfæller store Pengetab. Enken solgte 1663 Hjulebjærg og døde 2 Aar efter i Laholm." 

Slægten Kruse, som stammer fra Jylland, har følgende våbenmærke: I hvidt en blå tophue ("jødehat") med rødt opslag.  På hjelmen to naturligt farvede jernklædte eller nøgne arme, der holder en hat om i skjoldet,