1898           Dronning Louise

Christian IX

                                 

 

Sørgetogets opmarch foran kongeporten er af Erik Henningsen blevet fastholdt i en levende, hastigt malet skitse, som findes på Roskilde Museum. Over den har han til Illustreret Tidende udarbejdet en fintegning, som ses her.

Christian IX var gift med Louise af Hessen-Kassel, datter af senere landgreve, Wilhelm af Hessen og prinsesse Louise Charlotte, sønnedatter af Frederik V. Den senere dronning Louise blev født den 7 september 1817 på slottet Rumpelheim i Kassel. Hun ægtede daværende prins Christian den 26 maj 1842 på Amalienborg. Ved velvilje fra zar Nicolai I´s side, gled arveretten til den danske krone over til Christian IX via hans hustru. På grund af de mange ægteskaber som kongeparrets børn indgik med repræsentanter for en række europæiske fyrste og kongehuse, blev dronningen i folkemunde tillagt navnet," Europas svigermor". Dronning Louise døde på Bernstorff Slot den 29 september 1898.

Ved de senere overførelser af kongelige personer til domkirken har man benyttet jernbanen og derefter biler. Da dronning Louise blev begravet i efteråret 1898 formede toget fra banegården til kirken sig rimeligt pompøst. Noget af det gamle var der endnu, særlig den enorme, tungt henskrumplende ligvogn, overbygget med en kronet baldakin, fakkelbelysningen og det i øvrigt beskedne militære opbud; men et menneskeligt indslag var kommet til, noget helt nyt: den gamle konge fulgte sammen med sine børn sin hustrus kiste — tidligere noget ganske utænkeligt. Unge tilslørede Roskildedamer strøede blomster foran toget. En af dem, frk. C. Mørch, senere fru Aarsdal, har nedskrevet en smuk beretning. 

"..... da gamle Dronning Louise, Chr. IX's Dronning, blev begravet; det er vist nok den smukkeste kongelige Begravelse, der har fundet Sted. En Efteraarsaften saa stille og saa smuk blev hun ført ud til Domkirken. Blandt de 50 ganske unge Piger, overstrøede Blomster fra Jernbanen til Domkirken, var min Søster og jeg. Det var saa stille og højtideligt i Gaderne. Alle var sortklædte; man hørte kun Lyden af Dragonernes Hestes Hove mod Stenbroen. I Spidsen for Sørgetoget red nemlig Næstved Dragoner; derpaa kom de unge Piger, der strøede Blomster, og saa den gamle Ligvogn med Kisten. Efter den gik den gamle Konge med sine 3 Døtre og Sønnerne; man mærkede, at alle følte den inderligste Deltagelse med ham; det var jo en Familie, der havde mistet deres kære gamle Moder. Da vi kom ned til Domkirkepladsen og drejede op foran den oplukkede Kongeport, var vi unge Piger instruerede til at danne to Rækker, en til hver Side. Gennem den aabne Kongeport kunde vi se ind i Domkirken, hvor var der skønt; dæmpet Lys og for Enden af en sort Baldakin stod Domkirkens Præster i Ornat - saa bar de kongelige Herrer deres gamle Moder, ja hele Europas Svigermoder, ind i den dejlige Kirke - det var saa prunkløst og naturligt det hele; de kongelige Damer holdt Herrernes Hatte, mens de bar Kisten ind. Saa lukkedes Kongeporten, og inde i den gamle Kirke tog Fader og Børn alene Afsked med deres elskede gamle Moder."

Der findes også en optegnelse af domprovst A. S. Poulsens ældste søn Martin Poulsen:

"Dronningens Kiste kom Kl. 6 Fredag Aften til Banegaarden. Klokkerne ringede, og Domkirkens Præster, Stiftsskriveren og Borgmesteren tog ved Kirken imod Kisten, som Natten over skulde staa indenfor Kongeporten under en Baldakin; og Fader skulde paa Kongens Opfordring bede en Bøn og lyse Velsignelsen. Da han kom hjem, fortalte han derom og føjede til, at der maatte en Lænestol over i Kirken, for Hofchefen, den 73-aarige Kammerherre Castenskjold, vilde sidde og vaage over Kisten Natten over.