1729                     Holstein
Oversigt over amtmænd

Amtet                                                        

Andre af slægten

Slægtens stamtavle

Christian Frederik Holstein (* Kiel 8. maj 1678 † Cathrinebjerg 29. december 1747) blev amtmand i Roskilde 1729 og sad i embedet i bare ét år. Holstein var overhofmester, senere overhofmarskal. Han ejede Cathrinebjerg ved Sengeløse og blev begravet i Sengeløse Kirke .

Mere om Christian Frederik Holstein fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). " Overhofmarskal, var en yngre Broder til Storkansler Ulr. Adolf Greve H. (d. 1737) og blev født
8. Maj 1678. Han kom tidlig ind i Hæren, blev 1694 Fændrik ved Prins Frederiks Regiment, 1695 Sekondlieutenant, 1699 Premierlieutenant, s. A. Kapitajn, 1701 forsat til Grenadererne og i 1707
Oberstlieutenant, dog uden Gage og Kompagni, i det østsjællandske nationale Infanteriregiment. Senere blev han Kammerjunker hos Prins Carl og Amtmand over Prinsens Godser, hvilken Stilling han fratraadte i 1718, Etatsraad og Kammerherre, og ved Anna Sophie Reventlows Ophøjelse til Dronning 1721 Overhofmester hos hende og kort efter hvid Ridder og Overhofmarskal
hos Kongen. Som saadan blev han af Frederik IV sat i Spidsen for det norske Matrikuleringsarbejde, og da Kongen havde faaet Øje for, at H. sad inde med betydelige administrative Evner, afskedigede han ham 1724 fra Hofmarskalstillingen og gjorde ham til Præses i Politi- og Kommercekollegiet (indtil 1730). Da den store Ildsvaade, som ødelagde det meste af Kjøbenhavn, udbrød (Okt. 1728), var H. paa sin Gaard Cathrinebjærg; i Spidsen for 60 af sine Folk og medførende 40 Vogne ilede han øjeblikkelig ad den brændende By til for at bringe Hjælp, men kunde ikke blive indladt, da Frederik IV havde ladet Byens Porte lukke for at forhindre Soldaterne i at desertere. – H. var en hæderlig, arbejdsom og frimodig Mand, om han end stundum ved alt for stor Frimodighed kunde støde an mod Hofetiketten. Ogsaa efter at han havde opgivet Amtmandskabet over Prinsens Godser, stod han paa den venligste Fod med Prins Carl og Sophie Hedevig og varetog med Iver sit Herskabs Tarv. Da det under Zar Peters Ophold i Kjøbenhavn 1716 blev nødvendigt for Alvor at vise Zaren Tænder, tilbød H. Kongen i en Haandevending at tage samtlige Moskoviter og deres Zar til Fange, hvis Kongen for nogle Timer vilde give ham Kommandoen over Rytteriet. - I 1729-30 var han Stiftamtmand i Sjælland og Amtmand i Roskilde og
Tryggevælde Amter.
Han døde 29. Dec. 1747. 13. Juli 1704 havde han ægtet Birthe Scheel v. Schack (f. 20. Juli 1680 d. 21. Sept. 1729)."

Våbnet for slægten v. Holstein er lodret delt af et hvidt felt med en hel og en halv rød rose. I det andet felt, som er rødt, ses en hvid vinge. På hjelmen et sort oksehoved med røde horn, hvert af dem besat med fem gule ringe. Mellem hornene ses en hvid vinge. Slægten kom til Danmark fra Mecklenburg i 1600-tallet. Medlemmer af slægten blev både baroner og grever.