Krabbe
Krabbe

                                                                        

Begravelser i Vor Frue Kirke 

Til højre for kongeporten hænger et af domkirkens pragtstykker, det strålende monument over Otto Krabbe, ridder af elefanten, geheimeråd, etats- og justitsråd, stiftsbefalingsmand på Sjælland, amtmand for Roskilde, Tryggevælde, Vordingborg og Møns amter, herre til Egholm og Holmegård. Et overlegent barokkunstværk fra begyndelsen af 1720-erne. Kunsthistorikerne kan ikke blive enige om, hvem der er mester for epitafiet. Hvis I. C. Sturmberg har udført "de buttede, ja, klumpede kvindefigurer på Christian V´s og Charlotte Amalies sarkofager i højkoret", kan han næppe have været mester for "de slanke, velproportionerede kvindefigurer på epitafiet og deres knitrende klædebon". Det er da så heldigt, at der kan henvises til hans broder, I. A. Sturmberg, eller en ukendt billedhugger. Steen Friis’ dom over epitafiet lyder kort og godt: »Det hele er udført i Rococo og uden Værd som Kunstværk betragtet«.

Ikke langt fra epitafiet hænger der en rund marmorplade som gravminde over Otto Krabbes og fru Birgitte Scheels eneste datter, Charlotte Amalie Krabbe. Hun blev 1708 gift med Ulrik Christian Gyldenløve, men døde allerede året efter, kun 20 år gammel. Indskrifterne på tidens gravmæler holder sig aldrig på det jævne, “Ædel var hun af hendes høje Byrd og Herkomst, men ædlere af hendes store Dyd og Fuldkommenhed. Hendes dejligste Sjæl straalede saa igjennem det deyligstee Legeme, at hun behagede alle uden sig selv, men indtog aldeles Hjertet af Hans Høje Excellence den Højbaarne Herre Hr. Ulrich Christian Guldenlowe. Herre til det Grevskab Samsoe og det frie Herskab Marselisborg, Ridder, Kongl. Majestæts til Danmark og Norge Højbetroede General-Admiral, Kammer-Herre, Stiftsbefalingsmand over Island og General-Postmester udi Norge"

Epitafet og mindetavlen minder om, at her var en tid familien Krabbes gravkapel. Otto Krabbes og Birgitte Scheels fornemme marmorsarkofager blev så flyttet til et kapel i det søndre sideskib i Vor Frue kirke i Roskilde. Foruden Otto Krabbe og hustruen ligger også deres datter Charlotte Amalie Krabbe begravet her. På hendes kiste ses den portrætbuste, som ses til højre her.

Scheel