1734                         Oertz

 

Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                                        

Andre af slægten

Slægtens stamtavle

Frederik von Oertz blev amtmand i Roskilde 1734 (embedet havde stået ledigt siden 1730) og sad i embedet til 1737.

Mere om Frederik von Oertz fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Greve, Amtmand, Søn af Generalmajor Baltasar Frederik O. (d. 1723) og Charlotte Amalie Komtesse Friis (d. 1751), var født 1. Juli 1712. 1725 udnævntes han til Kornet i Hestgarden, 1731 til Kammerjunker og ægtede 5. Avg. 1733 den 14 Aar ældre rige Arving Marie Svane (f. 29. Marts 1698 d. 5. Dec. 1772), Datter af Jægermester Frederik S. til Svendstrup og Sønnedatter af Ærkebispen, hvis Efterslægt stadig var højt anskrevet ved Hove. I denne Anledning udnævntes han s. A. til Greve og 1734 til Kammerherre og Amtmand i Roskilde Amt, hvorfra han 1737 forflyttedes til Kolding Amt og 1746 til Tryggevælde Amt. Ægteskabet var imidlertid ulykkeligt, og alt 1735 ansøgte Ægteparret om Skilsmisse hos Kongen, der imidlertid, støttende sig til det theologiske Fakultets Erklæring, nægtede denne og henviste Sagen til Kommissærers og Domstolenes Afgjørelse; som Følge heraf førtes der nu i en Række af Aar en Proces mellem Ægteparret, der dels drejede sig om O.s Bestyrelse af Svendstrup og Formuen, hvorover han i Henhold til en Ægtepagt ikke havde fri Dispositionsret, dels om hans personlige Forhold lige over for Hustruen, men 1744 dømte Højesteret, at Ægteskabet fremdeles skulde bestaa og Ægteparret leve kristeligt med hinanden. Først 1751 ophævedes Ægteskabet, efter en Kommissions Indstilling, ved kongl. Resolution, ved hvilken der tillige tildeltes Hustruen hendes hidtilværende Rang og Titel af Grevinde af Svane. O., der 1747 havde faaet det hvide Baand og 1750 var bleven Stiftamtmand i Ribe, afskedigedes herfra 1754, i hvilket Aar han udnævntes til Ceremonimester; 1760 blev han Geheimeraad, fik 1761 Enkedronningens Orden og fratraadte Stillingen som Ceremonimester 1763. Han døde 28. Sept. 1779. Efter det første Ægteskabs Opløsning ægtede han i Kjøbenhavn 6. April 1752 Sophie Amalie Komtesse Brockdorff (f. 22. Marts 1728 d. 13. Febr. 1785), Datter af Geheimeraad Frederik B. til Klethkamp."

Våbnet for slægten von Oertz er rødt. I feltet ses to naturligt farvede arme, der holder en gul ring. På hjelmen en krone og skjoldets figur. Slægten er fra Mecklenburg og var allerede i Danmark i 1400-tallet.