1911            Harald Ostenfeld 
Biskopper over Sjælland
Biskopper Roskilde Stift
Bispeembedet

Slægtens stamtavle

Harald Ostenfeld (biskop 1911-1922) var Sjællands stifts biskop frem til oprettelsen af Roskilde stift 1922. Han fortsatte derefter i Københavns Stift (1922-1932). Han er født i Hvirring  6. oktober 1864 og døde 24. oktober 1934. Han var broder til Asger Ostenfeld.Også han var optaget af arbejderklassens vilkår. Under storkonflikten i 1899 udgav han "De Kristnes Sociale Forpligtelser" og stiftede sammen med andre en kristelig­social forening. Det var nye toner i arbejderklassens ører, hvor man ellers følte, man havde mødt modstand fra kirkelig side.

Ostenfeld blev teologisk kandidat 1887, var derefter på rejser i udlandet og blev kapellan i Bandholm 1890, på Frederiksberg 1893, sognepræst ved Skt. Lukaskirken 1897, ved Solbjerg Kirke 1908 og provst på Frederiksberg samme år. 1911 udnævntes han til Sjællands biskop. I flere år var Ostenfeld formand for den danske Præsteforening og redaktør af dens blad. Ostenfeld tilhørte ikke nogen bestemt kirkelig retning. Han har modtaget stærk påvirkning fra engelsk kirkeliv og er i første række interesseret for det praktiske kirkelige arbejde, således for Københavns kirkesag, for kirkens sociale arbejde og for indbyrdes forståelse mellem kirkeafdelinger og mellem nationer. Efter 1. verdenskrig deltog han i det internationale kirkelige arbejde for at skabe fred og forståelse. 1923 besøgte han efter indbydelse de danske kirker i USA, og samme år udnævntes han til æresdoktor i teologien ved Lunds Universitet