Niels Skave
Niels Skave

Niels Skaves ligsten i søndre korgang skjult under måtten. Den elegant komponerede gravsten, hvor pentagram-våbenet ses side om side med bispens stav og mitra, og over graven hænger hans buede våbenskjold, en af kirkens sjældenheder.

Niels Skave døde i året 1500, sikkert som en meget bitter mand. På hans ligsten står: " For dit navns skyld, Herre, forbarm dig over min synd, for den er stor". End ikke munkene i Sorø kunne have fundet mere dækkende ord.

Mere om Niels Skave fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop, var en Søn af Hr. Niels Jensen S. til Eskildstrup og Dorothea Herlufsdatter (Snekken). 1470 forekommer han som Kannik i Roskilde, og 1483 blev han Provst i Viborg; maaske allerede i det sidstnævnte Aar, men i alt Fald 1484 og 1485 var han Kongens Kansler. I 1485 blev han valgt til Biskop i Roskilde; det siges, at Valget skyldtes Kongens Indflydelse og ikke skete med Kapitlets fri Vilje. Allerede 1486 finder man ham imidlertid i Strid med Enkedronning Dorothea (der optraadte som Kronens Repræsentant) om Omfanget af Bispestolens Fjerding i Roskilde By og om Bispens Rettigheder her. I 1487 havde N. S. deltaget i de fleste andre Rigsraaders Valg af Christian (II) til Kong Hans’ eventuelle Efterfølger; men mærkelignok er han 4 Aar senere den eneste Rigsraad, af hvem der vides at være blevet forlangt et nyt Løfte om at hjælpe Christian til at blive Konge efter Faderens Død. Og fra 1493 indvikles Bispen i ny Stridigheder med Kronen, som trække ud gjennem adskillige Aar: Bispestolen rejser atter sit gamle Krav paa Kjøbenhavn, uden dog at opnaa noget herved; modsat fordrer Kongen Erstatning, fordi et Pantelen i Ods Herred, som Bispedømmet i lang Tid havde haft af Kronen, var blevet forringet i Værdi, og virkelig maatte N. S. finde sig i en betydelig Nedsættelse af den Sum, hvorfor dette Len var pantsat. Ogsaa med Hofmesteren Poul Laxmand kom Bispen i Strid og ligesaa med Sorø Kloster; i det hele synes han at have været en ret stridbar Natur. Han døde Aar 1500 (15. eller maaske 12. Nov.) og blev begravet i Roskilde Domkirke, hvor han havde stiftet et vor Frue Alter."