1540              Mogens Godske 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Andre af slægten

Om Mogens Godske

Slægtens stamtavle

Mogens Godske var den første lensmand på Roskildegård 1540-1547. Han var lige før da lensmand på Dragsholm. Han er begravet i Hørby kirke

Mere om Mogens Godske fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "hørte til en Sidelinje af den gamle Slægt Bielke og var Søn af Godske Mogensen til Lidemark og Elline Pedersdatter Ravensberg; han blev født 10. Nov. 1502 paa sin Faders Forlening Hørbygaard. Som ung bestemtes han for den gejstlige Stand; han tog Magistergraden og skal i den katholske Tid have været Præst i Udby, ligesom han havde et Vikarie i Roskilde, som han beholdt til 1546. Endnu 1536 kaldes han «Mester» og skulde da med en anden gejstlig oppebære Madskatten i Kalundborg Len; sandsynligvis havde han dog alt den Gang forladt Præstestanden, om end i bedste Overensstemmelse med sine højeste gejstlige foresatte, thi han havde 1536 sin Fødegaard i Forlening af Bispen i Roskilde. Han ægtede desuden 1539 sin anden Hustru, Karen Ottesdatter Blome, og da han med den første, Margrethe Torbensdatter Sparre, havde 2 Døtre, maa han vist have ægtet denne før 1536. Vistnok ved sit Giftermaal med den holstensk fødte Karen Blome, der stod Kongehuset nær, hvorfor Kongen udredede hendes Medgift og gav dem begge Livsbrev paa Hørbygaard, blev han velset ved Hove og fik større Forleninger, først Dragsholm og derefter (1540-47) Roskildegaard, hvormed han fra 1541 forbandt Stillingen som Stiftslensmand i Sjælland. Fra 1541–48 havde han desuden Østrup og Bjærgby Len i Pant og fra 1550 til sin Død Lejre Len. Endelig var han fra 1565-68 Lensmand paa Tølløse. M. G., der 1548 ledsagede Prins Frederik til Norge, skrev sig til Lidemark og døde 1571. Fru Karen Blome overlevede ham til 1587, og de ligge begge begravne i Hørby Kirke."

Våben for adelsslægten Godske (en linie af slægten Bielke): To (eller tre) blå bjælker i hvidt (eller 3 á 5 gange tværdelt af hvidt og blåt). På hjelmen to vesselhorn delt på samme måde eller (for linien Godske) to arme, der holder et spejl. Slægten er skånsk og er formodentlig en gren af slægten Hvide (Galen), hvis våben er magen til.