Gyrstinge

Alsted herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårdens størrelse og placering er ukendt.

                                                                                 

Gyrstinge

-1260

I Gyrstinge er der ikke fundet rester efter voldsteder o.lign., så den eller de mindre hovedgårde, der nævnes i sognet, er svære at påvise. Første ejer af gods i Gyrstinge er en Peter Thygesen Rintaff, der 1260 giver sit gods til Antvorskov.  Måske er dette gods vendt tilbage til private - eller der har været mere end én hovedgård. Rintaffs gave til "hospitalet" hang sammen med, at han selv indskrev sig i klostret for at tilbringe sine sidste år under gode forhold.

-1395 Væbner Andreas Olufsen Gyrsting skødede gården til roskildebispen mellem 1395 og 1416. Måske ejede hans far også godset. Slægten har jo navn efter stedet.
1395-1536 Roskildebispen ejer godset.
??-1575 Der er også krongods i sognet, eventuelt i form af bøndergods. Dette gods har været anvendt som aflønning til kronens tjenere, eller det har været pantsat. 1513-1522 Jens Torbernsen Rosensparre har lenet frit. Måske i anledning af, at han er fodermarsk.
1522-1525 Peder Lauridsen, kronens profos, har lenet frit.  
1525-1575 Claus Daa til Ravnstrup har lenet i pant for 100 gylden, 1000 pund og uafløst i 8 år. 1529 gøres panteforleningen uafløst for livstid. 1531 forhøjes pantet med 100 gylden. Og så sent som 1568 forhøjes det med 500 daler. Han døde 1575.
1575- Derefter hører vi ikke mere om lenet. Det kan være lagt under Ringsted Kloster.