Rosenfeldt

 

Hammer herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er fra 1868-69 tegnet af arkitekten H. Sibbern, så den skal ligne renaissancestil.

ccccccccccccccccccccc                             

Rosenfeldt 

-1774 Godset er krongods langt tilbage i tiden og indgår i det Vordingborgske ryttergods.

1774-1781 Det var handelsmanden konferensråd Reinhard Iselin (som stammede fra Schweitz, men havde tjent sine penge ved handel i København), der købte 1580 tdr. hartkorn , nemlig selve Vordingborg Slot, Ladegården, Avnøgård og Snertinge. Proisen var ca. 174.000 rdl.. Han oprettede 1776 baroniet Iselingen. Slottet blev til Iselingen og ladegården til Rosenfelt. Iselin fik et slagtilfælde 1777, men hustruen Anna Elisbeth Fabritius Tengnagel fik tilladelse til at drive både handelsfirma og godset videre, og hun  gjorde Rosenfelt til stamhus for den ene datter, Iselingen til stamhus for den anden, inden han døde 1781 og hun selv 1783  giftede sig med den rige generalmajor Johan Frederik Classen. Den datter, som fik Iselingen, var Marie Margrethe, gift med kammerherre Chr. Fr. E. greve Rantzau.
1781-1803 Den anden af de to døtre, Anna Elisabeth Reinhardsdatter Iselin overtog Rosenfelt med Avnø. Godset udgjorde 770 tdr. hartkorn. Hun var gift med amtmand Pierre Antoine Gerard Bosc de la Calmette, som ejede Marienborg og Liselund på Møn.Samme år, som hun døde, blev der givet tilladelse til, at godserne kunne sælges og afløses af 2 fideikommiskapitaler. Renterne af disse tilfaldt så arvingerne.
1803 Første køber, skibskaptajn og brygger Jens Lind, gav 600.000 rdl. for begge godser. Allerede første år solgte han Rosenfeldt og Avnø for 260.000 rdl..
1803-1805 Ny ejer var kammerjunker Frederik Hoppe, der efter et par år fik en fortjeneste på at sælge videre.
1805-1844 Det var til landeværnsløjtnant Rasmus Lange og Frederik Ludvig Hastrup. De betalte 300.000 rdl. til Hoppe. Hastrup købte 1809 Lange ud og blev eneejer.
1844-1882 Han solgte til sidst godset til kaptajn, senere general Oscar O'Neill Oxholm. Da denne døde 1871, blev godset drevet videre af enken Adelaide Marie O'Kelly.
1882-1935 Sønnen kammerherre, hofjægermester Carl Arthur George O'Neill Oxholm arvede godset. Også da han døde (1914), drev enken godset videre. Hun hed Sophie Marguerite von Bech.
1935-1949 Mandens brodersøn gesandt Oscar Ludvig Fritz Adolf O'Neill Oxholm arvede godset.
1949-1991 Hans datter Elsa Sonja Sigrid Oscarsdatter Oxholm gift med Erik Tillisch arvede godset.
1991- Sønnen Oscar Peter Eriksen Oxholm Tillisch arvede godset.