Hejnstrupgård

Sømme herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hejnstrup i middelalderen

   Billede af selve Hejnstrupgård ved Gundsømagle følger.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Hejnstrupgård 

1688-1705 Hejnstrupgård i Gundsømagle sogn,der 1688 havde 17 1/4 tdr. hartkorn med 71,3 tdr. land under plov, var da en stor fæstegård, der ejedes af etatsråd Caspar Schøller til Lellinge (død 1719).
1705-1742 Efter ham kom gården 1705 til etatsråd Vincens Lerche til Rygård (død 1742).
1742-1759 Siden ejedes den af stiftamtmand og konferensråd Oluf Borch de Schouboe (død 1763). 
1759-1760 1759 købtes gården af justitiarius ved den norske overhofret Jonas Ramus (død 1765), der allerede 1760 videresolgte den.
1760-1761 Køberen var Ulrica Anna Friederikka von Brügmann
1761-1782 1761 erhvervedes Hejnstrupgård af hofapoteker Johan Gottfried Becker (død 1790), der 1782 afstod den for 12.500 rdl. Med i handelen indgik kirkerne i Jyllinge og Gundsømagle.
1782-1787 Den nye ejer var Mathias Brønsdorph (1713-1790), som 1787 påny afhændede dette gods for 15.000 rdl. (skøde året efter).
1787-1795 Næste ejer var skibskaptajn Svend Jensen. 
1795-1803 Han videresolgte Hejnstrupgård med de 2 kirker til forpagter Henning Henningsen, der solgte 1803. 
1803-1816 Køber var magister Clement Pedersen. 
1816-1821 1816 kom gården ved gifterrmål til Lars Mathias Knudsen, der beholdt den til 1821.
1821-1833 Ejerforholdet i denne periode er uvist.  
1833-1843 1833 købtes Hejnstrupgård af proprietær Jakob Gerstenberg Rested. 
1843-1844 1843 blev proprietær Johan Henrik Schoustrup ejer af gården. Han døde næste år.  
1844-1859 Gården overgik derefter til proprietær  Andreas Ludvig Schoustrup, der ejede den til 1859. 
1859-1863 Næste ejer var proprietær Just. Valdemar Cato Krieger (død 1864).
1863-1870 Så fulgte cand. theol. Charles Mitchell som ejer.
1870-1872 1870 overtog bogtrykker, kancelliråd Jens Johan Frederik Hostrup Schultz Hejnstrupgård (død 1895). 
1872-1880 Næste ejer blev proprietær Carl Johan Frederik Sornmer. 
1880-1887 Han efterfulgtes af proprietær Kans Henrik Jessen. 
1887-1898 Fra 1887 sad proprietær Viggo Holstein på godset. Han solgte den med 25 tdr. hartkorn 1898. 
1898-1911 Køber var løjtnant Adolph Rothe Bohn Hansen, der ca. 1911 solgte den igen.
1911-1922 Sidste ejer blev da proprietær J. Hansen. 
1922- Denne solgte 1922 Hejnstrupgård for 150.000 kr. til staten, som samme år lod arealet (115,5 ha.) udstykke i 18 husmandsbrug.