Agnetegods i Merløse herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                           

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 15 gårde i Merløse herred, hvoraf store dele af Sdr. Jernløse, fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

69

Tåstrup   Gave til klostret.  

70

Soderup 1359 Gave fra Jacob Basse som medgift for en datter, Ingerd, der gik i kloster.

71

Sdr. Jernløse 1337 Else Nielsdatter Rani skødede 1337 sit gods i Sdr. Jernløse (hele byen (noget havde hendes moster dog tidligere givet til Clara kloster) og Jernløsegård) til klosteret som sjælegave. Arvingerne protesterede, men hun gjorde det igen 1350 og endeligt med tingsvidne 1353. Hun kom på pension i eget hus på klosterets grund med dobbelt årsration. To døtre blev også indviet. 1438 udlejes godset til forstanderens kone, Cecilie Kragsdatter på gode vilkår. Til gengæld skænkede hun klosteret gård nr. 162.

Efter reformationen, hvor godset var kommet under kronen, skødede Frederik II 1571 Jernløsegård til sin sekretær Sebastian Schwendi. Gården blev udstykket 1669 (180 tdr. hartkorn).

72

1337

73

1337

74

1337

75

1337

76

1337

77

1337

78

1337

79

1337

80

1337

81

1337

82

1337 Jernløse mølle. Else Nielsdatter Rani skødede 1337 sin mølle i Sdr. Jernløse (med hele byen) til klosteret som sjælegave. Arvingerne protesterede, men hun gjorde det igen 1350 og endeligt med tingsvidne 1353. Hun kom på pension i eget hus på klosterets grund med dobbelt årsration. Møllen fik nyt tømmer 1508.

83

1439 Mageskiftet med Steen Basse mod gods i Hjelmsølille.  Dette gods fik klosteret retur efter et mislykket salg til Konrad af Gandersborg 1338. Det var oprindeligt en gave fra Cecilie, enke efter Jon Grubbe. Konrad havde forsøgt at få roskildeprovsten til at tage godset 1337 ved indstiftelsen af det store Mariabilledes alter. Men 1351 bekræftedes det, at han havde foræret Agnete Klosters ejendom bort.

195 Asmindrup 1354 Godset fik klosteret ved klosterforstander Asser Skytte ved et mageskifte med justitiar Niels Jensen for nogle gårde i Slagelse by (af det oprindelige oprettelsesgods under klosteret).  Godset er senere solgt og optræder ikke i regnskaberne 1508-15.