1816                       von  Bülow
Oversigt over amtmænd
Amtet

                                                                   

Slægtens stamtavle

Christoffer Schøller von Bülow (1770-1830) blev i  student 1787,  kammerjunker hos kronprinsen 1790,  cand. jur. 1792,  kammerherre 1799 og assessor i kancelliet 1801. 1806 blev han godsejer på Møn, hvor han købte godserne Nordfeldt og Ålebæk. 1818 blev han gehejmekonferensråd, men så begyndte det at gå ned ad bakke.

Han var 1816 blevet stiftsamtmand i København, hvorunder Roskilde amt var henlagt. Han sad i embedet, til han blev dispenseret, d.v.s. fyret i 1818, fordi han blev erklæret konkurs. Senere blev han fradømt embedet ved højesteret, hvor han tillige blev anklaget for underslæb med offentlige midler. Han blev 1821 dømt til at sidde i fængsel, indtil han fik tilbagebetalt det beløb, han havde stjålet. Samtidig blev han frataget rang og adelsrettigheder. Han flygtede inden fængslingen til Hamborg.

Mere om Christoffer Schøller von Bülow fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Stiftamtmand, en Søn af Kammerherre Hans Løvenhjelm Bülow til Thestrupgaard (f. 1737 d. 1803) og Isabelle f. Schøller (d. 1822), fødtes 1. Nov. 1770 i Kjøbenhavn, blev 1787 Student, 1790 Kammerjunker hos Kronprinsen, 1792 juridisk Kandidat, 1795 Avskultant i Rentekammeret, 1799 Kammerherre, 1801 Assessor i Kancelliet, 1802 Deputeret sammesteds, 1816 Stiftamtmand i Sjællands Stift, 1817 Gehejmekonferensraad, 1818 dispenseret fra sine Embedsforretninger, fordi han kom under Konkurs, 1820 suspenderet, fordi han var sat under Tiltale for at have tilvendt sig offentlige Midler, 1821 dømt til at have sit Embede forbrudt og hensættes i Fængsel, indtil han betalte de besvegne Beløb, s. A. ved kgl. Resolution berøvet Rang og Adelsrettigheder for sin Person. Han døde 11. Avg. 1830 i Hamborg, hvortil han under den imod ham anlagte
Sag var undveget. 1806 havde han kjøbt Godserne Nordfeldt og Aalebæk paa Møen. Han blev 1. Gang gift 10. Febr. 1795 med Anne Margrethe Baronesse Bolten (f. 30. Okt. 1778 d. 11. Dec. 1804), en Datter af Henrik Baron Bolten og dennes Hustru, f. Nørregaard. 2. Gang giftede han sig 30. Nov. 1806 med Hofdame Emilie Augusta Marie Baronesse Güldencrone, en Datter af
Gehejmeraad Chr. Fred. Baron G. og Marie Salome f. v. Gambs."

Våbnet for slægten von Bülow viser 14 gule kugler på blå bund. På hjelmen sidder en gul drossel med en gul ring i næbbet. Den sidder mellem to blå vesselhorn, som hver er besat med 7 gule kugler. Slægten er indvandret til Danmark fra Mecklenburg i flere omgang fra 1500-tallet og frem.