1816

Sidefløjen mod syd af bindingsværk på Domprovstegården opføres af domprovst J. M. Hertz.

Københavns Kommune tager hospitalet på Bistrup Gods i brug efter en række byggearbejder. Foruden sindssyge (som anbragtes i de nye fløje, ”Dårekisten”, som nærmest var bure, hvor der var en rensegang udenfor, så der kunne muges ud) anbragtes i de gamle avlsbygninger de ”elendige, almisselemmerne (blinde, døvstumme, fattige gamle, invalider). Hospitalets officielle navn blev ”Skt. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse”. Der blev ansat en rigtig læge, og anstalten blev løsrevet fra fattigvæsenet.

Fattigboderne i Bredgade (17) brænder. Der opføres en ny bygning med plads til 60-80 fattige, herunder børn. De fattige skal gøre sig nyttige og være med til at skaffe indtægter til huset.

Byens Borgerskole (eller ”Danske Skole”) flytter fra hjørnet af Algade (2)/Allehelgensgade til Algade 4.
Verner Jasper Andreas Moltke ophører som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde og bliver afløst af Kristoffer Schøller von Bülow.
Rektor Johan Henrik Tauber (1743 - 1816) dør i Roskilde. Han var en betydelig lærer, hvis pædagogiske  interesser pegede frem mod reformerne i den lærde skole, der fandt sted kort efter 1800. Han regnes for en af de dygtigste skolemænd i 1700-tallet. 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle