1787  1810                  Moltke

 

Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                               

Andre af slægten

Slægtens stamtavle

Werner Jasper Andreas Moltke (* Walkendorf i Mecklenburg 15. september 1755 † Køge 15. august 1835) blev løjtnant i Artilleriet 1774, senere ved Garden til Fods, auskultant i Rentekammeret 1782, 1776 blev han kammerjunker, 1782 kammerherre, 1803 Storkors af Dannebrogsordenen, 1813 gehejmekonferensråd.

Werner Jasper Andreas Moltke blev amtmand i Roskilde 1787 og sad i embedet til 1796, da han blev stiftamtmand i Ribe Stift. 1810 vendte han tilbage til Roskilde som stiftamtmand over Sjællands Stift og amtmand over Københavns Amt samt Færøerne. 1816 blev han forfremmet til Overpræsident i København, fra hvilken stilling han efter eget ønske afskedigedes 1834. 

Mere om Werner Jasper Andreas Moltke fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). " Overpræsident, var en Søn af Eberhard Friedrich Ehrenreich M. til Streitfeld, Bülow m. fl. Godser (f. 1727 d. 1781) og Marie Dorothea Margrethe f. v. Oertzen (f. 1726 d. 1767). Han fødtes paa Walkendorf i Meklenborg 15. Sept. 1755, blev 1765 Page ved det danske Hof, 1774 Lieutenant i Artilleriet, senere ved Garden til Fods, blev kort før Prinsesse Charlotte Amalies Død 1782 opvartende Kammerjunker hos denne, s. A. Avskultant i Rentekammeret, 1787 Amtmand over Roskilde Amt, 1796 Stiftamtmand i Ribe, 1810 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kjøbenhavns Amt samt Færøerne og udnævntes 1816 til Overpræsident i Kjøbenhavn, fra hvilken Stilling han efter eget Ønske afskedigedes 1834. Fra 1816 var han tillige i. Medlem af Kjøbenhavns Vand-, Brolægnings- og Provideringskommission, af Fødsels- og Plejestiftelsen og af Direktionen for Borger- og Almueskolevæsenet. 1832 havde han desuden Sæde i de 35 oplyste Mænds Forsamling. 1776 blev han Kammerjunker, 1782 Kammerherre, 1803 Storkors af Danebrog, 1813 Gehejmekonferensraad, og 1834 optoges han, der 1776 var bleven naturaliseret som hørende til den danske Adel, i den lensgrevelige Stand. Han døde 15. Avg. 1835 i Kjøge. Med den varmeste Interesse omfattede han sin Embedsgjerning og udrettede i sine forskjellige Stillinger overordentlig meget for dem, hvis Tarv han var sat til at varetage; men han havde da ogsaa den Glæde at se sin Virksomhed paaskjønnet fra alle Sider. Saaledes hædredes han 1802 af «det erkjendtlige» Ribe derved, at der rejstes en Mindestøtte for ham, og ved sin Afgang som Overpræsident 1834 med et Festmaaltid af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse, der ligeledes foranledigede, at hans lensgrevelige Vaaben delvis blev optaget efter Staden Kjøbenhavns Vaaben. Han blev gift 1. (2. Juni 1783) med Ida Elisabeth Lütken (f. 24. Juni 1763 i Kjøbenhavn, d. 17. Sept. 1797 i Ribe), en Datter af Kommandørkapitajn Christopher L.; 2. (27. Juli 1798) med Johanne Caspare Rosenørn (f. paa Katholm, døbt 18. Sept. 1767, d. 1. Juli 1829 paa Ulriksholm), en Datter af Gehejmekonferensraad, Overskjænk Peter R."

Våbnet for slægten Moltke viser tre sorte urfugle på et gult skjold. På hjelmen er der seks eller syv gule sceptre, hvor hvert er besat med øjet fra en påfuglefjer. Slægten er fra Mecklenburg, men har været i Danmark siden 1200-tallet. Medlemmer af slægten blev både baroner og grever. Verner Jasper Andreas Moltke blev greve 1834  og førte derfor et mere omfattende våben med de tre urfugle som midterskjold.