1721                     Gersdorff
Oversigt over amtmænd
Amtet

                                                                      

Slægtens stamtavle

Baron Rudolf Gersdorff (* Weiche i Schlesien 1660 † København 11/9 1729) blev Stiftamtmand over Sjælland samt amtmand i Roskilde og Tryggevælde amter 1721 og sad i embedet til sin død 1729. Før da var han stiftsbefalingsmand over Aalborg Stift og amtmand over Mors og Thy, blev overhofmarskal hos Dronning Louise og han var også udnævnt til etatsråd.

Mere om Rudolf Gersdorff fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Baron, 1660-1729, Stiftamtmand, var Søn af Georg Rudolph G. til Weignitz og Judithe Eleonore v. Nostitz
og født i Weiche i Schlesien. Han kom til Danmark i Christian Vs Tid og blev naturaliseret som Baron 30. Marts 1699. Efter at være bleven Etatsraad og i nogen Tid at have været Amtmand
over Mors og Thy blev han 1712 Stiftsbefalingsmand i Aalborg. 1717 blev han Konferensraad og Overhofmester hos Dronning Louise og 1721 Stiftamtmand i Sjælland og Amtmand i Roskilde og Tryggevælde Amter. I 1719 havde han faaet Danebrogsordenen. Skjønt G. først og fremmest var Hofmand og næppe nogen Sinde nogen fremragende Embedsmand, fik kan dog Sæde i adskillige Kommissioner, som i den, der blev nedsat for at undersøge Forholdene ved Navigationsskolen i Stege (1722), i den, der behandlede Sagen mellem Etatsraad Nobel og den noksom bekjendte Kammerassessor Ryssel (1722), der til sidst kom paa Munkholm paa Livstid, og i den, der (1725) nedsattes over samme Ryssel og Præsten Hans Trojel paa Christianshavn. G. havde 1684 ægtet en schlesisk Dame, Judithe Eleonore v. Glaubitz, med hvem han havde flere Børn; efter hendes Død ægtede han 1709 Fru Karen Münchhausen, f. Solgaard (f. 1668 f 1742), Datter af Rektor i Holstebro Jep S.; hun havde alt været gift 3 Gange, sidst med Ritmester Henrik Burchard v. M., og bragte G. en for den Tid betydelig Medgift G. døde i Kjøbenhavn 11. Sept. 1729 og ligger begravet i Holstebro Kirke. Han efterlod en omfangsrig Dagbog, skreven paa Tysk, som gaar fra Juli 1719 til April 1724, rig paa interessante Oplysninger om Livet ved Hove i de Dage."

Våbnet for slægten Gersdorff er tværdelt: 1. felt er rødt, 2. felt er lodret delt af hvidt og sort. På hjelmen en krone og en rød hat med hvidt opslag besat med 6 hvide og sorte strudsefjer. Slægten er tysk og kom til Danmark 1608 med Christoffer Gersdorff. 1652 fik hans søn, oberst Christoffer Frederik von Gersdorff et dansk adelspatent. Rudolf Gersdorff tilhører en anden og friherrelig linje, og han fik selv fik naturalisationspatent 1699.