1809                         Hauch
Oversigt over amtmænd
Amtet  

                                                                      

Slægtens stamtavle

Fredrik Hauch (* København 25. august 1754 † København 27. oktober 1839) var stiftsamtmand i København. Da Roskilde amt 17.1.1809 blev henlagt under Københavns Amt, blev han også amtmand over Roskilde. Før han fik stillingen i København var han stiftsamtmand i Bergen. Han blev storkorsridder, kammerherre, gehejmekonferensråd og endte som generalpostdirektør. Han er fader til digteren Carsten Hauch.

Mere om Fredrik Hauch fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Generalpostdirektør, en Søn af ovennævnte General Andreas H. og Sophie f. Styrup, fødtes 25. Avg. 1754, var først Kammerpage hos Christian VII, men fjærnedes fra denne Stilling af Struensee, kom derefter paa Sorø Akademi, tog 1773 dansk-juridisk Examen ved Kjøbenhavns Universitet, blev s. A.
Kammerjunker, rejste strax efter udenlands og fortsatte sine Studier, først i 2 Aar ved Universitetet i Gøttingen og dernæst i 1 Aar ved Akademiet i Angers. Efter sin Hjemkomst blev han 1777 Avskultant i Højesteret, uagtet han ikke havde underkastet sig juridisk Embedsexamen «paa Latin». 1779 blev han Kammerherre, 1781 i Følge en Kabinetsordre Amtmand over Smaalenenes Amt og 1789 Stiftamtmand over Bergens Stift og Amtmand over Søndre Bergenhus Amt. Her fra forflyttedes han 1802 uden Rentekammerets Medvirkning til Stiftamtmand over Sjællands Stift, Bornholm og Færøerne samt Amtmand over Kjøbenhavns Amt og Færøerne. Aaret efter blev han Storkors, af Danebrog og extraordinær Assessor i Højesteret, 1810 i Følge et kgl. Reskript Generalpostdirektør og end videre s. A. Medlem af Postkassepensionsdirektionen. 1811 udnævntes han til Gehejmekonferensraad; fra Udgangen af Aaret 1833 entledigedes han, og han døde 27. Okt. 1839. – Der er ingen Tvivl om, at han var en baade dygtig, arbejdsom og samvittighedsfuld Embedsmand; men han var dog næppe kommet til at indtage saa fremragende Stillinger, som Tilfældet blev, hvis han ikke havde haft meget indflydelsesrige Talsmænd ved Hove. Det gjælder i alt Fald om ham som om saa mangfoldige af Enevældens vigtigste Embedsmænd med adelige Navne, at de ikke behøvede at arbejde sig langsomt op ad de forskjellige Trin paa Embedsstigen, og at det som oftest ikke var vedkommende Kollegier, der toge Initiativet til deres Udnævnelser, men at disse skyldtes Kabinetsordrer eller andre Magtsprog fra den enevældige Konge. – Han blev 1. Juni 1784 gift med Karen Tank (døbt 29. Avg. 1764 d. 23. April 1802), en Datter af Kjøbmand Niels T. (d. 1801) og Sophie Cathrine f. Leuch (f. 1740 d. 1778). En Søn af dem var Digteren Carsten Hauch."

Våbnet for slægten Hauch er tværdelt af blåt (med en stående gul ørn med udbredte vinger) og hvidt (med tre røde hjerter). På hjelmen er der en krone og en ørn som i skjoldet. Slægten fik adelspatent 1750 med oberst Andreas Hauch.