1818                    von Lowzow

 

Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                                          

Slægtens stamtavle

Frederik von Lowzow (1788-1869) var gehejmekonferensråd og kammerherre. 1813 blev han konstitueret som amtmand over Grevskabet Laurvig i Norge, men måtte to år efter forlade landet, da han ikke ville aflægge ed til den nye (svenske) konge

blev 1818 konstitueret som amtmand i København, som Roskilde amt hørte ind under. 1821, da forgængeren Christoffer Schøller von Bülow blev fradømt embedet i højesteret, holdt konstitueringen op, og Lowzow fik stillingen, som han beholdt til 1831. Senere blev han direktør for Generaltoldkammeret og endelig, 1843-56, justitiarius (dommer) i Højesteret.

Mere om Frederik von Lowzow fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). " Justitiarius i Højesteret, var en Søn af ovfr. nævnte Gehejmekonferensraad Adam Gottlob L og fødtes
27. Avg. 1788 i Kjøbenhavn, blev 1805 Student fra Christianis Institut, lagde sig først efter Forstvæsen, men begyndte efter et Aars Forløb at læse til juridisk Embedsexamen, blev Kandidat 1809 og ansattes s. A. som Avskultant i Rentekammeret. 1813 blev han konstitueret som Amtmand over Lavrviks Grevskab, men fik 1815 Ordre til at forlade Norge, fordi han ikke vilde aflægge Ed til den nye Konge, blev sidstnævnte Aar Assessor i den danske Højesteret, konstitueredes 1818 og fik 1821 fast Ansættelse som Stiftamtmand over Sjællands Stift samt Amtmand over Kjøbenhavns Amt og lagde i disse Stillinger «fortrinlig Duelighed, Iver og Nidkjærhed» for Dagen, var 1831-43 Direktør for General-Toldkammer- og Kommercekollegiet samt 1831-37 Medlem af den kongl. afrikanske Konsulatsdirektion og udnævntes 1843 til Justitiarius i Højesteret, fra hvilket Embede han 1856 paa Grund af svageligt Helbred afskedigedes med
udtrykkelig Tilkjendegivelse af Kongens Tilfredshed med hans lange og tro Tjeneste. Desuden var han 1829-53 Medlem af Kommissionen til Understøttelse af de kvæstede og de faldnes efterladte samt 1844-60 en af Vicepræsidenterne for det danske Bibelselskab og fra 1860 til sin Død, 7. Avg. 1869 i Kjøbenhavn, dette Selskabs Præsident. 1809 blev han Hofjunker, 1811 Kammerjunker, 1817 Kammerherre, 1828 Kommandør af Danebrog, 1836 Storkors og 1845 Gehejmekonferensraad. – Han blev gift 1. (14. Maj 1813) med Juliane Marie Bech (f. 25. Avg. 1788 d. 10. Avg. 1813), Datter af Etatsraad, Borgmester Peder B. og Susanne Theodora f. Gotlieb; 2. (Juni 1817) med Elisabeth Ida Mariane Brockenhuus (f. 10. Okt. 1797 d. 1. Juni 1827), Datter af Overhofmester Johan Ludvig B. (III, 113); 3. (5. Dec. 1829) med Charlotte Sophie v. Blücher (f. 24. Okt. 1804 d. 6. Marts 1894), Datter af Kammerherre, Kommandør for Hestgarden Frederik v. B. og Helene f. de Thygeson."

Våbnet for slægten Lowzow er et hvidt skjold med en halv rød hjort. Samme figur ses på hjelmen. Slægten er fra Mecklenburg og blev anerkendt som adel i Danmark med naturaliseringspatent 1777 for generalmajor Ehlert Detleff von Lowzow.