1321                 Jens Hind
Oversigt over biskopper

Bispens våbenskjold? 

Slægtens stamtavle

Jens (Johan) Hind bliver biskop i 1321 og sidder i embedet til sin død 24/3 1330. Han døde i Stralsund og blev begravet i Domkirken. Han grundlagde et "skolarpræbende", en donation til fattige skolarer, og til præbendet var knyttet det alter, der vist var viet til Helligånden. Jens gjorde sin bror Ingvar Hjort (våbenskjoldet) til lensmand i København. 

Mere om Jens Hind fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop. Han var Degn i Roskilde, da han ved Biskop Olufs Død 1320 valgtes til dennes Efterfølger; da Ærkebispen paa den Tid var udenlands, rejste han til Avignon for at søge Konfirmation hos Paven. Han overværede siden Danehoffet i Nyborg 1326, hvor Grev Gerhard forlenedes med Sønderjylland; ellers vides der intet mærkeligt om ham, og allerede 24. Marts 1330 døde han under en Visitatsrejse til Rygen. 2 Aar i Forvejen havde han forlenet sin Broder Ingvar Hjort med Bispeslottet Kjøbenhavn; men denne svigtede sit Løfte til Broderen, og Slottet kom derved for lang Tid ud af Bispernes Haand."