1572             Lauge/Lave Beck 
Oversigt over lensmænd

Lenet

Slægtens stamtavle

Lauge/Lave Beck til til Førslev og Beldringe var lensmand i Roskilde 1572-1573 og igen fra 1577-1587. Lave Beck, hans fader Joachim Beck, og siden hans søn var alle kongens rentemestre, og var dem, der fik et statsligt regnskabsvæsen op at stå. Lave Beck ejede også noget af Sortebrødregård. I en periode var han også lensmand i Ringsted Len. Han fungerede som landsdommer for Sjælland og deltog som proviantmester under 7-årskrigen.

Han blev født i 1530 og døde 16/6 1607. Han er begravet i Førslev kirke.

Våben for adelsslægten Beck: Hvid lilje på blå bund. På hjelmen to halve hvide liljer eller en lilje mellem to vesselhorn. Slægten er sjællandsk. Våbenskjoldet ses i domkirken på Johan Jespersen Ravensbergs ligsten.

Det ses så også i Førslev kirke, hvor Lave Beck er begravet sammen med sin 2. hustru Agathe Sivertsdatter Grubbe:

Ligstenen viser adelsmanden i rustning og hans 2. hustru. Øverst ses våbenmærkerne for slægterne Beck og Grubbe. Og ned langs siderne ses anevåbnerne. Tryk på billedet, hvis du vil se nærmere på disse. Hans første hustru var Kirstine Huitfeldt.

Dette lille vers verserede i Sydsjælland mange år, efter at de beckske rentemetre var døde og borte (og er skrevet om Laves far, men det kunne vel også være om Lave):

Mere om Lave Beck fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "var en Søn af den foran nævnte Jochum B. til Førslev og angives at være født 1530, en Angivelse, hvis Rigtighed dog turde være tvivlsom, eftersom han alt 1542 blev immatrikuleret ved Universitetet i Wittenberg. 1563 var han forlenet med et Kannikedømme i Roskilde, og under den paafølgende Krig med Sverige tjente han dels som Proviantmester og dels til Søs. Efter 1571 at være bleven Landsdommer i Sjælland forlenedes han det følgende Aar med Roskildegaard, som han dog kun beholdt et Aars Tid, men atter fik paa ny 1577 og da beholdt til 1587. Landsdommerembedet fratraadte han 1584, men blev dog atter 1591 beskikket dertil og samtidig forlenet med Ringsted Kloster, hvilket Len han beholdt, til han 1605 paa Grund af sin høje Alder tog sin Afsked som Landsdommer. Foruden Førslev og Beldringe, som han arvede efter sine Forældre, ejede Lave B. Olstrup i Sjælland og Havrelykke paa Laaland. Efter at hans første Hustru, Kirsten Christoffersdatter Huitfeldt, var død 24. Juli 1563, kun 19 Aar gammel, havde han ægtet Agate Sivertsdatter Grubbe, f. 1533 d. 5. Jan. 1623; af begge Ægteskaber var der Børn. L. B., der døde 16. Juni 1607, skal have været en særdeles velbegavet Mand, der bl. a. sysselsatte sig med Kobberstikkerkunsten."