Danske rentemestre

Rentekammeret var betegnelsen for den instans i statsadministrationen, som varetog økonomiske og materielle anliggender. Leder af rentekammeret var rentemesteren (der var altid mere end 1), og han (det var altid en han) havde til opgave at holde styr på rigets finanser: Toldindtægter, skatter og afgifter fra byer og len, afgifter fra fæstere på krongods, særskatter samt bogholderi. Det tog sig også af administration af statens ejendom som skove, veje og bygninger. Rigets finanser var ikke lig med kronens finanser (selv om kongen også disponerede over rigets penge). F.eks. var de store indtægter fra Øresundstolden kongens egne penge. Før reformationen er alle rentemestre prælater (markeret med blå kors), efter reformationen bliver det adelige, som har embedet (med slægten Beck i førertrøjen: Her går titlen næsten i arv). Op mod og efter enevælden er det borgersønner (markeret med *) med forstand på penge, som får hvervet (de bliver dog alle adlet). Embedet som sådan blev afskaffet med enevælden og arbejdsopgaverne overtaget af skatkammerkollegiet . Lederen her havde dog til tider titlen overrentemester. De er ikke nævnt her bortset fra, at Steen Hohendorff fik denne titel som den første.

År

Rentemester

-1495

Anders Skrivere (Hængt for underslæb) (?)

1517-20

Anders Olufsen Glob Provst i Odense  

1520-46

Henrik Schulte (er egl. kun rentemester i Hertugdømmerne, men  fungerer efterhånden i hele riget) (?)

1525-36

Christiern Hvid Dekan i København

1536-54

Jørgen Pedersen Kantor i Ribe (er kun  rentemester i Nørrejylland)

1537-47

Joachim Beck til Førslevgård

1546-57 

 Eskil Oxes til Løgismose

1549-52 

Hermann Skeel til Jungetgård

1557-60

Joachim Beck til Førslevgård

1560-70

Eiler Grubbe til Lystrup

1567-75

Lave Beck til Førslevgård

1569-74

Otto Brockenhuus til Vollerslev

1574-1601

Christoffer Walkendorff  til Glorup

1582-1608

Enevold Kruse

1585-96

Holger Gagge til Frøslev

1590-97

Anders Nielsen Dresselberg til Vognstrup

1596-1622

Sivert Beck til Førslevgård

1609-17

Jens Juel til Kjeldgård

1617-27

Christoffer Urne til Årsmarke og Nielstrup

1623-27

Aksel Arenfeldt til Basnæs

1626-27

Ove Høg til Todbøl 

1627-43

Jørgen Vind til Gundestrup (Vrams Gunnarstorp)

1628-48

Sten Beck til Førslevgård

1640-48

Melkior Oldeland til Uggerslevgård

1648-51

Oluf Daa til Ravnstrup

1648-53

Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgård

1648-58

Peder Michelsen Wibe *

1653-60

Peter Reedtz til Tygestrup

1656-79

Steen Hohendorff til Rønneholm

1657-60

  

Mogens Frijs til Vadskærgård

Havde dog sæde i skatkammerkollegiet helt til 1672

1660-64

Christoffer Gabel til Bavelse *

1660-79

Henrick Müller til Dragsholm *

 

1679-81

                          

Heinrich von Støcken til Pederstrup *

  Prælat

*        Borgersøn

 

Kanslere

Rigens kanslere

Rigshovmestre

Storkanslere

Droster

Marsker

Gælkere