Kongens / Danske kanslere

Kongens kansler var leder af det kongelige kancelli. Den latinske titel er cancellarius, men i 1400-tallet kunne ordet betegne en, der arbejdede i kancelliet. Embedet var gennem middelalderen normalt besat af en gejstlig, hvilket må betragtes som oplagt, fordi de gejstlige næsten var de eneste med den fornødne uddannelse, herunder latinkundskaber. Ofte fik kongens kanslere høje embeder indenfor kirken efter nogen tid i embedet og blev f.eks. biskopper, selvom de sjældent blev rekrutteret fra samfundets øverste lag. Udover arbejdet i kancelliet blev kongens kansler ofte anvendt ved udenrigspolitiske opgaver, hvor han dog nok oftest fungerede mere som en slags sekretær end egentlig forhandler. Embedet som kongens kansler består helt til enevælden, men en del af sagerne (udenrigspolitik minus Sverige) lægges efter reformationen over i tyske kancelli, som blev ledet af den tyske kansler og primært tog sig af hertugdømmerne. Den danske kansler var i de perioder, hvor der ikke var udnævnt en rigshofmester, regeringens leder. Efter enevælden bevares titlen i embedet som betegnelse for regeringschefen: Storkansler.

Der findes endnu en kanslertitel: Rigens kansler (i modsætning til kongens). Rigens kansler er chef for det kongelige retterting, altså en øverste dommer (hvis ikke kongen selv var tilstede).

År

Kongens kansler
1190-1201 Anders Sunesen Ærkebiskop i Lund
1201-1214 Peder Sunesen Biskop af Roskilde
1214-1232 Niels Kannik i Lund, Biskop af Slesvig
1232-1245 Niels Stigsen Galen (Fyret) Biskop af Roskilde
1245-1252 Peder Ranesen Prælat (?)
1252-1267 Niels Biskop af Viborg
1267-1282 Niels Jyde Prælat (?)
1296-1304 Morten Mogensen (Martinus de Dacia) Kannik i Roskilde og Notre Dame, Paris, Provst Slesvig
1313-1320 Guido af Halland Dekan i Lund
1328-29 Peder Jensen Galen Ærkebiskop i Lund
1376 Niels Jacobsen Ulfeldt Biskop af Roskilde
1396-1398 Peder Jensen Lodehat Biskop af Roskilde
1400-1413 Hr. Jacob Prælat (?)
1413-1416 Jens Andersen Lodehat Biskop af Roskilde
1418 Jens Jacobsen Prælat (?)
1419-34 Jens Pedersen / Johannes Petri Ærkedegn i Roskilde
1435-39 Laurencius Brand (hos Erik af Pommern på Gotland) Prælat (?)
1439-46 Oluf Mortensen Baden Biskop af Roskilde
1448-50 Oluf Jensen Domprovst i Roskilde
1452 Oluf Mortensen Baden Biskop af Roskilde
1452-53 Jens Clausen Prælat (?)
1454-55 Oluf Mortensen Baden Biskop af Roskilde
1455-57 Tetz Tetzsen Rosengård Ærkedegn i Roskilde
1458 Mogens Krafse Biskop af Odense
1459-60 Daniel Kepken Kannik Trondheim
1460 Jens Brostrup Ærkebiskop Lund
1460-64 Daniel Kepken Kantor i København
1465 Johannes Theoderi (eller Tyderici) Prælat?
1469-72 Jens Brostrup Ærkebiskop Lund
1473 Johannes "Nicholas" Prælat?
1473-80 Jens Pedersen Ærkedegn i Roskilde
1482 Lage Johannis Mester 
1483-85 Niels Skave Biskop af Roskilde
1486-93 Johan Jepsen Ravensberg Biskop af Roskilde
1493-1496 Hans Clausen Domprovst i Roskilde
1502-1510 Hr. Hartvig
1511-12 Lage Urne Biskop af Roskilde  
1509-20 Ove Bille Biskop af Århus. Fratræder kanslerembedet, da han bliver biskop
1520-22 Kancellisekretær Jesper Brochmand vikarierede i embedet fra Billes afgang til Pedersens tiltrædelse.
1522-23 Claus Pedersen Universitetslærer, som tog med Christian II til Nederlandene
1523-26 Gotskalk Eriksen Rosenkrantz Prælat, som tog med Christian II til Nederlandene, og som blev hos kongen i landflygtigheden.
År Dansk kansler
1523-1532 Claus Gjordsen Ærkedegn i Ribe
1533-1570 Johan Friis til Borreby og Hesselager
1570(73)-1594 Niels Kaas til Tårupgård
1594-1616 Christian Friis til Borreby 
1616-1639 Christian Friis til Kragerup 
1640-1657 Christian Thomesen Sehested til Bækmark

De stillingsbetegnelser, der er angivet, er de pågældendes slutembede: Ikke nødvendigvis den stilling, de havde, mens de var kanslere, men ofte den stilling, de fik som belønning, fordi de havde været kanslere.

Rentemestre

Rigens kanslere

Norske kanslere

Rigshovmestre

Storkanslere

Droster

Marske

Gælkere