Danske rigshofmestre

Rigshofmesteren (eller blot hofmesteren) blev under Erik 7. af Pommern i begyndelsen af 1400-tallet et betydeligt embede, som overtog drostens funktion som rigets førsteminister og regnskabsfører. Han var som regel også statholder i København og den verdslige leder af rigsrådet. Tidligere havde hofmesteren blot stået i spidsen for det kongelige hof.

Embedet blev afskaffet for altid ved enevældens indførelse i 1660.  

År

Rigshofmestre
1373 NN. Frentzel (Hr. Frentzel), klerk?
1385 Degenhard Buggenhagen Adelig, udenlandsk kongetjener
1387 Bent Byg Grubbe
1397 Mikkel Rud
1400-1409 Jens Due
1412-1413 Anders Jacobsen Lunge
1414-1416 Jens Due
1417-1423 Anders Jacobsen Lunge
1424 Erik Segebodsen Krummedige til Rundtoft 
1429-40 Albrecht Morer. Bayersk adelsmand indkommet med Christoffer af Bayern.
1441-1442 Erik Nielsen Gyldenstjerne til Demstrup, Tim og Estvadgård
1445-1452 Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnsholm, Hevringsholm & Tange
1453-1456 Niels Eriksen Gyldenstjerne til Landting, Tim og Lyngbygård
1456-1480 Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær & Skjern 
1482-1487 Strange Nielsen Strangesen Bild til Nørholm
1489-1502 Poul Laxmand til Vallen m.m.
1513-1515 Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm, Skjern & Vallø
1523-1544 Mogens Gøye til Krenkerup m.m.
1567-1575 Peder Oxe til Nielstrup & Gisselfeldt
1596-1601 Christoffer Walkendorff  til Glorup
1632 Frands Rantzau til Rantzausholm og Svanholm
1641-51 Corfitz Ulfeldt til Ulfeldtsholm
1651-60 Joachim Gersdorff til Tunbyholm

En stor del af rigshovmestrene fra og med 1397 og frem kom fra højadelen. Alene fra slægten Rosenkrantz kom der tre.

Rentemestre

Kanslere

Rigens kanslere

Storkanslere

Droster

Marsker