Danske droster

Drostembedet (af gammelt dansk trot seti: Den der sidder i flokken, hirden, altså en hirdmand) finder vi i den tidlige højmiddelalders Danmark. Drosten var den øverste embedsmand, som kunne optræde som stedfortræder for kongen, når denne var ude af riget, og drosten kunne også fungere som øverste dommer. 

Der kendes droste fra slutningen af Valdemartiden. Der kunne være pauser fra, at en drost gik af eller døde, til kongen udnævnte en ny. Det var også muligt, at et kongeskifte indebar, at der blev udnævnt en ny drost. I den kaotiske tid efter Christoffer II i første halvdel af 1300-tallet var der i lange perioder ingen danske droster. I Slesvig kendes droste helt til omkring 1500, men da den sidste drost i kongeriget, Henning Podebusk, døde ca. 1388, blev der ganske enkelt ikke udnævnt en ny. Dermed var embedet nedlagt. Til gengæld opstod i løbet af det følgende århundrede et nyt embede, som næsten havde de samme opgaver og beføjelser: Rigshofmesterembedet. I perioder, hvor der hverken var droste eller rigshofmestre, var det kongens kansler, som var øverste embedsmand.

År

Drost
Før 1224-ca. 1227 Trugillus (Troels) Krumpen
Ca. 1227-efter 1236 Astrad Frakke
1252-1259 Peder Finsen Henrettet 1263 for nederlaget på Lohede 
1262-1268 Matheus (Gøye) de Floratorp til Flårup
1268-78 Offe Nielsen Neb
1278-1282 Peder Nielsen Hoseøl
1282 Anders Erlandsen til Højby
1283 Erik Knudsen Greve af Sønderhalland
1284-1286 Offe Nielsen Neb
1286-1289 Peder Nielsen Hoseøl
1289-1291 David Torstenssen Hak
1291-1292 Skjelm Stigsen Dræbt i kongens nærvær 1292 af Erik Langben
1292-1294 Peder Nielsen Hoseøl
1294-1295 Aage Jonsen † 2/4 1317
1297-1299 Niels Olufsen Bild til Elkjær

1299 Jon Jonsen Litle
1300-1317 Niels Olufsen Bild  til Elkjær

1317-1319 Morten Due Domprovst i Lund  
1319-25 Laurids Jensen Panter til Vilsted
ca. 1325 Iver (Rosenkrantz)? til Hevringsholm ?
Kongeløs tid
1344-1351 Claus (Nocolaus) Limbek
Jysk adelsoprør mod kongen
1353-1368 Claus (Nocolaus) Limbek
1366-1387 Henning Podebusk
                                Tom Der udnævnes ikke flere droste.

Slesvigske droster

Rentemestre

Kanslere

Rigshovmestre

Rigens kanslere

Storkanslere

Marske

Gælkere