1752           Elias Fleischer

Bylandbruget

Katedralskolen

Esaias Fleischer blev ansat som hører i katedralskolens nederste lektie i 1752 som kun 20-årig. Han vovede endda at gifte sig på en ussel årlig løn af 130 rdl. "Blant ovenmeldte Lectie Hørers Løn 130 Rdlr., var for 8 Rdlr. beregnet 8 Tønder Udsædsland paa Roeskilde Mark; samme havde de forrige Hørere saavelsom jeg selv hidtil havt Møie for den til den fastsatte Priis at faae bortleiede". Den unge hører satte sig nu ind i landbruget efter de nyeste skrifter, og tog et dristigt initiativ: "...  overtalede jeg en Mand i Byen, som selv havde Avling, at drive disse 8 Tønder Land til Halvten med sig, paa Vilkaar: at jeg maatte foreskrive Dyrkningsmaaden. Gud gav Velsignelse, det lykkedes, og jeg besluttede næste Aar selv at leje flere Jorder og tillægge mig Heste og Plov".

Fleischer arbejdede nu på sin jord før og efter skoletid, og erhvervede ved en præsts død dennes gård. Han satte den i stand, delvis ved egen indsats, idet ha n selv rev farverne og malede boligens værelser: "Med Byens endnu levende værdige Domprovst Schultz, kom jeg derpaa i Accord om endeel af han Præstetiende, thi nu havde jeg Rum til den, og at udvi de min Avling, og dette forskaffede mig Leilighed til at holde flere Kreature. Accorten var billig, og jeg sagde ham selv, hvad jeg profiterede derved, som denne gode Mand ei misundte min Fliid, og jeg fik derved Leilighed til endog at kiøbe nogle af Byens Vænger". 

Esaias Fleischer endte som amtmand.