Gjeddesdal

Tune herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Hovedbygningen er opført i en engelskinspireret nybarok stil 1916-1918 ved arkitekt Gerhardt Poulsen efter en brand. 

 

ccccccccccccccccccccc                             

Gjeddesdal 

1669-1672 2 gårde i landsbyen Pårup i Greve Sogn, Kongseng, ødegården Trustrup i Reerslev sogn, en del af Torslundelille bys jorder og 2 jorder kaldet Tordrup samt Torslunde mølle ejedes af Erik Krag til Bramming (død 1672).  Trustrup under kapitlet var 1667 blevet lagt under dette strøgods. 
1672-1706 Gehejmeråd og vicekansler Holger Vind til Gundestrup købte strøgodset og oprettede i en hovedgård, som først blev kaldt Pårup . Gården blev dog snart efter opkaldt efter hans hustru Margrethe Gjedde. Da han døde 1683 overtog hustruen selv driften af hovedgården Gjeddesdal. Gården fik 1676 ved kongelig bevilling tillagt adelige sædegårdsrettigheder. 1688 havde den 48,88 tdr. hartkorn med 246,4 tdr. land under plov. Efter Margrethe Gjeddes død 1706 solgtes godset for 21.800 rdl. kurant. 
1706-1714 Køberen var gehejmeråd Niels Benzon, som var blevet adlet 1679. Han døde allerede 1708. 
1714 Den første arving, hans søn Lars Benzon til Hagestedgård m.v. overdrog 1714 gården til sin broder (hovedgdstakst 74 tdr. hartkorn).  
1714-1738 Broderen var højesteretsassessor Peder Benzon, der fik kongelig bevilling på at lægge 6 gårde i Torslundelille by, en gård. og noget jord fra en anden gårdd. i Kildebrønde by og 3 gårde i Hønske by under hovedgårdens takst, der derved blev 128 1/4 tdr. hartkorn foruden 1 3/8 tdr. skov. Heraf udskilte han ca. 1730 53 7/8 tdr. hartkorn til en nyoprettet hovedgård Benzonsdal. Efler Peder Benzons død 1735 solgtes Gjeddesdal og Benzonsdal (i alt 1421½ tdr. hartkorn) for 74.847 rdl. på auktion 1738. 
1738-1761 Det var den broder, der havde foræret Peder sin arv, nemlig konferensråd Lars Benzon, der nu købte gården igen (døde 1741). 1761 solgte dennes arvinger Gjeddesdal for 71.000 rdl. 
1761-1774 Ny ejer blev højesteretsassessor, senere etatsråd og viceborgmester i København Hermann Lengerken von Kløcker, som var blevet adlet 1760, døde 1765 og inden da oprettedc et stamhus af godset (65 tdr. hartk. hovedgårdsjord, 4 kirker og 478 tdr. hartkorn bøndergods samt Jonstrup skov). Stamhuset ophævedes dog, og hans enke (af andet ægteskab) Caroline von Hoppe (død 1819) solgte godset for 68.000 rdl. 1774.
1774-1797 Dermed kom kammerråd Michael Wulff Gjøe til at eje Gjeddesdal. Efter hans død 1795 solgte hans bo godset 1797 for 160.000 rdl.   
1797-1822 Man solgte til justitsråd Jens Laurids Barfred, der også ejede Benzonsdal, men 1800 afstod dette gods. Den nye ejer overtog Gjeddesdal på den betingelse, at godsets fæstebønder inden 1800 kunne købe deres gårde til fri eje for 170 rdl. dansk kurant for hver td. hartkorn. De fleste fæstegårde kom derved i selveje, og af købesummen skabtes i henhold til testamentet "Det Gjøske Legat" på 60.000 rdl. (med 1. prioritet i Gjeddesdal), for hvilket 1866 Michael Gjøes Folkehøjskole (senere Tune Landbrugsskole) dannedes. Hovedgårdsjorden udvidedes med Tune Enghave, opstået ved udskiftningen af Stærkende by, og med Grevemarken, dannet af en del af Greve by, men 1819 udskiltes Gjedesdals nordlige jorder som gården Barfredshøj (i Reerslev sogn). Barfred gik fallit og døde 1822. Samme år blev godset solgt.   
1822-1831 Køber var godsejer Heinrich Christian Valentiner til Bredeshave for 92.000 rdl. Ved hans død 1831 tilfaldt gården efter testamentet hans sønnesøn.  
1831-1866 Det var dog sønnen, etatsråd Adolph Valentiner, som mod at lægge 100.000 rdl. arvede godset. Denne var en dygtig landmand, foregangsmand pa mange landøkonomiske områder (vinterfodring af kvæg, mejeribrug, dræning, regnskabsføring m.v.). Han døde 1868. 
1866-1905 Hans søn cand. phil., senere etatsråd Heinrich Nicolai Valentiner (død 1921), som faderen en foregangsmand inden for Iandbnigsøkonorni, overtog godset, som han beholdt til 1905, da han overdrog det til sin ældste søn. 
1905-1927 Sønnen var hofjægermester Adolph Herman Valentiner (død 1942). Efter at hovedbygningen fra 1700-tallet var brændt 1916, opførte denne en ny bygning. 1927 solgte A. H. Valentiner Gjeddesdal for ca. 1 mill. kr. 
1927-1956 Han solgte til godsejer Martin Nymann (død 1959), som 1956 mageskiftede godset med Liselund på Falster, der ejedes af hans ældste søn.  
1956-2002 Således blev Steen Nymann ejer af Gjeddesdal. 
2002- Han efterfulgtes af Søren Nymann. Gjeddesdal Gods er på 607,4 hektar med Ventrupgaard, Barfredshøj og Maglehøjgård.