1365             Skt. Lucius' alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Lucius' alter ejede gods i Volborg herred og boder i København.

I alt 8 bol og 3 byboder.

Altre

Altrenes placering

Skt. Lucius

                                                                                        

Bona alteris bone Lucii.

Alterets vikardømme er grundlagt 1365 og er indviet til Skt. Lucius.. Det var et forholdsvist velhavende alter. Et brev fra 23/9 1431 fortæller om grundlæggelsen, at alterets daværende indehaver, præst og evig Vikar Hans Hennekesen: "bar fram for oss lot oss seh oc læse eth gammelt registrum war skrefuet paa perment som man kaller jorthebok, i hwilken Bogh stander screfne alle gotz och ingeld bothe paa Land och i køpstæther, som ligge till allæ Kanikedøme och Altare i Roskilde Domkirke, och i then samæ bogh i bland andre altares gotz saghe ti och fwnne screfuet, laase wy selfue och lothe for oss læse thet gotz och ingeld, som ær gifuet och ligger till Sancti Lucii Altære i Roskilde Domkirke, och thet fornefnde Sancti Lucii altares gotz stander swa screfuet i then same jorthebogh ordh frau ordh pa Latine, som her stander nw æfftherscru et i thette same breif pa danske: Sancti Lucii Altære, som ær styfthet with Pether Nielssøn Metrom aff Skioldenes, hafuer i Roskilde i gorth i Sancti Dionisii Soghn i hwilken ær eth storth Stenhuss item i then samæ stedh en toft hoss Jess Nielsøns gorth westenfore, item en gorth i Sæby aff eth Bool och hafuer en tredhing aff en ornummæ item 2 gorthe i Hwalssøø syndre som fornegnde Pæther Nielssøn gaff till thet samæ sanctæ Lucii altære, och som wii ræthelige sporth hafue ath gamble breff wthwisæ hafue lighet till thet samæ altære i lxvi aar willæth och wkærthe". Gammelt dansk kan være svært at forstå, men beskrivelsen af alterets gods fortæller, at man i 1431 har ejet godset i "lxvi aar", 66 år. Trækker man 66 fra 1431, når man frem til grundlæggelsesåret 1365. Brevet fortæller også, hvem der grundlagde alteret: "Pether Nielssøn Metrom  aff Skioldenes", Peder Nielsen Jernskæg, lensmand på Skjoldenæsholm. Ordet metrom er der ingen, der kender en oversættelse på. Peder var væbner. Og det gods, som nævnes her, er nok stiftergodset fra ham. Altrets placering i kirken er ukendt.

Summarum 1568
Rug 7  pund og 3 skæpper
Byg 9  pund og 3 skæpper
Grise 1
Får 1
Lam 2
Gæs 2
Ved 12 læs
Penge 28 mark og 1 skilling

Mål og vægt og penge