Ågerup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Store Valby

Lille Valby

                                                                    

Landsbyen Ågerup lå i den del af Sømme herred, der 1970 blev til Gundsø Kommune og 2004 efter en vejledende folkeafstemning gik sammen med Roskilde. Store Valby og Lille Valby ligger også i sognet.

Ågerup nævnes omkring 1160 som Akætorp. Ved matriklen 1682 var der i Ågerup 9 gårde med 103 tdr. hartkorn. På målebordsbladet ovenfor fra 1899 er der foruden præstegården 6 gårde i selve landsbyen, så et par gårde er nok flyttet ud ved udskiftningen. Lægges præstegården til er der i hele landsbyen i 1568 8 gårde, altså 1 mindre end matriklens 9:

Antal gårde Ejerforhold Ågerup 1568
Fadeburet i Roskilde fik både kirke- og bispetiende. 

Portionen Ågerup ejer 1 gård i Ågerup. Det er ikke så meget taget i betragtning, at portionen har navn efter Ågerup. En forklaring kunne være, at der er tale om en meget lille portion, som man så har opkaldt efter nærmeste gård set fra Roskilde.
   
På matrikelkortet fra 1804 rettet flere gange siden ses en del gadehuse samt husmandssteder. Og så er der (ved "a") en gård mere end på målebordsbladet. 1 er (fortsat) præstegården, 6 tilhører Duebrødre, hvilket den må være kommet til efter 1568, hvor Duebrødre ikke er nævnt med gods i Ågerup. Så er der 5 tilbage, som meget vel kan være det gods, der hele tiden har ligget under bispestolen. Matrikelkortet viser i øvrigt også, at der er foretaget en stjerneudskiftning (hvorfor der måske ikke har været det store behov for at flytte gårde ud af landsbyen). Jorden mod vest syd for bygaden var præstegårdsjorden og kaldtes oprindelig Store Valby Mark. Mod syd lå Kannikkeengen og Marbjerg Mark samt mod sydvest Suderup Mark. En stor del af det sydlige område hørte under Duebrødregodset. Mod vest lå Vestrup mark og alt gods her samt det nord for bygaden ejedes enten af Københavns Magistrat, d.v.s. Bistrup, eller også af navngivne bønder, altså selvejere, som havde købt deres gårde af Bistrup.

Alt i alt ser det ud som om, at de alle gårde i Ågerup, ja, tages Valbyerne med i hele sognet, har været ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.