Kilder

 

Agnete kloster, Gavnø

Agnete kloster, Roskilde

Antvorskov kloster

Bispegods

Clara kloster, Roskilde

Kapitelgods

Ringsted kloster

Skovkloster (Herlufsholm)

Vor Frue kloster, Esrum

Vor Frue kloster, Knardrup

Vor Frue kloster, Roskilde

Vor Frue kloster, Sorø 

Æbelholt kloster

 

 

I arbejdet med kirkelige institutioners økonomiske baggrund og gods kan man hente nyttig information i mange bøger. Her er fortrinsvis oplistet de udgivelser, hvor det primære kildemateriale (hvis det er udgivet) kan ses:

Agnete kloster, Gavnø:

Der er ikke udgivet brev- eller jordebøger, men enkeltdokumenter kan ses i 

Danmarks Riges Breve - 4. række, bind 8 og 

Danmarks Riges Breve - 4. række, bind 9

Agnete kloster, Roskilde:

Danske middelalderlige regnskaber 4. "Roskilde Sankt Agnete klosters regnskaber 1508-1515" udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved Thelma Jexlev 2001. Oversigt over brevmaterialet kan ses i "Registratur over St. Agnete Klosters Breve i Roskilde" i "De ældste danske Archivregistraturer", Udgivet 1885 af det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog " ved C. F. Bricka.

Antvorskov kloster:

Registratur over Antvorskov Klosters Breve (1607), som befinder sig i Rigsarkivet. (hvori også indgår arkiv for Helligåndshuset i Slagelse) kan ses i  "Registratur over Antvorskov Klosters Breve" i "De ældste danske Archivregistraturer", Udgivet 1885 af det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog " ved C. F. Bricka. De enkelte breve er delvis tilgængelige på nettet på sitet Diplomatarium Danicum: www.diplomatarium.dk/cgi-bin/findDiplom.cgi.

Roskilde bispestols gods:

Danske middelalderlige Regnskaber 3. række 1. bind. "Roskildekirkens Jordebøger og Regnskaber", udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved C. A. Christensen 1956. Der er grundige kommentarer og noter bag i udgivelsen. Baggrundsmateriale for godshistorien kan desuden findes i "Registratur over Roskilde Bispestols Breve" i "De ældste danske Archivregistraturer", Udgivet 1865 af det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog ".

Clara kloster, Roskilde:

Klosterarkivet er bevaret i Det Arnamagnæanske institut. Beskrevet af Thelma JexlevEt nonneklosters godshistorie gennem 300 år. Sankt Clara kloster I Roskilde 1256-1561 i Historisk årbog for Roskilde amt (1994) udgivet af Historisk samfund for Roskilde amt. Oversigt over brevmaterialet kan ses i Oversigt over brevmaterialet kan ses i "Registratur over breve i Universitetets Arkiv, Hovedsagelig fra Roskilde Claræ Klosters Arkiv" (1586) i "De ældste danske Arkivregistraturer", Udgivet 1910 af det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog " ved William Christensen.

Roskilde kapitels gods:

Roskilde Kapitels Jordebog, udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved J. O. Arhnung 1965. Der er grundige kommentarer og noter bag i udgivelsen (fra 1568). Gavebog og anniversarielister er udgivet af Alfred Otto 1933 i hans doktorafhandling Liber Daticus Roskildensis.

Esrum kloster:

Esrum Klosters Brevbog l. Udgivet ved Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse af Museum Tusculanums Forlag 2000. Esrum Klosters Brevbog findes i sin oprindelige form som digital udgave: www.kb.dk/permalink/2006/manus/759/dan/ Brevbogen er grundigt kommenteret i samme udgivelses Esrum Klosters Brevbog lI.

Ringsted kloster:

Jordebog Ringsted Kloster len 1591-1592 er ikke udgivet, men kan ses Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv. Det er underligt, at ingen har udgivet materialet. En oversigt over godset kan ses i en artikel "Ringsted Klosters Godsarkiv" (for tiden efter 1660) skrevet af Frits Heide 1919 i tidsskriftet "Fortid og Nutid", udgivet af Dansk Historisk Fællesråd.

Skovkloster:

Skovklosterregnskaberne 1467-1481 ved Merete Dahlerup, Landbohistorisk Selskab 1993. Næstved-kalendariet kan ses i digital udgave: www.kb.dk/permalink/2006/manus/18/dan/

Vor Frue kloster, Knardrup:

4 adkomst- og lejebreve 1461-99 er nu i København St. Peders kirkes arkiv. Samlingen er ikke omfattende, og den er ikke udgivet. Se sitet www.sa.dk/brug_arkivet/rasaml/foer1848/aeldre/B0649.htm

Vor Frue kloster, Roskilde:

Rester af arkivet opbevares dels i Det Arnamagnæanske institut, dels i Rigsarkivet. Blandt resterne findes stumper af en senmiddelalderlig brevkopibog. Arkivalierne er ikke udgivet. Hvilket er dybt beklageligt.

Vor Frue kloster, Sorø:

Klostret og dets gods, i: Sorø. Klostret - Skolen - Akademiet gennem Tiderne. I. Bind af Poul Nørlund, København 1924. Brevbog for Skt. Maria Kloster i Sorø - ”Sorøbogen” (Sorø diplomatarium) udgivet af E. Petersen 1999.

Æbelholt kloster:

Brevbog fra Æbelholt - ”Æbelholtbogen” er udgivet digitalt af Det kongelige Bibliotek (www.kb.dk/permalink/2006/manus/15/dan/Bindets+forside/). En bogudgivelse ved Det danske Sprog- og Litteraturselskab er nu udgivet, med webmasters illustrationer endda: Æbelholt Klosters Brevbog MED DANSK OVERSÆTTELSE, INDLEDNINGER OG NOTER af Finn Erik Kramer m.fl., 2013.

I J. P. Trap: Danmark 5.udgave 1953-1960 er der ved de enkelte lokaliteter mange og værdifulde oplysninger om ejerforhold samt litteraturhenvisninger. i Henrik Pedersen: De Danske Landbrug Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688 udgivet 1928 efter hans død kan finde tallene for antal gårde og deres jordtilliggende, som det blev opgjort ved matriklen for hele landet.