Bispegods

Bispeborge

Der er bispegods omkring bispernes borge og i alle herreder. Tryk på borg- eller herredsnavne, hvis du vil se, hvilket gods der er.

Herreder på Sjælland

Kilder

Lille herred og Smørum herred, området mellem København og Roskilde, lægges sammen 1577

                                                                                                                                  

Bispestolen ejede gods over hele Sjælland og på Rügen. Godset var opdelt i len og i hvert len var der som regel en hovedgård. Nogle af hovedgårdene var egentlige borge eller voldsteder. Enkelte gårde på Fyn var også ejet af Roskildebispen. Hvordan godset er opstået og hvordan det står i forhold til det øvrige gods i tilknytning til Roskilde, kapitlets gods, kan læse om hos den, der har undersøgt bispegodset grundigst, C. A. Christensen. Godset er optalt i bispestolens jordebøger. Og de enkelte enheders historik, fremgår af brevene fra Roskildegård. Disse er ordnet len for len.

 

Kapitelgods

Herrederne

Kirkesogne

Klostre

Brugsstørrelser

Om kapitelgods og bispegods

 

 Det fremgår af “Udbudsliste for Gejstlige og Riddersmænd i Nørrejylland, Fyn og Sjælland 1512”, at Æbelholt kloster skulle stille 3 soldater på egen kost, mens kongen sørgede for skib. Til sammenligning anføres, at Knardrup skulle stille 1 mand, Esrum 8, Øm kloster ligeledes 8, abbeden i Sorø 16, prioren i Antvorskov 16 og Roskildebispen i alt 100 mand på sit eget skib. Disse tal siger også noget om det indbyrdes størrelsesforhold mellem landklostrene (og den hovedrige roskildebisp).
Det fremgår desuden af Borgelejelisten, der i august 1523 blev affattet på herredagen i Roskilde, hvor nu
Frederik I havde magten, mens hans hærstyrker belejrede det mod Christian II trofaste København, at klostrenes tidligere privilegier ikke eksisterede mere. Æbelholt kloster skulle nu i borgeleje yde 4 heste, Knardrup 2, Esrum 8 og Sorø og Antvorskov, hver 12 heste. Desuden skulle Æbelholt af havre til heste” yde 1 læst og 9 pund, mens Esrums og Antvorskovs ydelser henholdsvis var 2¼ læst og 1½ pund havre samt 4 læster og ¼ pund havre. I "Register over et lån, som prælater, råd og adel tilstod kong Frederik I” til hjælp i krigen imod Christian II er Æbelholt abbed opført med 200 mark. På listen anføres i øvrigt Ærkebispen af Lund 4.000 mark, Bispen af Roskilde 6.000 mark (altså rigere end ærkebispen), prior af Antvorskov 1.000 mark, item Esrum 500 mark, Knardrup abbed 100 mark, Vestervig abbed 600 mark.