Antvorskov Kloster

           

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget og i Nordtyskland. En stor del af dets ,jordegods var skænket af adelige, som på deres gamle dage indgav sig i klostret. P. Nørlund anslog* klostrets gods til at være ca. 6000 tdr. land (svarende til et helt sjællandsk herred).

En ejendommelig stilling under Johanniterklostrene indtog de såkaldte Johanniterboer, commender, der forestodes af en commendator. Commender i Ramsø herred, Nyborg, Lund og på Rügen er kendt. Klostret havde også gårde i København, Skelskør, Næstved, Kalundborg, Korsør og frem for alt i Slagelse købstad.

Godset er ud over bygårdene fordelt på følgende områder:

Det fremgår af “Udbudsliste for Gejstlige og Riddersmænd i Nørrejylland, Fyn og Sjælland 1512”, at Æbelholt kloster skulle stille 3 soldater på egen kost, mens kongen sørgede for skib. Til sammenligning anføres, at Knardrup skulle stille 1 mand, Esrum 8, Øm kloster ligeledes 8, abbeden i Sorø 16, prioren i Antvorskov 16 og Roskildebispen i alt 100 mand på sit eget skib. Disse tal siger også noget om det indbyrdes størrelsesforhold mellem landklostrene (og den hovedrige roskildebisp).
Det fremgår desuden af Borgelejelisten, der i august 1523 blev affattet på herredagen i Roskilde, hvor nu
Frederik I havde magten, mens hans hærstyrker belejrede det mod Christian II trofaste København, at klostrenes tidligere privilegier ikke eksisterede mere. Æbelholt kloster skulle nu i borgeleje yde 4 heste, Knardrup 2, Esrum 8 og Sorø og Antvorskov, hver 12 heste. Desuden skulle Æbelholt af havre til heste” yde 1 læst og 9 pund, mens Esrums og Antvorskovs ydelser henholdsvis var 2¼ læst og 1½ pund havre samt 4 læster og ¼ pund havre. I "Register over et lån, som prælater, råd og adel tilstod kong Frederik I” til hjælp i krigen imod Christian II er Æbelholt abbed opført med 200 mark. På listen anføres i øvrigt Ærkebispen af Lund 4.000 mark, Bispen af Roskilde 6.000 mark (altså rigere end ærkebispen), prior af Antvorskov 1.000 mark, item Esrum 500 mark, Knardrup abbed 100 mark, Vestervig abbed 600 mark.

Antvorskov mageskiftede 1498 gods i herredet med Axel Lagesen Brok.

 

Gaver til klosteret

 

Brugsstørrelser

 

Kilder

 

* i foredrag holdt i Slagelse 1933, altså ikke publiceret.