Antvorskovgods på Fyn

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

                                              

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af landet. En ejendommelig stilling under Johanniterklostrene indtog de såkaldte Johanniterboer, commender, der forestodes af en commendator. Et commende Nyborg er kendt. Klosteret ejede en del gods i en række nordfynske herreder. Både gården i Nyborg og en stor del af godset på Fyn stammer fra en gave fra Steen Basse til Tideberg, som ingen sønner havde og derfor testamenterede store midler til kirkelige institutioner. Gaver fra Basse til klostret er herunder mærket med . Hustruen Helene Bjørn fik lov at sidde som gratis lensmand på en del af det nye klostergods og gav 1448 sin tilslutning til alle ægtemandens gaver. Og klosteret måtte efter overtagelsen betale en række af de panter ud, der havde ligget på en del af godset, nogle steder lige siden anskaffelsen. Alle, der modtog afregning, kvitterede med breve:

  Oluf Axelsen til Vallø, værge for Basses hustru Helene Bjørn, 1441 og 1449.
  Ridder Johan Bjørnsen 1462.
  Mogens Gøye til Krenkerup 1447.
  Henrik Staverskov 1447.
  Hans Bille til Søholm, Allinge og Svanholm 1441.
  Henneke Limbek 1467.
     
Herred Sogn Byer Gårde Noter
Vindinge Nyborg Se: Nyborg  
Ellested Lykkesholm 4 Axel Andersen Baden sælger  godset til Steen Basse. Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Bjerge Kølstrup Ladby 1 Axel Andersen Baden sælger  gårdene til Steen Basse 1423. Kettinge hovedgård med 3 fæstegårde og 3 landbostavne tilhørte Anne, enke efter Borkwardt Limbek og Claus Rantzau 1422. Sidstnævnte solgte sine arveparter til Basse 1433. Anne havde gjort det et stykke tid inden da. Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
Kertinge 7
1 Henning Walkendorff til Højbygård opkøber 1462 et pant fra Axel Andersen Baden. I pantet indgik også gods i Kærby.  Valkendorf gav halvdelen af godset til Skt. Hans Kloster i Odense (fik penge, 20 mark), den anden halvdel til Antvorskov.

Hundslev 1
3 Hartvig Tralow solgte Johan Olufsen af Søholm godset 1397.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Agedrup

Skovgård 2
Birkende 2
Bullerup 1 Absalon Andersen Ulfeldt pantsatte gården 1419 til Erland Hansen Krugelund. Samme år får Krugelund Axel Andersen Badens pant i gården. Krugelund giver 1423 Steen Basse pant i gården. 1441 skænkede hr. Steen Basse Antvorskov Boldorp Hovedgård (Bullerupgård). I perioder blev godset forvaltet af brødrene i Sankt Hans Johanitterkloster i Odense.

Agedrup 12 Alle byens gårde. Forvaltet af brødrene i Sankt Hans Johanitterkloster i Odense.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.  
Kærby 2 Henning Walkendorff til Højbygård opkøber 1462 et pant fra Axel Andersen Baden. I pantet indgik også gods i Bjerre. Valkendorf gav halvdelen af godset til Skt. Hans Kloster i Odense (fik penge, 20 mark), den anden halvdel til Antvorskov.

3 Axel Andersen Badens sælger hovedgården Klarskovgård plus fæstegårde til Steen Basse 1423. Bjørn Olufsen havde pant i en del af Axel Andersens gods, og Basse tilbød ham at indfri dem 1423 - 1429, og til slut lykkes det. Han handler samtidig gods i Skamby og Klinte. Mogens Gøye og Henrik Staverskov skulle også købes ud. Det skete over tid, men handelen var på plads 1446. Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Marslev Klarskov 4
Holev 1
3 Anne, enke efter Borkwardt Limbek, giver 1431 Steen Basse et brev Jens Andersen Mule havde fået fra en Erik Olufsen, der igen havde det fra Tue Galen. Det omfatter gæld på gården i Marslev og de 3 i Holev. Basse indløste pantet. Den 4. gård i Holev (kaldet Søndergård) er erhvervet af Antvorskov 1499, da Knud Hansen i Odense solgte den. Han havde pantsat den to år forinden. Den 5. gård (Stuegård) købte klostret af rådmand i Odense Laurids Tygesen 1501. Denne havde allerede 1497 pantsat gården til Ebbe Andersen Ulfeldt  til Kogsbøl, som overdrog gældsbrevet til klostret.

1
1
Marslev 1
1 Mageskifte med mester Hans Urne, der gav gården her og fik fiskerettigheder samt jord ved Tingsgård i sognet.
Åsmose 1 Åsmose blev 1398 solgt af Johan Godov til Johannes Skave. Et tingsvidne 1530 bekræfter, at godset gået videre til klostret. 

Radstrup 1 Henrik Barsebæk pantsætter godset 1348. Per Nielsen Ulfeldt til Broholm fraskrev sig 1461 alle rettigheder til gården. Overtages af Antvorskov.
Skam Skamby  Rodstrup 1 Axel Andersen Baden sælger hovedgården Klarskovgård plus fæstegårde til Steen Basse 1423. Bjørn Olufsen havde pant i en del af Axel Andersens gods, og Basse tilbød ham at indfri dem 1423 - 1429, og til slut lykkes det. Han handler samtidig gods i Klarskov og Klinte. Mogens Gøye og Henrik Staverskov skulle også købes ud. Det skete over tid, men handelen var på plads 1446. Blandt fæstegodset var der en enkelt i Højrup.

1 Hans Olsen pantsatte gården til Hans Andersen 1409.   
3 Otte Skinkel mageskiftede 1410 gårdene med Johan  Olufsen. Han gav også gods i Medelby og fik til gengæld gårde i Valtofte og Lundager.

1 Henrik Nielsen sælger sin fars, Niels Thomesens, gård  1409. Han solgte også gods i Egense. Køberen var Bjørn Olufsen.
1 Iver Ratmanstorp (Limbek) overtog Anders Mikkelsens gård 1395.  

Tordrup 2 Mageskifte mellem Johan Olufsen og Iver Ratmanstorp (Limbek)
Bolmerød 1 Jens Stigsen Ulfeldt pantsatte gården til Anders Tidemand. 1497 solgte denne gården til ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen, som samme år eller 1498 giver gården til klosteret.

Skamby 1 Johan Walkendorff solgte godset til klostret 1504. 
Stensby 2 Iver Ratmanstorp (Limbek) lånte 1416 penge af Gregorius, præst i Husby, og satte gårdene som pant. Gregorius lånte penge af Jacob Ottesen, som derfor overtog pantet 1419. 1434 overdrog Ottesen pantet til Steen Basse Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

1 Stensby og Ørkeby mageskiftet med Skt. Hans Kloster i Odense 1408. Til gengæld får Antvorskov også godset i Grindløse og gods i Ringe.  
Ørkeby 1
Grindløse Grindløse 1
1 Sjælegave til klostret fra Karine Nielsdatter Bild, enke efter Jens Pedersen Present til Vollerup.  Hun giver også gods i Skippinge, Rumperup, Flakkebjerg og Eskebjerg. En dom fra 1408 afgør, at gården har skovret på Æbelø.

1 Jep Mule til Hundslev Skovgård, Peder Hansen og Anders Hoszel skødede jorden til klostret 1490.  
Egense 3 Claus Podebusk pantsætter 1461 godset til Jesper, degn i København. Pantet overgår siden til klostret.
1 En hollænder ved navn Jørgen Frederik blev 1532 dømt af kongen til at levere godset tilbage til klostret. Det samme gjaldt noget gods, han havde ranet til sig i Højrup og Hjadstrup
1 Henrik Nielsen sælger sin fars, Niels Thomesens, gård  1409. Han solgte også gods i Rodstrup. Køberen var Bjørn Olufsen.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
Uggerslev Uggerslev 1 Bent Pedersen Bille  mageskiftede sig 1487 til dette gods mod klostergods i Løve.
Nørre Højrup Højrup 7 Axel Andersen Baden sælger hovedgården Klarskovgård plus fæstegården samt 6 brydegårde her 1423. Anders Tidemand protesterer 1477 over alle disse handler. 

1 1396 solgte Erik Hågensen til Erik Berg gården Merethegård og alt det gods, han havde i sognet. Hågensen havde fået godset gennem ægteskab og 1386 havde han skiftet med sin svoger Wolrad Skinkel. Godset endte hos Mariakapellet..

1 Anders Tidemand solgte 1497 gården til Poul Laxmand sammen med godset i Bolmerød. Også godset her gik til Mariakapellet.  

3 Roskilde bispestol og Københavns kapitel giver Antvorskov gårdene i et mageskifte. 
1 En hollænder ved navn Jørgen Frederik blev 1532 dømt af kongen til at levere godset tilbage. Det samme gjaldt noget gods, han havde ranet til sig i Hjadstrup og Egense. Der var forud for denne dom en tvist mellem klostret og Fyns landsdommer Jørgen Henriksen Jørgen Henningsen Quitzows.

1 Otto Fejefyr og Jes Iversen, begge borgere i Odense, solgte 1454 gården her til klostret.   
Nørre Nærå Ringe 1 Fået i mageskiftet med Skt. Hans Kloster i Odense 1408.  
1 Mageskifte med Eggert Frille, som istedet for får Ringe Mølle.
Herugensholm 1
Klinte Bregnebjerg 1 Brev fra 1480 giver lovhævd på, at godset hører under klostrets besiddelser i Klinte. 
Nørreby 2 Per Nielsen Lykke gav 1340 skøde på Nørskov til Niels Gødesen. Steen Basse overtog det og fik 1422 mere af Torben Venstermand, hvis hustru havde arvet det. Jens solgte det hele til Basse samme år.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Nørreby Klinte 1 Axel Andersen Badens solgte Steen Basse gården 1485. Bønderne her har fri ret til skovhugst på Æbelø Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

1 Eline, enke efter Claus af Nørreby, skyldte sin søn , Kalle Clausen af Egense, penge og afstod derfor gården til ham 1430. Kalle solgte 1432 gården til Steen Basse.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Nørreby 1 Kalle Clausen boede på gården, men  solgte den til Steen Basse 1432. Bønderne her har fri ret til skovhugst på Æbelø. Om godset her var der tvister med Gregers Holgersen Ulfstand Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
Æbelø 1 Kalle Clausen solgte 1432 sine rettigheder på øen til Steen Basse Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
2 Kong Eriks brev om, at Steen Basse har fået hele Æbelø og Øreby fang ved at købe rettighederne af fru Ingeborg, enke efter Tage Henriksen Reventlow.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Oreby 1 Ingeborg Bendtsdatter, enke efter Henrik Jensen Reventlow til Søbo solgte gården til Steen Basse 1432. Også i denne handel blev rettigheder på Æbelø afstået. Eggert Frille tog 1472 halvdelen af klosterjorden i Ore, men Christian I dømte ham til at levere jorden tilbage.
1 Folmer Skinkel giver 1396 byggested i Egedrup i pant til Peder Docke af Rodstrup.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
1 Johan Walkendorff solgte godset til klostret 1504.  Eggert Frille tog 1472 halvdelen af klosterjorden i Ore, men Christian I dømte ham til at levere jorden tilbage.

Jersore 1 Hans Poulsen fik låsebrev på gården 1353. 1362 pantsatte han den til en ridder Eggert Bidtzere, som dog straks gav Dalby Kloster pantebrevet som garanti for et lån han selv havde. Dalum overdrager senere lånet til Steen Basse.
8 Claus Limbek til Nebbe giver 1423 gården her inklusive halvdelen af hovedgården samt alle fynske rettigheder til Steen Basse. Henneke Limbek bekræfter handelen 1444. Henneke Olufsen afstår 1447 fra de rettigheder han har i godset. Der blev i årene efter optaget en del tingvidner på afgrænsningen af det gods, der her er tale om.

2
7 Jørgen Borkwardsen Limbek skøder 1514 resten af hovedgården samt 6 fæstegårde til klostret.
3 Søstrene Anne og Dorete Eriksdatter og deres fætter Erik Hogenskild solgte deres anpart i Jersore til klostret 1514.
1 Axel Andersen Baden solgte hovedgården Klarskovgård plus fæstegårde til Steen Basse 1423. Bjørn Olufsen havde pant i en del af Axel Andersens gods, og Basse tilbød ham at indfri dem 1423 - 1429, og til slut lykkes det. Han handler samtidig gods i Skamby og Klarskov. Mogens Gøye og Henrik Staverskov skulle også købes ud. Det skete over tid, men handelen var på plads 1446. Bønderne her har fri ret til skovhugst på Æbelø. Om godset her var der tvister med Gregers Holgersen Ulfstand Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Åsum   Åsum  Rågelund 1
2 Niels Ravn pantsatte 1308 gårdene til Hans Brun. Dennes søns Peters enke Kirsten skødede gårdene til Ebbe 1394. Dennes søn Jes Ebbesen solgte sin del til Bjørn Olufsen 1417. Jes Ebbesens svoger Niels Jepsen Algudsen solgte noget af sin kones del samme år. 1424 solgte han resten sammen med den anpart, en anden svoger, Lasse Henriksen Boed, sad inde med.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

1 Axel Andersen Baden lånte penge af Hartvig Heest 1418 og gav  gården her samt gods i Horlev, Rastrup og Marslev i pant. Baden sælger 1423 det hele til Steen Basse, som ved købet indløser Badens gæld. Han solgte samtidig Rodstrup, Jersore,  begge hovedgårde. Basse afkøber 1425-26 Badens gæld hos Bjørn Olufsen Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

1 Katrine, enke efter Hans Poulsen, pantsætter 1390 godset til en Margrethe, som 1395 overlader pantet til Mikkel Knob, hvis bror eller søn samme år lader det gå videre til Hans Docke Indgår i Bassegaven til Antvorskov.  
 Seden  Seden 1 Lydeke Skinkel til Egeskov skøder disse gårde 1413. Han skøder også gårde i Katterø, Seden og Øster Skerninge.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.
Åsum Salling Diernæs Katterø 1
Sunds Øster-Skerninge Øster-Skerninge 1
Åsum Rolfsted Hudevad Ridderen Thomas Vesteni solgte godset, hvor der var ½ mølle, til Steen Basse 1419 Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Skovby  Melby  Medelby 6 Ridderen Per Hogenskild afstod godset 1462. Det kommer til klosteret via arven fra Steen Basse.

1 Væbneren Eiler Bryske til Dallund sælger gården til klosteret 1524. 
1 Otte Skinkel mageskiftede 1410 gårdene med Johan  Olufsen. Han gav også gods i Medelby og fik til gengæld gårde i Valtofte og Lundager.  Indgår i Bassegaven til Antvorskov.

Søndersø Ørridslev 2 Steen Basses eget gods. 
Lunde  Lumby  Holmegård 6 Var kommet under Næsbyhoved kronlen, men dømtes tilbage til klostret 1523.
Hjadstrup Bladstrup 1 En hollænder ved navn Jørgen Frederik blev 1532 dømt af kongen til at levere godset tilbage. Det samme gjaldt noget gods, han havde ranet til sig i Højrup og Egense.
Gudme Gudme Broholm  2 Hans Absalonsen Genvæther pantsætter gods i Broholm med en mølle til sin søn Jens 1345. Gården ender hos klostret.
Langeland Tryggelev Ormstrup 9

Erhvervet før 1412 og fra da af administreret fra Odense først af bispesædet, siden af Skt. Hans Johanitterkloster. 1532 var en del af godset pantsat til Otte Krumpen. 1543 blev pantet forøget.

Steen Basses gave til Søndre kapels alter i Nyborg

Steen Basses gave til Antvorskov Kloster.