Antvorskovgods i Slagelse herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget. I herredet, hvor klosteret lå, Slagelse herred, ejede klosteret følgende gods (foruden meget i Slagelse by):

                                                              
Herred Sogn Byer Gårde Noter
Slagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? Slagelse Se Slagelse by
Skt. Mikkels landsogn, Slagelse

Skt. Peders Landsogn, Slagelse

Jernbjerg 1 Købt af Knardrup Kloster formodentlig 1516. Gården var øde ved overtagelsen.  
1 Mageskifte med Roskildebispen 1516, hvor klostret får denne gård som øde, og bispestolen erhverver gods i Horns.
2 Klostret havde fået gården som øde i  mageskifte med Oluf Grubbe. Man gav til gengæld gods i Hammer, Bårse og Faxe
1 Anna Meinstrup, enke efter Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller, sælger 1507 gården som øde. Salget bekræftes af sønnen Holger Rosenkrantz

Brorupgård

7 Fået i mageskifte 1454 med Svenstrup i Ramsø herred. Med i mageskiftet fik man i Skt. Mikkels hovedgården og Skovsø,  Skifteholme og Skramnitsholme i Nordrup, i Løve herred tiende af Gørlev og Havrebjerg,  Broagger og Havrebjerg møller i Havrebjerg. En mindre gård, Torsmark ved Brorup, fulgte med i handelen.
Valby  1 Henning Podebusk fraskrev sig 1383 retten til gården her. Det kan være den gård, klostret fik af Eske Hemmingsen 1310. Den kaldtes Tretingsbol.
1 Aksel Lagesen Brok til Gunderslev solgte gården til klostret 1495. 
1 Jens Villadsens hustru og sønner lejede 1417 en gård, som kaldtes Tryggevælde.   
1 Hans Astrotsen pantsatte og endte med at afstå sit gods i Valby til klostret 1313.   
1 Johan Didriksen solgte gården til klostret 1510..   
Valbyøster 1 Johan Oxe, mageskiftede gårdene her sammen med gårde i Flakkebjerg og fik til gengæld gods i Ars og Merløse samt Slagelse .
Valby Ore 1 Mageskiftet af Anders Griis for lensret til Nordrup. Han afstod samtidig gods i Sludstrup, Bødstrup og  Hemmeshøj.
Sønderupsøndre 1 Uvis adkomst til gården. Bispen ejer Sønderupnørre
Skovse 1 Steen Basse af Sørup solgte gården som øde til klostret.
1 Frederik II gav klostret gården af krongodset 1562 i et mageskifte, der også medtog gods i Tybjerg. Til gengæld gav Niels Andersen Dresselberg gods i Stigs Bjergby og Kastrup.
3 Joachim Beck til Førslev mageskifter med klostret 1531. Klostret får gårdene her og gods i Alsted. Klostret gav til gengæld ham gods i Flakkebjerg
2 Mageskiftet med Sorø kloster 1532. Antvorskov får også gods i Flakkebjerg og i Merløse/Undløse samt Merløse/Kagerup. Sorø får gods i Alsted.
1 Anders Olsen af Krøjerup solgte gården til klostret 1513.  
Slagstrup 1 Byfoged i Slagelse Peter Griis vedstår 1422, at han har Slagstrup i leje af klosteret. 1382 havde Anders Griis alle gårde i Slagstrup i leje.
1 Andres Staverskov mageskiftede 1502 gården med gods i Hammer
Sibur Mølle

Borger i Slagelse Jes Petersen lejer 1420 Sibur mølle og et vænge i bymarken af klostret. Hvis vænget hed Sibur Lykke, var det en gave fra Tyge Avesen 1288.

 
1

Morten Jensen solgte 1447 en jord sydvest i Sibur Lykke til Tyge Bondesen. Karine, enke efter Niels Ølemand (død 1447), skødede grunden til klostret samme år. 

 
1

Stege Vænge, som tidligere hed Hunds Hale, var 1361 lejet ud til Ingefred i Slagelse. Udlejer var Roskildebispen. 1514 siger en landstingsdom, at vænget tilhører klostret , så det kan være en del af mageskiftet 1454. 1524 fradømmer Frederik I borgeren i Slagelse Peder Beck vænget (som han åbenbart har taget i privat besiddelse) og 1537 lejer Slagelses borgmester på byens vegne vænget af klosteret "til evig tid" mod en årlig afgift.

 
Holmstrup

 

 

 

 

Hans Jacobsen pantsatte gården 1397. Væbner og borger i Slagelse Niels Bosen lejer den ældste gård år 1400. Lejemålet overgår derefter til væbner og borger i Slagelse Karl Nielsen, som lejer fra 1423 og 1430.

 

1 Jep Nielsen Schou i Kelstrup pantsatte gården 1430. Jens og Per Ibsen og Jep Jensen solgte gården til væbneren Christoffer Jensen Basse af Vetterslev 1453. Denne handlede gården videre til klostret.
Mølle Væbner og borger i Slagelse Karl Nielsen Griis gav i lejeafgift den tredjedel af Årslev mølle, han ejede.  
3 Mageskiftet med Margrethe Lauridsdatter Falster 1494, hvor hun til gengæld fik 4 gårde på Falster.
Landsgrav 1 Eiler Hak sælger 1493 pantebrevet på halvdelen af gården Landsgrav til klosteret.  
2 Tingsvidne 1493 på, at klosteret har haft gårdene i mere end 60 år.  
Ottestrup Dævidsrød 1

Niels Esbernsen Bille lejede gården.

Rollerup 1 Klosteret mageskiftede med kronen 1547. Kronen udvidede hovedgården Rollerup, og klostret fik til gengæld gods i Ars og Tuse. Det specificeres ikke, hvilket gods klostret får, men mageskiftet finder jo også sted på et tidspunkt, da klostret næsten er holdt op med at fungere som kirkelig institution.
Sludstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørbylille 

3

Niels Jensen af Vandløse skyldte Siunde Bentsen Neb af Kyringe penge og pantsatte jord her. Hemming Petersen Dagsvend skyldte også Siunde penge og pantsatte jord. Det endte med, at Hemming solgte Siunde Bentsen Neb landsbyens store gård 1411. Samme år solgte Siunde alt, hvad han havde samlet sammen, til klostret.

1 Christian I mageskiftede 1467 gårdene, som var øde, mod 1 gård i København. I handelen afgav kongen også 1 gård i Flakkebjerg
1 Borger i Skælskør Peder Mikkelsen solgte gården til klostret 1392.   
1 Mads Petersen i Nyby på Lolland mageskiftede 1446 gården her til klostret og fik selv gods på Lolland  
1 Jens Jacobsen Lunge pantsatte klostret gården 1397, og det endte med, at klostret overtog den.
1 Hans Jacobsen Scheff solgte klostret ½ bol 1401, som han 1397 havde købt af Anders Jacobsen Lunge og Jens Jacobsen Lunge.
Sludstrup 1 Hans Jacobsen Scheff gav klostret gården 1387.
1 Broder Hans i Ribe gav godset til klosteret 1335.   
4 Herborn af Bunkeflo gav klosteret 1 bol. Dette gods gav klosteret 1324 Peder Mogensen livsbrev på. 
1 Borger i Slagelse Jacob Henningsen Skytte solgte gården 1397  
4 1 bol mageskiftet af Anders Griis for lensret til Nordrup. Han afstod også gods i  Bødstrup, Hemmeshøj og Valby Ore.

Tiende

Gave fra Roskildebispen, som var i kraft helt frem til 1569.
Holstrup 1  -  
Boeslunde Gryderup 1  Stephan von Lippen har gården i leje af klostret 1398. Som også lejer gods i Frankerup, Hulby, Nordrup og Eskilstrup. I 1531 lejer Axel Brahe af Krogholm gården.

Nybølle 1 Henneke Bjørn af Søholm lejer gården af klostret for 10 år. Han indløser godset hos andre panthavere og lejer desuden gods i Bjerre og Eggeslevmagle.
1 Hans Portmands enke Elne (Basse) gav gården som sjælegave 1465. Hun gav også gods i Strø og i Tuse. Slagelse

Egerup 1 Christian I giver 1465 Skælskørs borgmester Oluf Ibsen og hans hustru ret til at beholde gården på livstid. Ibsen skøder gården til klostret 1470.  
1 Peder Nielsen i Gryderup gav gården 1487.   
1 Gården er købt af Navne Gødesen, som købte det af Tyge Nielsen 1328. Det kan være den gård, som Peder Svendsens arvinger lejer af klostret 1398.  
1 Morten Jensens enke Bodil skødede gården 1472 mod at få et hus i Skælskør  
1 Erhvervet ved mageskifte med Jacob Nielsen, som 1361 fik gods i Hammer.  
Eskilstrup
Skov Tingsvidne på skoven og dens grænser 1475. 1453 havde Christian I givet klostret de lokale fiskerettigheder.

 

1 Jacob Mikkelsen skøder klostret alt sit gods her og i Erdrup.  
1 Erik Krabbe mageskifter 1528 denne gård og får til gengæld gods i Løve.
1 Stephan von Lippen har gården i leje af klostret 1398. Som også lejer gods i Frankerup, Hulby, Gryderup og Nordrup
Boeslunde 1 Klostret overdrager kirken byggegrund sydvest for kirken mod 1531 at få gård i Sønderup.  
1 Jep Barritsen mageskiftede hovedgården Bramstofte mod gård i Hammer.
1 Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Løve, Merløse, Lundforlund, Flakkebjerg og Tuse 1450. Gården er 1534 udlejet til degnen i Boeslunde, Niels Olufsen.
2 Sakse Grubbe skøder alt sit gods i sognene 1406. Han giver også gods i Englerup.  
Sønderup Sønderup 1
1 Mageskiftet med Boeslunde kirke 1531.  
1 Jes Mogensen har 1362 gård i pant og overlader pantet til Valdemar IV. 1416 har Torben Bille alt klosterets gods i Sønderup i leje.

Hallelev 1 Niels Helsing har 1362 gård i pant og overlader pantet til Valdemar IV
3 Sjælegave samt betaling for pension i alderdommen for hele sin familie fra Inger Bille, enke efter Knud Nielsen Dyre til Fuglebjerg. Hun gav samtidig gods i Skaftelev, Ars og FuglebjergNiels Esbernsen Bille har alt klosterets gods i Hallelev i forlening (skrev sig til Hallelev). 

1 Anne Nielsdatter Lange, enke efter Hans Griis, solgte gården til klostret 1505. 

1 Oluf Clausen Daa pantsatte 1501 gården til klostret. Om lånet blev indløst vides ikke. 
7 Ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen lavede et stort mageskifte med klosteret: Klosteret fik hovedgård her med 4 fæstegårde, gård i Lundforlund, gods i Horns og Ars. Laxmand fik til gengæld en stor mængde strøgods i Skåne. Denne handel har ryddet gevaldigt op i klosterets østdanske godsbeholdning.
1 Valdemar IV tildømte Heinike 3 parter af Årslev Mølle i en strid 1351. 1376 dømte kong Oluf, at Niels Bosen skulle have 1/3 af møllen. Klostret ejede fjerdeparten. 1423 fik det tredjedelen som sjælegave af Karl Nielsens arvinger. I samme sjælegave indgik også gården i Hallelev. Møllen blev forlenet til Niels Bille 1399-1416. Niels Esbernsen Bille har alt klosterets gods i Hallelev i forlening (skrev sig til Hallelev). 

Årslev Mølle
1  Kirstine Andersdatter Passov, enke efter Anders Tidemand, solgte 1515 øde gård i Årslev til klostret.

Hemmeshøj Hemmeshøj 6 Mageskiftet af Anders Griis for lensret til Nordrup, som også afstod gods i Sludstrup, Bødstrup og Valby Ore.
1  Gave 1390 fra Barnum Eriksen. Gården er øde. Barnum og hans hustru skulle til gengæld bo på Antvorskov. Han gav også gods i MerløseLøve og Tuse.
4 Olde Nielsen giver klosteret skøde 1410. Klostret kvitterer med at lade hustruen bevidne det.    
Erdrup 1 Jacob Mikkelsen skøder klostret alt sit gods her og i Eskilstrup.  
Nordrupvester Nordrup 1 Hovedgård gave fra  Stig Andersen Hvide 1275 udlejet til slægten Griis, som mageskiftede sig til lejemålet. 

                                                                                                                                                                       

2 Der var noget af det gods, som var en del af mageskiftet med bispen 1454, der lå i Nordrup.
1 Stephan von Lippen har gården i leje af klostret 1398. Som også lejer gods i Frankerup, Hulby, Gryderup og Eskilstrup
Skaftelev 1 Lasse Henriksen skiftede1468  med sønnen Per Lauridsen, så at denne fik hovedgården samt gods i Flakkebjerg og  Løve. Faderen beholdt gården her samt gods i andre herreder.
1 Væbneren Lasse Henriksen mageskiftede sig 1475 til denne gård og afgav gård i Løve.
1 Knud Nielsen solgte gården til Knud Nielsen Dyre til Fuglebjerg 1454. Givet som sjælegave samt betaling for pension i alderdommen for hele sin familie af Inger Bille, enke efter Knud Nielsen Dyre. Hun gav samtidig gods i Hallelev, Ars og Fuglebjerg

Mulstrup 1 Cort Moltke fik godset i pant af klostret for 100 mark sølv sammen med gods i Hammer.
Gerlev Pebringe 1 Niels Tuesen Bild pantsatte gården Pebertorp 1345. 1347 lånte han penge af klostret og satte derfor jorden i pant til Clemens Senæ, som var broder i klosteret. Denne gav så gården til klostret 1372.
Gerlev

 

 

 

 

 

Tiende Givet af bispen 
1 Hans Olsen havde pantsat godset, men kunne ikke indløse. Valdemar IV dømte derfor godset tildelt klostret 1351.
4 Inge Joensdatter, enke efter Peder Tuesen af Gerlev, pantsatte godset til Lars Jensen. Denne pantsatte godset til Hans Jensen Sosadel, som endte med at overtage det hele 1362. 1383 gives det i pant af klosteret  
1 Hans Ingvorsen af Helsinge pantsatte 1335 gården til sognepræsten Hans Olsen. Han pantsatte den 1351, og det endte med, at den tilfaldt klosteret. Det er måske den, Hans Jensen Sosadel og hans børn lejer 1389.
3 Gardenen på Skovkloster, Claus, bevidner 1389, at Hans Knudsen har lovet at give Antvorskov de 3 gårde. 
2 bner Christopher Eriksen af Vindinge mageskiftede gårdene mod gods i Løve og Flakkebjerg.
1 Lene Hak, enke efter Hans Krafse til Basnæs, mageskiftede den øde gård her med gods i Flakkebjerg.

2 Torben Bille af Søholm gav klostret gods som sjælegave 1461. 1 af gårdene i hvert af sognene var øde. Desuden gav han gård i Flakkebjerg.
Lundforlund Lundforlund 2
1

Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Løve, Merløse, Boeslunde, Flakkebjerg og Tuse 1450. Lundforlund

1

Erik Thomsen Banner i Vinstrup giver gården 1409. Det kan være denne gård, et herredstingsvidne fra 1485 bevidner, at Clemens Due har fæstet i 40 år.

1 Aksel Lagesen Brok til Clausholm giver 1498 gården, et byggested. Grunden mageskifter klostret mod en anden grund i byen med Laurids Skinkel 1532.

1 Oluf Axelsen Thott til Vallø skøder gården 1459.
2 Gårdene blev erhvervet ved mageskifte 1541 med Johan Friis. Friis fik gods på Falster.
1 Henrik Gøye til Gisselfeldt skøder gården 1510. året før pantsatte han den for 300 mark.
1 Ridder og hofmester Poul Laxmand til Vallen lavede 1496 et stort mageskifte med klosteret: Klosteret fik hovedgård i Hallelev med 4 fæstegårde, gods i Horns og Ars. Laxmand fik til gengæld en stor mængde strøgods i Skåne
1

Erik Thomsen Banner i Vinstrup giver gården 1409

Hejninge Hejninge 4 Sjælegave fra senere ærkebiskop Peder Lykke  1348.
11 Mageskiftet med kong Hans 1501. Kronen fik til gengæld gods i Ars.
1 1396 pantsatte Henning Oxenhuus af Hejninge sin gård til en Ludvig i klostret. Det er nok dette gods, som 1403 er blevet overdraget til Roskildebispen. Han fik samtidig gods i Næsby.
Kirke Stillinge Næsby 1 Livbrev til Roskildebispen 1403 på denne gård.
1 Jens Pedersen af Kelstrup lejer 1398 gården af klostret. Cecilie Pedersdatter, enke efter Niels Drage, mageskifter 1423 gården her mod gods i Ringsted.

1 Jacob Nielsen Drage solgte 1408 gården til Peder Taa af Tjørnelunde. Dennes enke Karine gav gåden til klostret. En mølle ved Næsby Bredning var 1376 tildømt Niels Drage. Da klostret overtog gården, fik det også de tilhørende fiskerettigheder.
Bildsø 4

Hovedgård med fæstegårde mageskiftede Jens Andersen Basse mod at få gods i Alsted 1437. Han gav også gods i Tuse.

1 Anne Nielsdatter, enke efter Hans Griis skødede 1505 denne gård sammen med gods i Løve.

Kelstrup 1 Hovedgård gave fra Uffe NN til Antvorskov 1289 og udlejet til Keldstrup-slægten fra ca. 1390. 
Kirke Stillinge 1 Herman Krevet gav klostret gården 1338.   
Tiende

Byttet af biskop Oluf 1310, så at klostret fik Slots Bjergby og Kimmerslev.

Slots Bjergby Slots Bjergby Tiende

Byttet med biskop Oluf 1310, så at bispen fik Stillinge. Ejerskabet varede til efter reformationen helt til 1569.

Tårnborg Hals 1 Grev Herman af Gleichen skødede gården 1319 sammen med en gård i Slagelse.
Hulby 1 Stephan von Lippen har gården i leje af klostret 1398. Som også lejer gods i Frankerup, Nordrup, Gryderup og Eskilstrup.   
Sorterup Næsby 1 Gården er kendt 1397, da Henning Offenhusen havde den i pant for 500 mark. Mageskiftet med Herluf Trolle 1557. Klostret fik gods i Tuse.
Korsør Korsør 1 Gård syd for kirken. Den havde tilhørt Poul Laxmand, men blev konfiskeret af kronen sammen med hans øvrige gods. Kong Hans solgte 1503 gården til Torben Bille. Ridder Hans Bille gav den i 1514 som sjælegave for sin bror Torben. Arvingerne bekræftede det 1530. Han gav også gods i Ods, Ars og Horns.

1 Peder Jensen gav gården til klostret 1487. Samtidig gav han en gård i Slagelse og en i Kalundborg.  
1 Borger i Korsør Peder Henningsen pantsatte sin gård til sognepræsten Oluf Eriksen 1438. Den lå mod øst.  
1 Rådmand i Korsør Niels Nacke gav sin gård i sjælegave 1452. Den lå mod vest. Niels Nacke og hustru fik livsbrev på, at de kunne bo i gården resten af deres dage. 1464 må de være døde, for da optræder en Claus Skytte som lejer.  
Kortet til højre viser Korsør frit efter Resens tegning fra omkring 1670. Det er en lille by, som modsat i dag kun ligger på den ene side af Noret. Øverst ses det gamle fæstningstårn på sin banke. Byen er ikke ret stor og der er hverken volde eller mure omkring den. De lyserøde gårde kunne være de fire, Antvorskov ejede i byen.

 

 

Placeringen af gårdene samt vurderingen m.h.t. grundarealernes størrelse bygger på et skøn. Så hvis Hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

Korsør som byen tager sig ud på Resens korttegning fra 1677.

Jernbjerggård endte i nyeste tid under De danske Spritfabrikker og var da på 30 tdr. hartkorn og 134 ha.

Brorupgård nævnes 1352 (Brothorp). I nyeste tid var den på 53 tdr. hartkorn og 240 ha.