Flakkebjerg herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                             

Bispedømmets indtægter af Flakkebjerg herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Et par enkelte kirker i Flakkebjerg herred hørte i middelalderen under Tybjerg herred. Til tider lå andre også under Slagelse herred. De er vist på oversigterne her under Flakkebjerg herred, som de hører til i dag.

Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                                                                      

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Ørslev

Johannes Døberen

1100

Bispens Bråde len De 6 præbender Bispelenet Brådes hovedgård lå i nabosognet, og til den hørte 1 gård i hhv. Sibberup og Stubberup. Den mindre hovedgård Snedinge med 7 tilhørende bøndergårde lå også i sognet.  De 6 præbender ejer 3 gårde i Ørslev og 3 på Glænø. Portionen Glænø ejer 5 gårde på Glænø.     Klosteret ejede gods i Ørslev.  
 • Der var 1651 38 gårde i sognet.

 • 8 gårde hørte under Snedinge. Den var oprindeligt en landsby, som bispen ejer, og hvor der er forskellige lensmænd, dog flest af slægten Grubbe. 1708 indgår den i grevskabet Holsteinsborg.  

 • Øster- og Vestergård i Ørslev tilhørte Jens Grand, som 1288 skænkede dem til kapitlet.

 • 1406 omtales en væbner ved navn Hans Ibsen i Ørslev.

Ørslev: 8 gårde, 6 huse, 56 tdr. 

    - Sibberup: 5 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

    - Glænø: 20 gårde, 4 huse, 67 tdr. 

    - Skafterup: 18 gårde, 6 huse, 92 tdr. 

    - Stubberup: 6 gårde, 3 huse, 42 tdr. 

    - Snedinge: 1 gård, 0 huse, 68 tdr. 

               I alt: 58 gårde, 19 huse, 357 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       

Venslev 1100 Bispen Bispelenet Brådes hovedgård lå i sognet (2 bol, 8 gårde). Under bispelenet Bråde hørte et par mindre hovedgårde i sognet, Stærrede med 2 og Rude med 6 bøndergårde. Under lenet hørte også 1 gård i hhv. Venslev, Bisserup, Olstrup og Nyrup samt 3 i Ravnsbjerg, 2 i Næblerød og 14 på Glænø. Bispen ejer 1 gård i Venslev. Degnedømmet ejede en gård i Bisserup i sognet. Der pantsættes 2 gårde i Venslev til et nyt alter, men om dette gods er tilfaldet kapitlet vides ikke.         
 • 1728 stod kirken i Holsteinsborgs vestfløj færdig, og Holsteinsborg blev udskilt af Venslev sogn, Bisserup af Vindinge (Fyrendal).

 • Der var 1651 34 gårde i sognet.

 • 33 gårde hørte under Troldholm (tidligere Bråde, senere Holsteinsborg). Troldholm blev oprettet, da Niels Trolle 1562 købte det gamle Bråde af Kronen. Og Holsteinsborg, da godset stærkt forøget af storkansler Ulrik Adolph Holstein blev ophøjet til grevskab 1704.

 • Stærrede og Rude er bispegods, men indgår senere i Holsteinsborg.  

Venslev: 23 gårde, 12 huse, 157 tdr. 

    - Stærrede: 5 gårde, 0 hus, 25 tdr. 

    - Rude: 5 gårde, 1 huse, 30 tdr. 

    - Syllinge: 2 gårde, 0 huse, 11 tdr. 

    - Olstrup: 2 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Troldholm: 1 gård, 0 huse, 55 tdr. 

               I alt: 39 gårde, 7 huse, 298 tdr. hartkorn

(Sønder) Bjerre

Skt. Catharina

1100 Bispen                                                                  Degnedømmet ejede 3 gårde i Bøgelund i sognet. De 6 præbender ejer 1 gård i Bjerge. Klosteret ejer i sognet 2 gårde i Bjerre.     Antvorskov ejer 4 gårde i Bøgelund og 4 i Bjerre.
 • Kirstine, enke efter Rautse Evertsen, nævnes i Bøgelunde 1443.

Sønder Bjerre: 18 gårde, 6 huse, 147 tdr. 

    - Bøgelunde: 10 gårde, 7 huse, 83 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 13 huse, 231 tdr. hartkorn

Fuglebjerg 1100 Ærkedegnen Bispelenet Arløse ejede mindst 1 gård i Fuglebjerg. Degnedømmet ejede 2 gårde i Fuglebjerg, hvor kirken var anneks til Krummerup. Derfor fik dekanen såvel bispe- som præstetiender af kirken.       Antvorskov ejer 1 gård i Fuglebjerg og 1 i Kastrup.

Fuglebjerg: 14 gårde, 10 huse, 128 tdr. 

    - Kastrup: 1 gård, 0 huse, 8 tdr. 

    - Fuglebjerggård: 1 gård, 0 huse, 17 tdr. 

               I alt: 16 gårde, 10 huse, 131 tdr. hartkorn

Høve 1100 ( ) Bispen Bispen ejer 2 gårde i Høve Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Høve, 1 i Oreby og 1 i Oreby HovedPortionen Glænø ejer 1 gård i Høve.   Klosteret ejer i sognet en gård i Høve.   Sorø Kloster ejer 9 gårde i Oreby. Skovkloster ejer 1 gård og 1 mølle i Høve og 3½ gård i Oreby.
 • Ascheberg i Oreby ejes 1398 af væbner Jacob Mortensen af Svinninge. Godset skødedes 1476 til Antvorskov af Jens Clausen af Haldagerlille. Joachim Beck fik 1531 mageskiftet sig til godset og skrev sig til Oreby, før han overtog Førslev.          

Høve: 22 gårde, 1 huse, 182 tdr. 

    - Oreby: 12 gårde, 4 huse, 94 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 5 huse, 277 tdr. hartkorn

Hyllested 1100 Bispen Bispen ejer 6 gårde i Hyllested De 6 præbender ejer 1 gård i Hyldested. Portionen Hyllested ejer 1 gård i Hyllested.     Klosteret ejede gods i Hyllested. Skovkloster ejer 1 gård i Hyllested. Antvorskov ejer 4 gårde i Hyllested.
 • Sognet er mest ejet af kirkelige institutioner.

Hyllested: 29 gårde, 11 hus, 232 tdr. 

               I alt: 29 gårde, 11 huse, 232 tdr. hartkorn

Haldager(lille) 1300 ( ) Bispen Bispen ejer 1 gård i Ravnebjerg.         Antvorskov ejer 8 gårde i Haldagerlille og 1 i Næblerød

Haldagerlille: 8 gårde, 3 hus, 55 tdr. 

    - Ravnebjerg: 3 gårde, 0 huse, 13 tdr. 

    - Næblerød: 6 gårde, 0 huse, 33 tdr. 

               I alt: 17 gårde, 3 huse, 102 tdr. hartkorn

Kirkerup 1150 Antvorskov kloster Antvorskov   Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Tostrup.       Sorø Kloster ejer 8 gårde i Lorup. Antvorskov ejer halv hovedgård og 5 gårde i Esholte og 1 i Tostrup.

Kirkerup: 8 gårde, 11 huse, 39 tdr. 

    - Esholte: 6 gårde, 2 huse, 22 tdr. 

    - Lorup: 3 gårde, 0 huse, 15 tdr. 

    - Skovsgård: 1 gård, 0 huse, 26 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 7 huse, 533 tdr. hartkorn

Tystrup 1100 Bispens Bråde len Bispen Bispen ejer 6 gårde i Tystrup.         Antvorskov ejer skoven Hedbo og hovedgård i Vinstrup (Vinstrupgård) samt 3 gårde i Tystrup. Sorø Kloster ejer 2 gårde i Lindebjerg
 • 18 gårde hørte under Vinstrupgård, da Antvorskov Lens gods blev talt op 1668. Først kendte ejer er Erik Thomsen Banner til Asdal i Nordjylland. Efter Banner-slægten var der mange forskellige adelige ejere, men Bjørn Andersen mageskiftede godset med kronen 1573 mod at få Vitskøl Kloster ved Løgstør, som han omdøbte til Bjørnholm. Kronen lagde det 1591 under Antvorskov Len. Det ene af voldstederne Hammersvold eller Hovgård er Vinstrups oprindelige plads.

 • Forsvundet bebyggelse: Ardrup.

Tystrup: 12 gårde, 1 hus, 49 tdr. 

    - Vinstrup: 18 gårde, 7 huse, 93 tdr. 

    - Brunemose: 2 gårde, 0 huse, 12 tdr. 

    - Kilderød: 2 gårde, 0 huse, 10 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 8 huse, 175 tdr. hartkorn

Sørby(magle) 1150 Antvorskov kloster Antvorskov           Antvorskov ejer 5 gårde i Bødstrup og 7 i Sørbymagle. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Rosted
 • Rosted var kongeligt jagthus under Antvorskov Slot. Den brændte 1600 sammen med 6 andre gårde.

 • Måske har der i følge en præsteindberetning på Rosteds område tidligere ligget en lille hovedgård ved navn Engelstrup eller Ingelstrup, men om en sådan har vi ingen oplysninger i øvrigt. 

Sørbymagle: 14 gårde, 9 hus, 81 tdr. 

    - Rosted: 11 gårde, 0 huse, 96 tdr. 

    - Bødstrup: 6 gårde, 7 huse, 50 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 16 huse, 229 tdr. hartkorn

Sludstrup* 1100           Antvorskov ejer 8 gårde i Sørbylille, 1 i Holstrup & 11 i Sludstrup.
 • Jens Nielsen træffes i Sørbylille 1403 og 1411 skriver hans søn Joseph Jensen sig til Sørby. Peder Neb skriver sig til Sørbylille 1485.

 • Antvorskov ejer meget gods i sognet.

 

Sludstrup: 7 gårde, 1 hus, 49 tdr. 

    - Sørbylille: 8 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Harrested: 12 gårde, 1 huse, 194 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 7 huse, 533 tdr. hartkorn

Skørpinge 1100 Bispens Bråde len Bispen   Degnedømmet ejede 1 gård i Skørpinge. Den lå dog ofte øde. Klosteret ejer 1 gård i sognet.     Antvorskov ejer 9 gårde og en mølle i Halkevad samt 8 gårde i Skørpinge.
 • Der har været 2 vandmøller ved Halkevad i 1600-tallet (Halkevad Øvre og Nedre).

Skørpinge: 21 gårde, 6 huse, 134 tdr. 

    - Halkevad: 8 gårde, 2 huse, 56 tdr. 

               I alt: 29 gårde, 8 huse, 190 tdr. hartkorn

Haslev Hører  senere til Ringsted herred. Bispen                                                                                                                                                                            bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                                                                                                               bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb     
Gimlinge 1138 Bispen Bispen ejer 1 gård i Bjerup. Vemmeløse portion ejer 3 gårde i Vemmeløse.       Antvorskov ejer 9 gårde i Gimlinge, 1 i Bjerup og 2 i Vemmeløse. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Vemmelev
 • Niels Esgesen (Eisen) skriver sig til Woldorp 1354. Peder Nielsen Present skriver sig 1390 som hans efterkommere efter ham til Vollerup. Godset ender som 2 fæstegårde under Antvorskov. Et voldsted er bevaret.

 • Peder Nielsen af Bjørnerup (Bjærup) nævnes 1305. 1576 kommer dette gods under Antvorskov Len.

 • Oluf Råris i Vemmeløse nævnes 1387.  

 • Dalmose stationsby har navn efter en kro.

 • Gimlingetorp var krongods, som Bjørn Andersen fik i pant og siden overtog.

Gimlinge: 20 gårde, 7 huse, 133 tdr. 

    - Vemmeløse: 21 gårde, 0 huse, 125 tdr. 

    - Vollerup: 8 gårde, 7 huse, 63 tdr. 

    - Torpe: 4 gårde, 1 hus, 24 tdr. 

    - Bjerup: 5 gårde, 1 huse, 46 tdr. 

               I alt: 58 gårde, 16 huse, 394 tdr. hartkorn

Skelskør

Skt. Nicolai

1200 Bispen Bispen ejer 3 gårde i Skelskør.         Antvorskov ejer 15 gårde og grunde i Skælskør.
 • Til sognet hørte øen Agersø i Store Bælt (siden 1872 et selvstændigt sogn). Øen var krongods, men blev 1666 solgt til en af kronens kreditorer, assessor i Højesteret og borgmester i København Christian Andersen Dverig († 1691). Sønnen Sigvard Friis Dverig arvede og byggede 1704 en "lystgård" på øen. Efter ham var der mange forskellige ejere, københavnske borgmestre og rådmænd, frem til ca. 1850, da bønderne på øen købte ejerne ud og blev selvejere.

 • Til sognet hørte øen Omø i Store Bælt (siden 1828 et selvstændigt sogn). Øens lille teglstenskirke blev bekostet af Skelskør kirke.

Skelskør: Byjord ikke med i matrikel.

    - Aggersø: 26 gårde, 4 huse, 83 tdr. 

    - Egholm: 1 gård, 0 huse, 9 tdr. 

    - Helleholm: 1 gård, 0 huse, 3 tdr. 

       Agersø i alt: 28 gårde, 5 huse, 96 tdr. hartkorn

    - Omø: 19 gård, 3 huse, 73 tdr. 

       Omø i alt: 19 gårde, 3 huse, 73 tdr. hartkorn

Eggeslev(magle) 1100 ( ) Bispen Bispen ejer 1 gård i Hesleby og 6 i Eggeslev Serreslev præbende ejer 4 gårde i Frankerup. Åshøje præbende ejer 1 gård i Eggeslevmagle. Klosteret ejer i sognet 4 gårde i Lyngby i sognet.   Klosteret ejede gods i Eggeslevmagle. Antvorskov ejer hovedgården Lyngbygård, 5 gårde i Lyngby samt 4 gårde i selve Eggeslevmagle, 1gård i Eggeslevlille, 2 i Frankerup. Skovkloster ejer gods i Eggeslevmagle og 2 gårde i EggeslevlilleSorø Kloster ejer 8 gårde i Hesselby, 2 i Asmundebol, 2 i Tokkesbol og 1 i Sonebol. Skovkloster ejer 2 gårde i Eggeslevmagle.
 • Der var 1651 64 gårde i sognet.

 • Gjerdrup er sognets hovedgård, hvor Ebbe Skjalmsen er den først kendte ejer. Jep Jensen Godov til Ordrup (Volborg) er kendt omkring 1420. Efter ham er der mange forskellige ejere.

 • Højstrup blev afbrændt af svenskerne 1658.

 • Lyngbygård er dannet på landsbyen Lyngbys 12 gårde. 1403 ejes noget af byen af Nicolaus Petri de Lyungby. Den kom under Antvorskov, derpå kronen og blev nedbrændte af svenskerne 1658. Derefter købtes tomten af ejerne på Gerdrup, som oprettede hovedgården.

Eggeslevmagle: 22 gårde, 1 huse, 199 tdr. 

    - Eggeslevlille (del): 4 gårde, 0 huse, 27 tdr. 

    - Frankerup: 9 gårde, 1 huse, 70 tdr. 

    - Lyngby: 3 gård, 0 huse, 102 tdr. 

    - Båslunde: 10 gårde, 3 huse, 63 tdr. 

    - Smidstrup: 12 gårde, 2 huse, 67 tdr. 

    - Hesselby: 7 gårde, 1 hus, 35 tdr. 

    - Gerdrup: 1 gård, 0 huse, 19 tdr. 

               I alt: 68 gårde,1 7 huse, 609 tdr. hartkorn

Tjæreby

Skt. Nicolaus

1100 ( ) Hørte i middelalderen under Skovkloster Bispen ejer 2 gårde i Lundby, 5 i Nybølle, 2 i Lunddrup og 1 i Vedskølle. De 6 præbender ejer 1 gård i Lundby og 2 i Tjæreby. Portionen Herringløse ejer 2 gårde i LundstorpVor Frue Kapel ejer 1 gård i Tystofte og 1 i Nybølle. Klosteret ejer 1 gård i Lundby i sognet. Klosteret ejer i sognet en gård i Lundby.   Skovkloster ejer kirken i Tjæreby og 2 gårde samt 2 gårde i Lundby. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Vedskølle og 4 gårde i Tjæreby. Antvorskov ejer 3 gårde i Lundby og 5 i Tjæreby.
 • Væbner Peder Grubbe til Nybølle nævnes 1408. Senere er Nybølle bispegods.

 • Der var 1651 72 gårde i sognet.

 • 52 gårde hørte under Basnæs. Selve hovedgården er oprindeligt opstået ved, at væbner Ture Knudsen fik 2 gårde fra hver af landsbyerne Nybølle og Basnæs i pant af ridder Niels Pedersen af Broderup. Gården har haft mange adelige ejere.

 • Clara Klosters gods i Lundby udlejes 1406 til væbner Johannes Martini de Lundby.

 • Johannes Bentsen af Tjæreby nævnes 1354. 1388 pantsættes den af Bent Biug til Gunderslevholm. En Peder Grubbe er kendt i Vedskølle 1406.

 • Peder Olufsen Saltensee er på Tystofte 1282 som den første af sin slægt, der sad her til 1434. Voldstedet er kendt (Rovborg).

Tjæreby: 13 gårde, 6 huse, 115 tdr. 

    - Vedskølle: 21 gårde, 3 huse, 133 tdr. 

    - Lundby: 18 gårde, 7 huse, 129 tdr. 

    - Tystofte: 14 gårde, 1 hus, 97 tdr. 

    - Lundstorp: 4 gårde, 1 hus, 30 tdr. 

    - Eggeslevlille (del): 6 gårde, 2 huse, 36 tdr. 

    - Basnæs: 1 gård, 0 huse, 103 tdr. 

               I alt: 75 gårde, 20 huse, 646 tdr. hartkorn

Fårdrup

Hørte i middelalderen til Slagelse herred

1100

Bispens Rolderup len

1/4 af bispetienden fra hele herredet tilfaldt Skovkloster

Bispen          

Antvorskov ejer 11 gårde i Fårdrup.

 • Ingvar Nielsen Neb af Farethorpæ kendes 1355-67. 1388 træffes Johannes dictus Daareswenn i Forderop. 1392 er det hans enke Margrethe, som skænker godset til Antvorskov.

Fårdrup: 23 gårde, 0 huse, 186 tdr. 

    - Snekkerup: 5 gårde, 0 huse, 68 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 0 huse, 255 tdr. hartkorn

Vallensved 1150 Bispens Bråde len

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispen, som dog giver tienden til Skovkloster i bytte for gods i Ramsø herred.   Johannes Døbers præbende ejer 1 gård i Øllerup og 1 i Lund. Maria Magdalenes Alter ejer 1 gård i Lund.   Klosteret ejer 1 gård i Vallensved og 1 i Øllerup.   Skovkloster ejer 2 gårde i Øllerup.

Vallensved: 21 gårde, 1 hus, 125 tdr. 

    - Saltø: 10 gårde, 0 huse, 63 tdr. 

    - Ollerup: 5 gårde, 0 huse, 37 tdr. 

    - Stubberup: 4 gårde, 0 huse, 29 tdr. 

    - Lundby: 5 gårde, 0 huse, 33 tdr. 

    - Kyse: 15 gårde, 0 huse, 99 tdr. 

    - Jenstrup (del): 4 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

               I alt: 64 gårde, 1 huse, 419 tdr. hartkorn

Hyllinge 1250 ( ) Bispen   Degnedømmet ejede 1 gård i Hyllinge. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Agerup. Skt. Sigfreds Kapel ejer 8 gårde i Hyllinge. Skt. Sigfreds Kapel ejer 6 gårde i Hyllinge.   Klosteret ejer 2 gårde i Hyllinge.  

Skovkloster ejer 2 gårde i Hyllinge og 1 i AgerupSorø Kloster ejer 3 gårde i Hyllinge

Hyllinge: 12 gårde, 3 huse, 83 tdr. 

    - Jenstrup (del): 5 gårde, 0 huse, 32 tdr. 

    - Hagenskov: 7 gårde, 3 huse, 42 tdr. 

    - Agerup: 11 gårde, 0 huse, 71 tdr. 

    - Harrestedgård: 1 gård, 0 huse, 86 tdr. 

               I alt: 47 gårde, 6 huse, 402 tdr. hartkorn

Gunderslev 1100 Bispen       Klosteret ejer 1 gård i Rejnstrup i sognet.   

Skovkloster ejer 1 gård i Rejnstrup, 1 i Tokkerup, 2 i Holløse og 1 i SkovvængeAntvorskov ejer2 gårde i Rejnstrup

Gunderslev: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr. 

    - Rejnstrup: 14 gårde, 7 huse, 86 tdr. 

    - Gunderslevlille: 4 gårde, 1 hus, 23 tdr. 

    - Tokkerup: 12 gårde, 9 huse, 63 tdr. 

    - Holløse: 12 gårde, 8 huse, 93 tdr. 

    - Skov-Kastrup: 6 gårde, 6 huse, 19 tdr. 

    - Tokkerupgård: 1 gård, 0 huse, 13 tdr. 

    - Gunderslevholm: 1 gård, 0 huse, 51 tdr. 

               I alt: 50 gårde, 31 huse, 351 tdr. hartkorn

Karrebæk 1300 Bispen I sognet ligger hovedgården Saltø, som bispen ejede.      

 

 

 

Karrebæk: 26 gårde, 13 huse, 160 tdr. 

    - Gumperup: 10 gårde, 1 hus, 72 tdr. 

    - Karrebækstorp: 11 gårde, 0 huse, 80 tdr. 

    - Enøby: 8 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Saltø Slot: 1 gård, 0 huse, 101 tdr. 

               I alt: 57 gårde, 14 huse, 466 tdr. hartkorn

Fodby 1150 Bispen I sognet ligger hovedgården Fodby, som var bispelen. Hertil hørte i Fodby 23 gårde, i Skraverup 23, i Bistrup 10, i Guderup 3, i Holløse 7 og 1 i Ydernæs.         Skovkloster ejer gods i Fodby.

Fodby: 26 gårde, 5 huse, 142 tdr. 

    - Skraverup: 6 gårde, 0 huse, 31 tdr. 

    - Bistrup: 15 gårde, 5 huse, 77 tdr. 

    - Stenbæksholm: 8 gårde, 2 huse, 44 tdr. 

    - Ydernæsgård: 1 gård, 0 huse, 12 tdr. 

    - Fodbygård: 1 gård, 0 huse, 18 tdr. 

               I alt: 58 gårde, 15 huse, 332 tdr. hartkorn

Marvede 1200 ( ) Bispen Under bispelenet Fodby hørte gods i Menstrup. Degnedømmet ejede 1 gård i Spjelderup i sognet. Værløse præbende ejer 5 gårde i Menstrup.       Skovkloster ejer 5 gårde i Menstrup og 6 i Spjelderup. Antvorskov ejer 1 gård i Menstrup.

Marvede: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr. 

    - Menstrup: 29 gårde, 2 huse, 217 tdr. 

    - Spjellerup: 16 gårde, 0 huse, 102 tdr. 

    - Brorup: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr. 

               I alt: 45 gårde, 2 huse, 320 tdr. hartkorn

Førslev 1100 Bispen Bispelenet Arløse ligger i sognet. Foruden hovedgården lå der 3 gårde i Arløse og 3 på Arløse Torp. De 6 præbender ejer 14 gårde i Sneslev og 5 i Højbjerg. Agnete kloster ejer gods i Sneslev, bl.a. Sneslevgård. Clara kloster ejer gods i Sneslev.  

Antvorskov ejer mindre hovedgård i Førslev. Herudover ejer klostret 12 gårde. Man ejer også 3 gårde i Arløse. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Sneslev

 • Annekskirken i Arløse blev nedlagt ved klemmebrev 1562.

 • Der var 1651 58 gårde i sognet.

 • 40 gårde hørte under Førslevgård. 1374 bliver gården solgt af Hælenborg Olufsdatter Bille til Jep Andersen Halvegge, hvis slægt besad gården i nogle generationer. Ved Margrethe Halvegges datters ægteskab med Lasse Beck, kom gården i denne slægts eje frem til 1687. Herefter var der mange forskellige adelige ejere frem til 1723, da den blev opkøbt af Carl Adolph von Plessen og inddraget i det Plessenske Fideikommis. Ved dettes overgang til fideikommiskapital, hvor godset blev bortsolgt, blev gården i 1803 købt af justitsråd Peder Johansen de Neergård.             

 • Agnete og Clara klostre ejer tilsammen hele Sneslev. Efter reformationen kommer Claras del under universitetet.

 • 1833 oprettede grevskabet Holsteinsborg på Fuirendal "Det Fuirendalske Institut for forældreløse og fattige Børn", som flyttedes til Hjortholm 1840, da Fuirendal skulle være enkesæde igen. Forstander blev Anders Stephansen, som 1852 grundlagde en ikke-grundtvigsk højskole på Hindholm vest for Hjortholm. Hjortholm fik navnet Holsteinsminde (i dag atter Hjortholm; 1890 oprettedes en pigeafdeling på Skovgården) og Hindholm blev Kost og. Realskole 1915. 1934 oprettedes ved siden af kostskolen atter en højskole, Barnets Højskole, som endte som socialpædagogisk seminarium.

Førslev: 14 gårde, 11 huse, 71 tdr. 

    - Arløse: 15 gårde, 4 huse, 100 tdr. 

    - Arløse torp: 5 gårde, 0 huse, 38 tdr. 

    - Sneslev: 14 gårde, 5 huse, 117 tdr. 

    - Højbjerg: 4 gårde, 2 huse, 16 tdr. 

    - Førslevgård: 1 gård, 0 huse, 59 tdr. 

               I alt: 58 gårde, 22 huse, 406 tdr. hartkorn

Magleby 1100 ( ) Bispen

 

Bispelenet Borreby ligger i sognet. Desuden ejer bispen 10 gårde i Magleby og 1 på Stigsnæs.        

 

 • Der var 1651 78 gårde i sognet.

 • 59 gårde hørte under Borreby. Niels Jensen de Burghby nævnes 1345. Voldstedet af det oprindelige Borreby ligger syd for den nuværende gård. Borreby blev købt af bispen og endte efter reformationen som adelig sædegård med mange ejere. Den førte af disse, kansler Johan Friis, opførte den nuværende herregård. 

 • Nedlagte bebyggelser på Stigsnæs: Stubbegård, Nabegård.

Magleby: 17 gårde, 1 hus, 125 tdr. 

    - Sevedø: 2 gårde, 0 huse, 9 tdr. 

    - Østerhoved: 12 gårde, 5 huse, 45 tdr. 

    - Holten: 22 gårde, 9 huse, 61 tdr. 

    - Nørre Boel: 28 gårde, 4 huse, 111 tdr. 

    - Borreby: 1 gård, 0 huse, 105 tdr. 

               I alt: 82 gårde, 19 huse, 458 tdr. hartkorn

Vindinge

(Fyrendal)

1100 Ærkedegnen Under bispelenet Bråde hørte  7 gårde i Syllinge (det nuværende Fyrendal). Bispen ejer 1 gård i Vindinge og 4 i Tornemark. Degnedømmet ejede en gård i  Vindinge, 1 i Nyrup og 1 i Tornemark  i sognet. Desuden fik dekanen såvel bispe- som præstetiender af kirken. De 6 præbender ejer 1 gård i Tornemark. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Tornemark. Skt. Sigfreds Kapel ejer 2 gårde i Tornemark.      

Skovkloster ejer 3 gårde i Tornemark.

 • Der var 1651 67 gårde i sognet.

 • 31 gårde hørte under Vindingegård. Vindinge var en landsby med en stor gård, der efterhånden inddrog alle gårdene under sig, så den 1610 var helt forsvundet. Først kendte ejer er Thidisius Skælle in Winningæ 1387 (Didrik Skeel). Fra 1413 residerer slægten Sosadel (Dyre) på gården. Derefter følger en lang række adelige ejere frem til 1660, da enken efter lægen Jørgen Fuiren, Margrethe Fincke køber gården og giver den navnet Fuirendal. 1677 bliver gården et baroni. Da slægten uddøde, overtog kronen 1700 godset og gav det til storkansler Ulrich Adolph Holstein til Holsteinsborg, som inddrog Fuirendal og Snedinge i det grevskab, han fik oprettet 1704.

 • 1833 oprettede grevskabet Holsteinsborg på Fuirendal "Det Fuirendalske Institut for forældreløse og fattige Børn", som flyttedes til  Hjortholm i Førslev sogn 1840, da Fuirendal skulle være enkesæde igen. 

Fuirendal: 1 gård, 13 huse, 80 tdr. 

    - Bisserup: 18 gårde, 12 huse, 52 tdr. 

    - Nyrup: 9 gårde, 0 huse, 25 tdr. 

    - Tornemark: 20 gårde, 0 huse, 165 tdr. 

               I alt: 47 gårde, 25 huse, 324 tdr. hartkorn

Flakkebjerg 1100 Ikke nævnt i middelalderlige bisperegnskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispen   De 6 præbender ejer 1 gård i Flakkebjerg.       Skovkloster ejer 1 gård i Flakkebjerg. Antvorskov ejer 4 gårde i Flakkebjerg.
 • Herredets tingsted lå ved Skrivergården, hvor der også var amtsstue.

Flakkebjerg: 29 gårde, 4 huse, 203 tdr. 

               I alt: 29 gårde, 4 huse, 203 tdr. hartkorn

Hårslev 1100 Hørte i middelalderen under Skovkloster           Skovkloster ejer kirken i Hårslev.

Hårslev: 13 gårde, 6 huse, 128 tdr. 

    - Sønderjellinge: 12 gårde, 0 huse, 92 tdr. 

    - Sandved: 3 gårde, 0 huse, 23 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 6 huse, 244 tdr. hartkorn

Ting Jellinge 1100 Bispen   Degnedømmet ejede 1 gård i Ting Jellinge. Portionen Unnerup ejer 2 gårde i Ting Jellinge.       Antvorskov ejer 1 gård i Jellinge og 1 i Nørre Jellinge.
 • Sjællands mindste landsbykirke.

 • I 1259 var Ting Jellinge tingsted i Flakkebjerg herred. Som sognenavnet antyder, kan tingstedet have ligget her i en længere periode.

Ting-Jellinge: 12 gårde, 3 hus, 98 tdr. 

               I alt: 12 gårde, 3 huse, 98 tdr. hartkorn

Krummerup 1100 Dekanen   Degnedømmet ejede en gård i Krummerup og 1 i Halagermagle i sognet. Desuden fik dekanen såvel bispe- som præstetiender af kirken. Vemmeløse portion ejer 2 gårde i OrmagerVor Frue Kapel ejer 1 gård i Bendslev.       Sorø Kloster ejede Ormager, som blev mageskiftet med kronen. Antvorskov ejer 1 gård i Halagermagle.
 • Katrineholm er udstykket af Gyldenholm 1802..

 • Ormager landsby blev givet eller mageskiftet til Sorø af Århusbispen Vogn Skjalmsen. Efter reformationen kom Børn Andersen i besiddelse af godset, men han mageskiftede det med kronen 1573, og kronen gjordet godset til ladegården Lystagergård under Antvorskov Len. 1664 blev avlsgården skødet mod forkøbsret til en af kronens mange kreditorer, Henrik Willumsen Rosenvinge. Der var efter hans enke forskellige ejere, men da kronen 1704 oprettede grevskabet Antvorskov, gjorde man brug af sin forkøbsret og opkøbte godset. Ved auktionen 1774 købte Anders Dinesen denne parcel, og den blev sammen med parcellen Gimlingetorp til hovedgården Gyldenholm. Den gamle hovedbygning var brændt før købet (1743).

 • Haldagergård blev oprettet 1562 af Christoffer Pallesen Ulfeldt ved sammenlægning af 2 gårde, han frakøbte Antvorskov. 1587 mageskiftede Ulfeldts sønnesøn Frederik godset med kronen og fik istedet Bursø i Skåne.  

 • Rentemester Niels Grubbe i Bindslev/Bendslev nævnes 1580. Han har nok været forlenet med krongods, for her var kronbønder 1586.  

Krummerup: 8 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Flenstofte: 6 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Bendslev: 10 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Haldagermagle: 21 gårde, 9 huse, 139 tdr. 

    - Lystagergård: 1 gård, 0 huse, 54 tdr. 

               I alt: 46 gårde, 9 huse, 353 tdr. hartkorn

Kvislemark 1250 ( ) Ærkedegnen Bispen ejer 1 gård i Kvislemark Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Kvislemark. Da kirken var anneks til Vindinge, fik dekanen også bispe- og kirketienden. De 6 præbender ejer 1 gård i Kvislemark.       Antvorskov ejer hovedgård i Kvislemark. Skovkloster ejer 4 gårde i Kvislemark.

Kvislemark: 18 gårde, 5 huse, 100 tdr. 

               I alt: 18 gårde, 5 huse, 100 tdr. hartkorn

Ladby                      Sognet med Skovkloster/Herlufsholm hørte efter reformationen til Tybjerg herred.   

* Hører senere til Slagelse herred. Boeslunde (Slagelse herred) hørte i perioder i middelalderen under Flakkebjerg.

Det store Flakkebjerg herred, som 1819 blev delt i to, Østre og Vestre Flakkebjerg (markeret med Ø og V på kirkefotografierne), udgjorde 1651 med sine 1182 gårde Korsør Len. Krongodset under lenet ejede 380 af disse gårde, gejstlige institutioner (først og fremmest Herlufsholm, men også en del kanonikater fra Roskilde) ejede 255. De fleste, 665, ejedes af adelige, som også sad på en del hovedgårde i herredet. I matriklen 1682 er lenet delt mellem Korsør  Amt  ( ) og Antvorskov Amt, som omfatter størstedelen af Slagelse herred ( ) udvidet med sognene Flakkebjerg, Bjerre, Høve, Krummerup, Ting Jellinge, Sludstrup, Kirkerup, Tystrup, Haldagerlille, Gimlinge, Skørpinge, Fårdrup og Sørbymagle her i herredet  (tilsammen udgør de: 443 gårde, 110 huse, 3805 tdr. hartkorn). De sogne i Slagelse herred, der ikke hører til Antvorskov Amt, hører til Korsør Amt ( ), som endvidere består af de sogne i Flakkebjerg, som ikke hører til Antvorskov Amt samt Herlufsholm Sogn i Tybjerg  (med 28 gårde, 6 huse, 244 tdr. hartkorn). Lægger man antallet af gods i sognene her i herredet minus dem, der hører under Antvorskov Amt, men inklusive de mange sogne i Slagelse sammen, får man et samlet tal for Korsør Amt 1082 gårde, 355 huse og 7865 tdr. hartkorn. Flakkebjerg herred uden Herlufsholm har altså 443 gårde, 110 huse og 3805 tdr. hartkorn i Antvorskov Amt og 611 gårde, 239 huse og 3816 tdr. hartkorn i Korsør Amt. Flakkebjerg herred uden Herlufsholm har altså tilsammen 1054 gårde, 349 huse og 7621 tdr. hartkorn. Korsør  Amt og Antvorskov Amt bliver 1793 slået sammen og lagt under Sorø Amt. I en kort periode 1664-1668 udgjorde de sydøstligste sogn Saltø Amt, som indlemmedes i Korsør  Amt.