1490              Det nye alter

Det nye Alter i Birgittes Kapel

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Det nye Alter i Birgittes Kapel ejede gods i Selsø m.m., men hvor vides ikke.

I alt mindst 3 bol.

Altre

Altrenes placering

Birgittas kapel

                                                 

Novum altare

Der er flere nye alter. Det ene er af ældre dato, det nyeste lå i Birgittas kapel

Det ældre kendes kun fra et pantebrev udsted 1344 til bisp Jacob af Ingefred Pedersdatter Galen til Ganløse. Hun lånte 15 mark kølnsk af et nyt alter, som bispen administrerede. Alteret stod foran at skulle opføres. Derfor havde det likvide midler. Fru Ingefred gav som pant sit gods i Venslev, Flakkebjerg, og det blev aftalt, at var dette gods mere værd end 15 mark, skulle det alligevel tilfalde alteret som sjælegave fra Ingefred, dersom den samlede sum ikke blev indløst. Vi ved ikke, hvad der siden hændte - heller ikke om alteret er blevet til noget. Det er i jordebøgerne kun bispen, der ejer jord i Venslev, så Ingefreds gods kan ikke spores. Ligesom man intet ved om, hvor et nyt alter kan have ligget i kirken. Navnet nye alter er vel bare et navn på et alter, man vil oprette, men som man ikke ved, hvem det skal indvies til. Så mange altre kan i tidens løb - inden de blev "døbt" - være blevet kaldt nye alter. Det ældre nye alter er så et alter, der vist aldrig blev til noget. Hvor det lå i kapellet (27), ved vi ikke.

Vikardømmet for det nye alter i Birgittas kapel har derimod eksisteret, selv om vi heller ikke ved meget om dette. Det blev nemlig nedlagt i 1536, og da jordebogen først er lavet 1568, kender vi ikke dets ejendomme i middelalderen. Dog ved vi, at kongens tyske kansler Andreas Barby 23/8 1558 bad om, at han måtte købe en kapitelgård i Selsø, som nok har hørt til dette alter, og som han var forlenet med (i forbindelse med, at Christian III havde foræret ham Selsø Hovedgård). På samme måde fremgår det af et brev fra kancelliet fra 18/12 1562 til Margrethe Nielsdatter, enke efter Jens Rosengaard, at hun skulle udlevere to gårde til kapitlet, som det fra dette alter havde pantsat til hendes mand. Da vi ikke kender godset, kendes indtægterne heller ikke.