1344              Jacob Poulsen
Oversigt over biskopper

Bispens segl 

                                                                        

Jacob Poulsen bliver biskop i 1344 og dør som offer for pesten 1350. Før han blev biskop var han dekan.

Mere om Jacob Poulsen fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop, nævnes siden 1335 som Dekan i Roskilde og fører adeligt Vaabenskjold (et Svin). Han oplevede saaledes de urolige Aar under Kongeløset og Valdemar Atterdags møjsommelige Kampe for at vinde Magten paa Sjælland. Ogsaa personlig kom han til at føle Retsløsheden i Landet; i 1343 blev han sammen med Biskop Svend af Aarhus taget til Fange af Holstenerne og ført til Paddeborg (nu Sparresholm), hvorfor der blev lyst Interdikt over Stiftet. I Begyndelsen af det næste Aar blev han dog frigivet, og da Roskilde Bispestol samtidig blev ledig, valgtes J. P., der jo ogsaa som Dekan stod Bispen nærmest i Rang, til at beklæde den. Om hans biskoppelige Styrelse vides intet af Interesse, og han døde allerede 1350, vistnok i Stralsund, hvor han 13. Maj udstedte sit Testamente. I dette skjænker han rige Gaver til alle, hvem han var kommet i Forbindelse med, lige fra sin Kok og Skrædder op til Kongen, Dronning Helveg og Drosten Claus Limbek, til hvem han efterlod sin Snække."