1414     Johannes Døberen præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Johannes Døberen præbende havde sit gods meget spredt, men en del lå i Bårse herred. Spredningen skyldtes mange mageskifter.

I alt 38 bol.

Præbender

Mageskifter

Prebenda Joannis Baptiste

Dette præbende er et af dem, der blev oprettet som følge af en gave eller ved samling af flere portioner af gods. Præbendet er grundlagt 1414. I 1561 afgiver præbendet en del af sit oprindelige gods til hhv. kronen og rentemester Joachim Beck og mageskifter sig til en del strøgods. 1566 hører præbendet til Skjoldenæs Len. Dette len opløses og lægges under Roskildegård, fordi den sidste lensmand, Anna Rosenkrantz, får dispensation til at mageskifte (bytte sig til) gårde i nærheden af hendes egen private hovedgård Torbenfeldt i Merløse Herred. Kronen (og dermed præbendet) får som erstatning spredt gods på Sjælland. Godset fordeler sig i præbendets sidste år efter 1566 således:
Summarum af godset efter 1566
Rug 11½  pund og 5 skæpper
Byg 2½ læster, 5½ pund og 6 skæpper
Havre 1 skæppe
Grise
Får ½
Lam
Gæs
Høns 21
Smør 2½ tønde
Penge 37 mark og 3½ skilling

Mål og vægt og penge