Slagelse herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                             

Kirkeligt er Slagelse og omegn præget af, at her ligger Antvorskov kloster, men også bispen ejede meget gods i området. Bispedømmets indtægter af Slagelse herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                     

 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m.                                               Matriklen 1682

Skt. Peder (Slagelse)

1100

Bispens Rollerup len Bispen Hovedgården i Rollerup bispelen lå i sognet, og lenet ejede 4 gårde i Slagelse. I landsognet ejede lenet 1 gård i Skovse, 2 i Vedbysønder, 4 i Ottestrup og 5 i Højby. Bispen ejer 1 gård  i Hyllerup.         Antvorskov ejer mindst 88 bygårde i Slagelse. I Holmstrup ejes 2 gårde, i Hyllerup 3. Helligåndshuset ejer 20 gårde i Slagelse. Sorø Kloster ejer 1 bygård i Vor Frue og 1 i Skt. Peders. Desuden 4 gårde i Valbyvester.

                                                                    

 • Grevskabet Antvorskov blev oprettet 1702 for Frederik IV's elskerinde Elisabeth Helene von Vieregg (datter af den preussiske ambassadør i København). Hun døde allerede 1704, men man nedlagde ikke grevskabet. Det hørte blot under kronen. 1774 besluttede man at nedlægge det store len, som hidtil havde været udlagt som ryttergods.

 • Rollerup var i middelalderen et bispelen. Det ender med, at Margrethe Bassesdatter får livbrev på lenet af kronen, men efter 1577 hører man ikke længere om lenet. Det er opslugt af kronlenet Antvorskov.

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Skt. Peder: Byjord ikke med i matrikel.

    - Slagstrup: 0 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Landsgrav: 13 gårde, 6 huse, 95 tdr. 

    - Hyllerup: 9 gårde, 0 huse, 58 tdr. 

    - Holmstrup: 9 gårde, 1 hus, 70 tdr. 

    - Antvorskov: 1 gård, 0 huse, 294 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 7 huse, 533 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            

Vor Frue (Slagelse) 1250 Bispen                                                                                                                        
Hejninge 1100 Bispen Bispen ejer 1 gård i Hejninge.  Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet.       Antvorskov ejer 16 gårde i Hejninge.
 • Henning Offenhuus træffes i Hejninge 1396. Der må have ligget en hovedgård.

 • Der er også 8 gårde, som tilhører kronen. de lægges 1501 under Antvorskov.

 • I 900-tallet byggede kongen Trelleborg her i sognet. Voldstedet er bevaret.

Hejninge: 19 gårde, 0 hus 151 tdr.

               I alt: 19 gårde, 0 hus, 151 tdr. hartkorn

Ottestrup 1100 Bispen           Sorø Kloster ejer 8 gårde i Dævidsrød. Antvorskov ejer 1 gård i Dævidsrød og 1 i Rollerup.
 • Skovse hovedgård med 7 tilhørende fæstegårde ejes 1387 af Jakob Olufsen Lunge. Der er også krongods i Skovse.

 • Eggisgård ved Skovse fik Antvorskov i mageskifte med bispen 1454. 1674 får Henrik Thott til Boltinggård Egidsgård af kronen. De kommer dog tilbage (nu kun 6)  til Antvorskov, da grevskabet oprettes 1704.

Ottestrup: 5 gårde, 1 hus 34 tdr.

    - Vedbysønder: 10 gårde, 3 huse, 71 tdr. 

    - Dævidsrød: 2 gårde, 0 huse, 12 tdr. 

    - Vedbynørre: 14 gårde, 4 huse, 92 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 8 huse, 211 tdr. hartkorn

Kindertofte 1100 Bispen           Sorø Kloster ejer 4 gårde i Kindertofte.
 • Frederikslund er opstået ved en sammenlægning af Landbytorp og gårde fra Dævidsrød, som alle var ejet af Sorø. Foged i Sorø Jens Hiort fik livbrev på godset 1568, men det blev lagt under Antvorskov len 1587. Ved ryttergodsets opløsning ved auktionen 1774 blev Frederikslund købt af Hans Larsen Fogh.

Kindertofte: 10 gårde, 7 huse 53 tdr.

    - Grøfte: 6 gårde, 1 hus, 54 tdr. 

    - Landsbytorp: 1 gård, 0 huse, 7 tdr. 

               I alt: 18 gårde, 8 huse, 102 tdr. hartkorn

Skt. Mikkels (Slagelse)      1333 Bispens Broderup len Domprovsten Brorupgård, hovedgården i Broderup len, lå i sognet, hvor der til lenet endvidere lå 1 gård i hhv. Slagelse, Herstrup, Lindebjerg og Norup. 1 gård i Jernbjerg hørte til lenet. Bispen ejer 1 gård  i Slagelse og 1 i Holslev. Provstedømmet fik 20 mark af præsten. D.v.s., at provsten havde patronatsret. I sognet ejede provsten 5 gårde i Valby. Skt. Laurentius' Alter ejer 1 gård i Slagelse.       Antvorskov ejer 8 gårde i Skovse, 2 gårde & 1 mølle i Sibur, 5 gårde i Valby (Valbyvester), 2 gårde i Valbyøster, 7 i og ved hovedgården Brorupgård, Valby Ore, 2 i Slagstrup & 5 i Jernbjerg. Sorø Kloster ejer 2 halve bygårde i sognet. 1 gård i Jernbjerg tilhørte før 1516 Knardrup Kloster
 • Broderup er et bispelen, som Antvorskov Kloster byttede sig til 1454. Kronen, som overtager Antvorskov, sælger 1674 denne del af kronlenet til Poul Nielsen adlet med navnet Rosenpalm. Godset kaldes fra nu af Brorupgård.

 • Valbygård er oprettet af gods fra auktionen over Antvorskov ryttergods 1774. For at oprette hovedgården, nedlagde man hele landsbyen Store Valby med 11 bøndergårde. Det var general Joachim Melchior Holten Castenskiold til Borreby, der købte denne del af ryttergodset.

 • Nedlagte bebyggelser: Store og Lille Valby, Slusenborg, Tryggevælde og Mådegård. De er alle opslugt af Antvorskov.

Skt. Mikkels: Byjord ikke med i matrikel.

    - Store Valby: 17 gårde, 3 huse, 154 tdr. 

    - Lille Valby: 12 gårde, 0 huse, 89 tdr. 

    - Jernbjerg: 3 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

    - Skovse: 15 gårde, 1 hus, 88 tdr. 

    - Brorup: 1 gård, 0 huse, 85 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 10 huse, 448 tdr. hartkorn

Tårnborg 1200 Fadeburet i Roskilde Bispen   Provstedømmet  ejede 1 gård i Tjæreby.       Antvorskov ejer 1 gård i Hals og 1 i Hulby.
 • Kongeborgen Tårnborg på banken ved kirken blev ødelagt i kampene mellem Valdemar IV og holstenerne. Erik af Pommern nedlagde borgen og flyttede befæstningen til Korsør. Også ladegården blev flyttet til Korsør.

 • Den gamle ladegård blev solgt 1669 til amtmand Hugo Lützow, som opførte en gård, han kaldte Dyrehovedgård. 1841 fik den sit gamle navn Tårnborg tilbage, da Valdemar Tully Oxholm overtog godset. Ved auktionen over Antvorskovs krongods 1774 blev godset i sognet her købt af Dyrehovedgård, som 1777 oprettede anneksgården Tårnholm.

 • Bonderup er en oprindelig landsby under kronen, som ved matriklen 1688 havde 9 gårde og 1 hus. Godset blev af kronen skødet til foged på Svenstrup Peder Larsen 1722. Godset kom under Espe, var igen et selvstændigt gods, for så 1825 at blive lagt endeligt sammen med Espe.

Tårnborg: 2 gårde, 1 hus 9 tdr.

    - Halseby: 6 gårde, 2 huse, 34 tdr. 

    - Svenstrup: 10 gårde, 4 huse, 47 tdr. 

    - Tjæreby: 9 gårde, 4 huse, 82 tdr. 

    - Frølunde: 18 gårde, 10 huse, 94 tdr. 

    - Hulby (del): 14 gårde, 4 huse, 119 tdr. 

    - Korsør Ladegård: 1 gård, 0 huse, 46 tdr. 

               I alt: 69 gårde, 28 huse, 46 tdr. hartkorn

Vemmelev 1100

 

Bispen Bispen ejer 1 gård  i Førslev. Provstedømmet  ejede 1 gård i Ormeslev. Rota præbende ejer 4 gårde i Vemmelev.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Vemmelev og 4 i Ormeslev.
 • Der er en del kirkegods i sognet. Resten er krongods.

 • Der er et voldsted vest for Forlev på Møllebanken. Men vi kender ikke til hovedgårde i sognet.

Vemmelev: 20 gårde, 4 huse 135 tdr.

    - Ormslev: 26 gårde, 7 huse, 169 tdr. 

    - Forlev: 19 gårde, 0 huse, 120 tdr. 

    - Hulby (del): 1 gårde, 0 huse, 6 tdr. 

               I alt: 65 gårde, 11 huse, 432 tdr. hartkorn

Boeslunde

Helligkors

1300 Bispen

I middelalderen også henregnet til Flakkebjerg herred

Bispen ejer Bonderup ved Korsør, som hører under Bråde len. I sognet lå det lille bispelen Sønderup, som 1454 blev mageskiftet med Antvorskov kloster til gengæld for Svenstrup len. Bispen ejer 3 gårde i Sønderup. Bispen ejer 4 gårde i Boeslunde, 1 i Åtrup og 2 i Torpe. Rota præbende ejer 1 gård i Gryderup, 1 i Nybølle (Neble) og 1 i Torpe. Serreslev præbende ejer 1 gård i Boeslunde. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård Gryderup.   Klostret ejede 1 gård i Egerup i sognet.   Antvorskov ejer 4 gårde i Egerup, 2 i Nybølle, 1 i Gryderup og 5 i Boeslunde. Desuden ejer klostret 4 gårde i og skoven ved Eskilstrup. Æbelholt ejer 1 gård i Boeslunde.
 • Det er et stort sogn med 83 gårde.

 • Espe(-gård) blev oprettet 1541 ved, at landsbyen Espe (krongods) blev nedlagt. 1561 kom gården til kansler Johan Friis på Borreby i et mageskifte, hvor han gav kronen en gård i Korsør. 1667 blev den solgt fra Borreby til en borgmester i Skælskør og havde forskellige ejere, ind til den 1810 blev købt af grev Otto Joachim Moltke.

 • Sønderup Nørre er bispens, Sønderup Søndre er under Antvorskov.

 • Eskildstrup er en gammel landsby, hvor 2 gårde1688 blev slået sammen til noget, des skulle være en hovedgård. I disse bestræbelser indgik senere de 7 gårde i Tranderup by, som amtmand Hugo Lützow havde fået 1669 i et mageskifte med kronen. Alt gods blev 1708 opslugt af grevskabet Antvorskov.

Boeslunde: 12 gårde, 7 huse 101 tdr.

    - Gryderup: 15 gårde, 5 huse, 117 tdr. 

    - Atterup: 5 gårde, 0 huse, 36 tdr. 

    - Vester Bøgebjerg: 9 gårde, 8 huse, 21 tdr. 

    - Lindeskov: 5 gårde, 3 huse, 14 tdr. 

    - Torpet: 5 gårde, 2 huse, 25 tdr. 

    - Sønderup: 10 gårde, 4 huse, 107 tdr. 

    - Neble: 14 gårde, 4 huse, 120 tdr. 

    - Espe: 1 gård, 0 huse, 21 tdr. 

    - Tranderup: 1 gård, 0 huse, 73 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 3 huse, 335 tdr. hartkorn

Lundforlund 1100 Bispen Bispen ejer 2 gårde i Lundforlund.           Antvorskov ejer 10 gårde i Lundforlund.
 • Clement Due kendes i Lundforlund 1485.

 • Antvorskov ejer en del gods i sognet.

Lundforlund: 19 gårde, 8 huse 15 tdr.

    - Lundforlund Mølle: 1 gård, 0 huse, 9 tdr. 

               I alt: 20 gårde, 8 huse, 168 tdr. hartkorn

Gerlev 1100 Antvorskov får kirkens tiende Bispen   Skt. Vilhelms Alter ejer 3 gårde i Gerlev.       Antvorskov ejer 14 gårde i Gerlev & 1 i Pebringe. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Gerlev og 4 i Seerdrup.

Gerlev: 21 gårde, 4 huse 164 tdr.

    - Seerdrup: 6 gårde, 0 huse, 39 tdr. 

    - Pebringegård: 1 gård, 0 huse, 16 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 4 huse, 220 tdr. hartkorn

(Slots/Brødre) Bjergby

Skt. Laurentius & Skt. Vincentius

1100 Sorø Kloster får kirkens tiende

 

Antvorskov kloster           Antvorskov ejer byen, men det fremgår ikke af brevbøger.

                                 

 • Var opkaldt efter ejeren, Antvorskov. Da dette var kloster, hed den Brødre Bjergby. Og da kronen tog over, blev det Slots Bjergby.

 • Landsbyen Gækkelund på 9 gårde er nedlagt 1585.

Slots Bjergby: 24 gårde, 6 huse 245 tdr.

               I alt: 24 gårde, 6 huse, 245 tdr. hartkorn

Sorterup 1100 Bispen           Ringsted kloster ejer 4 gårde i Tyvelse, som Sorø Kloster mageskifter sig til. Sorø Kloster ejer 22 gårde i Sorterup, 4 i Tyvelse, 12 i Næsby og 8 i Ollerup. Antvorskov ejer 1 gård i Næsby.
 • Sognet var i middelalderen helt ejet af kirkelige institutioner. 

 • Efter reformationen blev det hele krongods.

Sorterup: 6 gårde, 6 huse 48 tdr.

    - Næsby under Skoven: 13 gårde, 2 huse, 104 tdr. 

    - Ollerup: 6 gårde, 1 hus, 44 tdr. 

    - Tyvelse: 6 gårde, 0 huse, 54 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 9 huse, 252 tdr. hartkorn

Sønderup 1100 Bispen   I sognet ejer kantordømmet 1 gård i Årslev.       Ringsted kloster ejer 4 gårde i Havelse, som Sorø Kloster mageskifter sig til. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Hallelev og 4 i Havelse. Antvorskov ejer 1 gård i Sønderup, 14 i Hallelev og Årslev mølle samt gård samme sted.

Sønderup: 7 gårde, 0 hus 62 tdr.

    - Årslev: 18 gårde, 0 huse, 114 tdr. 

    - Hallelev: 13 gårde, 0 huse, 82 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 0 huse, 258 tdr. hartkorn

Gudum      1100 Fadeburet i Roskilde Bispen           Sorø Kloster ejer 6 gårde i Gudum.
 • Det lille sogns jorder var bortset fra Sorøs 6 gårde krongods.

Gudum: 9 gårde, 1 hus 109 tdr.

    - Gudum Mølle: 1 gård, 0 huse, 4 tdr. 

               I alt: 10 gårde, 1 hus, 113 tdr. hartkorn

Nordrup (Vester) 1100 ( ) Bispen           Antvorskov ejer 5 gårde i Nordrup.
 • 1275 gav Strange Andersen alt sit gods i Nordrup til Antvorskov (fremgår ikke af klostrets breve).  1398 får Anders Griis alt klostergodset i Nordrup i forlening. Denne forlening bevares i hans slægt hos søn og sønnesøn, men ved reformationen lægges lenet under Antvorskov krongods. Ved ryttergodsets bortsalg 1774 bliver denne del af Antvorskovs gods udskilt som Nordruplund og købt af Johan Lange Duus.

 • Johannes Basse skriver sig til Nordrup 1355. 

 • Bo Tuesen kendes til Skaftelevgård 1356. Der er et voldsted på stedet. Kommer 1577 under kronen fra slægten Fikkesen, men sælges igen 1676 og har derefter forskellige ejere.

Nordrup: 16 gårde, 2 huse 98 tdr.

    - Herrestrup: 8 gårde, 1 hus, 22 tdr. 

    - Skaftelev: 10 gårde, 4 huse, 51 tdr. 

    - Skaftelevgård: 1 gård, 0 huse, 7 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 7 huse, 180 tdr. hartkorn

Hemmeshøj 1100 Bispen Bispen ejer 2 gårde i Erdrup.         Antvorskov ejer 11 gårde i Hemmeshøj og 1 i Erdrup. Sorø Kloster ejer 2 gårde i Hemmeshøj.
 • Der er en del kirkegods i sognet. Resten er krongods.

Hemmeshøj: 12 gårde, 4 huse 117 tdr.

    - Stude: 11 gårde, 3 huse, 79 tdr. 

    - Erdrup: 7 gårde, 0 huse, 60 tdr. 

    - Vorby: 0 gårde, 0 huse, 39 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 7 huse, 297 tdr. hartkorn

Kirke Stillinge*

Skt. Clemens

1100 ( ) Oprindeligt under Antvorskov, men fra 1310 under bispens Rolderup len Bispen Under Broderup len, i Slagelse herred hørte 1 gård i Øster Stillinge. Rollerup bispelen i Slagelse herred ejede 1 gård i Ø. Stillinge og i Bildsø samt 5 i Havndal i sognet. Bispen ejer 1 gård i Næsby. Provstedømmet  ejede 1 gård i Bildsø. Spredt i sognet ejer kantordømmet mindst 4 gårde i Øster Stillinge, Kirke Stillinge, Næsby og Kelstrup. Vemmeløse portion ejer 1 gård i Kirke Stillinge. Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård i Kelstrup. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Kelstrup.       Antvorskov ejer 2 gårde i Næsby, 5 i Bildsø, 1 i Øster Stillinge & 1 i Kelstrup. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Bildsø.

Kirke Stillinge: 14 gårde, 4 huse 148 tdr.

    - Øster Stillinge: 18 gårde, 6 huse, 191 tdr. 

    - Kelstrup: 5 gårde, 5 huse, 145 tdr. 

    - Bildsø: 22 gårde, 5 huse, 138 tdr. 

    - Næsby: 19 gårde, 2 huse, 162 tdr. 

               I alt: 90 gårde, 24 huse, 793 tdr. hartkorn

Skt. Pouls

Korsør

1100

Fadeburet i Roskilde Bispen           Antvorskov ejer 4 gårde i Korsør by.
 • Byens befæstning oprettet med det gamle tårn, da Erik af Pommern nedlagde Tårnborg inde i Noret og flyttede borg og avlsgård til nuværende placering ved indsejlingen til Noret.

Korsør: Byjord ikke med i matrikel. Byens borg blev fra ca. 1415 kongeligt len.

 

* Hører til tider under Løve herred. Sludstrup, som i middelalderen lå i Flakkebjerg, ligger i dag i Slagelse herred.

Slagelse herred udgjorde 1651  Antvorskov len, og lenets jordegods var konfiskeret i forbindelse med reformationen fra hhv. bispestolen, Sorø Kloster samt frem for alt klosteret i Antvorskov. Der var i 1651 579 gårde i herredet fæstet af 582 jordbrugere. De fleste af disse, 450, hørte under kronen. Og  gejstlige institutioner ejede 42 gårde. 90 fæstere havde adelige jordbesiddere som ejere. Under klosteret hørte hovedgårdene Jernbjerg (afhændet til Knardrup kloster) og Brorupgård. I matriklen 1682 er lenet afløst af Antvorskov Amt, som omfatter størstedelen af Slagelse herred ( ) udvidet med sognene Flakkebjerg, Bjerre, Høve, Krummerup, Ting Jellinge, Sludstrup, Kirkerup, Tystrup, Haldagerlille, Gimlinge, Skørpinge, Fårdrup og Sørbymagle i Flakkebjerg herred. De sogne i Slagelse herred, der ikke hører til Antvorskov Amt, hører til Korsør Amt ( ) (tilsammen i herredet her: 105 gårde, 31 huse, 381 tdr. hartkorn), som endvidere består af de sogne i Flakkebjerg, som ikke hører til Antvorskov Amt. Lægger man antallet af gods i sognene her i herredet minus dem, der hører under Korsør Amt, men inklusive de mange sogne i Flakkebjerg sammen, får man et samlet tal for Antvorskov Amt 945 gårde, 225 huse og 7456 tdr. hartkorn. Slagelse herred har altså 840 gårde, 194 huse og 7075 tdr. hartkorn i Antvorskov Amt og 105 gårde, 31 huse og 381 tdr. hartkorn i Korsør Amt. Slagelse herred har altså tilsammen 945 gårde, 225 huse og 7456 tdr. hartkorn. Før reformationen og konfiskationen af Antvorskov 1536 havde Slagelse herred hørt til Korsør Len. 1793 lægges Antvorskov Amt sammen med Korsør  Amt under Sorø Amt.