1288             De seks præbender

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

De seks præbender havde mest gods i Volborg og Flakkebjerg  herreder.

I alt 62 bol.

Præbender

Bona sex Prebendarum

Disse præbender er en samlet gave grundlagt som midler til drift af 6 præbender af Jens Grand 19/7 1288. 2 af de 6 præbender var blandt dem, hvor kannikken skulle fungere som præst. Der lå gods i en del herreder, og noget af det skulle angiveligt være Jens Grands fædrenegods. Om nu Grand var bange for, at kongen ville beslaglægge godset, hvis han ikke gav det til kirken, eller han handlede ud fra fromme motiver, så anfører han i stiftelsesbrevet, at han ønskede at peppe gudstjenesten op. Det var der også nu skabt mulighed for, idet kirken efter branden 1282 var blevet genopbygget og nu havde et større kor end før med plads til flere korherrer/kannikker. For alle Jens Grands gaver gælder, at afkastet af godset kun kunne udbetales, hvis man var residerende kannik. Som undtagelse fra denne regel gjaldt alene tre undskyldninger: Man var i bispens tjeneste, man arbejdede på et universitet med kapitlets godkendelse eller man var på pilgrimsfærd. Sparede man penge, fordi der var andele der ikke blev udbetalt til en ikke residerende kannik uden undskyldninger, skulle gevinsten bruges til at opkøbe mere gods til præbendernes samlede gods, som kaldtes corpus. Udbyttet af corpus fordeltes hvert år på Mikkelsdag (29/9). Så selv om formuen i præbendet var fælles, så var men sekulære for de andele, man fik. Fra begyndelsen af fik de 6 præbender også et fællesbord, mensa. Dette gods, som bl.a. bestod af Grands gård ved domkirken i Roskilde, hvor de 6 kunne bo, var bogstaveligt talt til daglige udgifter til fællesspisning i huset. Her er godset i corpus og mensa plus hvad der senere er kommet til:

Jens Grands våben 

 

Jens Grand gav også mensagodset en gård i Gislinge, som ikke fremgår af  jordebogen 1568. Den er sat til 20 mark årligt.

 

Summarum
Rug 10½  pund
Byg 8½ læster, 2½ pund og 7 skæpper
Havre 3 tønder og 1 skæpper
Grise
Får ½
Lam 17
Gæs 23
Høns 92
Smør 1½ tønder
2 læs
Penge 44 mark og 2½ skilling

De 6 ejede også en gård lige ved domkirken, som Jens Grand også havde doneret. Og så havde man patronatsretten til Ørslev kirke i Flakkebjerg herred.

Mål og vægt og penge