1737                     von der Lühe
Oversigt over amtmænd

Amtet                                                                           

Slægtens stamtavle

Adolf Andreas von der Lühe (* Schulenberg, Mecklenburg 18. marts 1695 † 18. oktober 1750) blev ansat som kornet ved livgarden til hest 1719 , forfremmedes 1721 til løjtnant og 1728 til kaptajnløjtnant. Med titel af og løn som en ritmester forlod han militærtjenesten og udnævntes 1730 til kongelig staldmester. 1735 blev han assessor i hofretten og fik 1737 titel af etatsråd. Han blev konferensråd 1745,  året efter kammerherre. 1747 fik han det hvide bånd. Von der Lühe var ejer af Svanholm.

1737 blev v. der Lühe amtmand i Roskilde og sad i embedet til sin død i 1750, altså ganske længe. 1740-46 var han tillige amtmand i Tryggevælde (Stevns).

Mere om Adolf Andreas von der Lühe fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Amtmand, fødtes 18. Marts 1695 paa Schulenberg i Meklenborg som Søn af Jacob Friedrich v. d. L. til Schulenberg og Anna Friederike v. Bibow. Nytaarsdag 1714 optoges han i det samme Dag oprettede Landkadetkompagni, blev 1719 ansat som Kornet ved Livgarden til Hest efter at have tjent en Tid som Page hos Dronning Louise, forfremmedes 1721 til Lieutenant og 1728 til Kapitajnlieutenant. Med Ritmesters Karakter forlod han Militærtjenesten, udnævntes 1730 til kongl. Staldmester, blev 1735 Assessor i Hofretten og fik 1737 Titel af Etatsraad og Bestalling som Amtmand over Roskilde Amt. 1740-46 var han tillige Amtmand i Trygge vælde, udnævntes 1745
til Konferensraad og Aaret efter til Kammerherre. 1747 fik han det hvide Baand. v. d. L. døde 18. Okt. 1750, faa Dage efter at være udnævnt til Stiftamtmand over Sjællands Stift. Han havde
1731 ægtet Frederikke Louise Weyse (f. 1710, d. 2. Dec. 1791 i Kiel), Datter af Generalpostdirektør, Konferensraad Andreas W. og Maria Elisabeth f. Gasmann. Lühe var Ejer af Svanholm.

Våbnet for slægten v. der Lühe viser et blåt tårn (oprindeligt en gavl med tinder) i et hvidt felt. På hjelmen er der en krone, hvor der står en jomfru i blåt tøj. Slægten er fra Mecklenburg.