1799                       Treschow
Oversigt over amtmænd
Amtet                                  

W. Fr. Treschow

Slægtens stamtavle

                                                                         

Michael Treschow (* Vaage, Norge 5. marts 1741 † København 5. juni 1816) blev amtmand i Roskilde 1799 og sad i embedet til han 1808 blev afskediget ved amtets forening med Københavns Amt. Han blev konferensråd og fik 1812 adelspatent med våbenet her. Før amtmandsjobbet var han Sekretær i danske Kancelli 1766 og Assessor i Højesteret 1771. Han var også  medlem af direktionen for det Kongelige Teater 1776-78. Han fik ikke nyt job efter amtmandsposten, idet han p.gr.a. dårligt helbred søgte sig fri af tjeneste. Hans søn W. Fr. Treschow var den, som 1808 reddede de franske officerer, som måtte flygte fra de spanske soldater, som gjorde oprør mod dem i Roskilde.

Mere om Michael Treschow fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Højesteretsassessor, Amtmand, ovennævnte Præst Herman T.s Broder, fødtes i Vaage i Norge 5. Marts 1741, blev 1755 privat dimitteret til Universitetet, studerede først Theologi, men forandrede senere Studium og tog 1764 latinsk-juridisk Embedsexamen. 1766 blev han Sekretær i danske Kancelli, gjorde sig i de følgende Aar fordelagtig bemærket ved sin Virksomhed som Sekretær ved forskjellige vigtige Regeringskommissioner og udnævntes 1771 til Assessor i Højesteret. Efter at
han 1775 havde foretaget en videnskabelig Udenlandsrejse, var han 1776-78 tillige Medlem af Direktionen for det kongl. Theater og 1784 Medlem af den da nedsatte Kommission til at undersøge Theatrets Forfatning. 1800 opgav han sin Stilling i Højesteret for at overtage Embedet som Amtmand over Roskilde Amt; men allerede 1808 søgte og fik han paa Grund af nedbrudt Helbred sin Afsked herfra. 1811 blev han Medlem af Kommissionen angaaende Sundhedspolitiets Forbedring. Han døde 5. Juni 1816 i Kjøbenhavn, 1774 var han bleven Justitsraad, 1779 Etatsraad, 1784 Konferensraad, 1812 Kommandør af Danebrog og optoges senere s. A. i den danske Adelstand. Allerede 1781 blev han Medlem af det kongL danske Selskab for Fædrenelandets Historie og Sprog, hvis Forstander han blev 1798, og han leverede til det af Selskabet udgivne «Nye danske Magasin» et ret betydeligt Antal Bidrag. – Han blev 8. April 1778 gift med Christina Elisabeth Wasserfall (døbt26. Juli 1753 d. 31. Marts 1823) en Datter af Kjøbmand Peter W. og Enke efter Deputeret i tyske Kancelli Peter Henningsen."

Våbnet for slægten Treschow er hvidt med tre sorte allikehoveder med gule næb og halsringe. På hjelmen ses et hoved som på skjoldet med tre påfuglefjer.