1350            Henrik Geertsen
Oversigt over biskopper

Bispens segl 

Henrik Geertsen bliver biskop i 1350 og sidder i embedet til sin død 1368. Han blev begravet i Domkirken. Han lånte kongen København og grundlagde Skt. Anna alter i koret.

Mere om Henrik Geertsen fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop i Roskilde, var ikke, som det almindelig siges, Provst i Roskilde, før han blev Biskop; der foreligger her en Forvexling med den Mag. Henrik, der døde 1342 som Provst. Med Sikkerhed vide vi intet om H. G., før han 1350 besteg Bispestolen i Roskilde efter Jacob Poulsen. At han blev valgt til dennes Efterfølger, skyldes sandsynligvis den Beredvillighed, hvormed han 21. Nov. 1350 overlod Kong Valdemar Kjøbenhavns Slot og By tillige med sit Gods i Serridslev og en Mølle for sin (Bispens) Livstid. Vi finde ham da ogsaa bestandig som en trofast Ven af Kongen, meget anvendt i Statssager og meget føjelig lige over for Kongens Ønsker. Da Valdemar 1352 drog til Tyskland, var H. G. en af de 5 Statholdere, som skulde styre Landet i Kongens Fraværelse. Aaret efter døbte han Margrethe Valdemarsdatter, 1356 førte han Forsædet i den af Valdemar nedsatte Kommission, der skulde gjøre Forslag til Foranstaltninger af landøkonomisk Interesse, 1357 overdrog han Kongen sine Besiddelser i Arts Herred, 1362 forhandlede han paa Kongens Vegne i Lybek, 1366 i Stralsund. Sidstnævnte Aar følte han sig imidlertid saa svækket af Alderdom og Svagelighed, at han fik Tilladelse af Paven til at antage en Præst til Medhjælper. Han døde 18. Okt. 1368 og blev begravet i Roskilde Domkirke, til hvilken han havde skjænket betydeligt Gods, samtidig med at han i Kirken lod opføre et Alter til Ære for St. Anna."