1330              Johan Nyborg
Biskopper

Oversigt over biskopper

                                                          

Johan Nyborgs segl

Biskop Jens Nyborg sad på bispesædet i Roskilde 1330-1344.

Johan havde været embedsmand, såkaldt pønitentiar, for paven, som på den tid boede i Avignon i Frankrig. Som pønitentiar havde han været specialist i kirkelig strafferet, som som regel resulterede i pengebøder. Men arbejdet havde også bestået i at sælge kirkelige embeder på pavens vegne. Johan endte med selv at købe sit embede i Roskilde, og kannikkerne var irriterede. Han blev dog en af de bisper, der hjalp til med at forbedre de fattigste af kannikkernes økonomiske forhold ved at lade deres præbender annektere kirker. Bisp Jens/Johan er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.

Hvis en kannik gjorde sig håb om at få en kirke annekteret til sit præbende, henvendte han sig til bispen, hvor han gjorde denne opmærksom på, hvor urimelig fattigt hans præbende var. Bisp Johans egne ord
om en sådan henvendelse lyder i oversættelse: "Du har ved en beskeden Henvendelse vist mig, at dit Præbende, som du for øjeblikket paa kanonisk Vis besidder i vor Roskilde Kirke, i den Grad er ringe og ubetydeligt i sine Indkomster og Oppebørsler, at du ikke kan leve bekvemt af dem, saaledes som det sømmer sig. Da det imidlertid er værdigt og nødvendigt for samme Roskildekirke, at denne, som overgaar de øvrige Kirker i Roskilde Stift ved sin fremragende og fornemme Værdighed, har velegnede Kanniker, der anbefales af gode Sæder og videnskabelig Dygtighed, og saadanne med Rette bør forsynes med passende og rigelige Beneficier, saa har jeg omhyggelig overvejet Nytten og Nødvendigheden heraf for samme Kirke og annekterer derfor for evigt Sognekirken i ..... til dit Præbende" Bispen imødekommer tilsyneladende ansøgningen for Roskildekirkens æres skyld, ikke for den betrængte kannik. Da bispen selv besad patronatsretten til stiftets kirker, kunne han uden stort besvær annektere en kirke, der var ledig (hvor altså præsten lige var død eller gået af.

Mere om Jens Nyborg fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop. J. N. var Prædikebroder og blev af Paven udnævnt til Pønitentiar; som saadan opholdthan sig i Avignon, da Roskilde Bispestol blev ledig ved Johan Hinds Død 1330, og 15. Juni providerede Pave Johan XXII da J. N. med Stiftet. Uet var vanskelige Tider, hvori J. N. tiltraadte Styrelsen af Roskilde Stift, og naar Paven overdrog ham sammen med Ærkebispen at formaa Grev Gerhard af Holsten til at sone et af ham begaaet Kirkeran, har han vel knap kunnet sætte noget igjennem imod den almægtige Greve. Med Glæde hilste J. N. derfor Valdemar Atterdags Indsættelse paa Tronen, og han støttede ham i hans Virksomhed ved at overlade ham Kjøbenhavns Slot og By samt Amager paa 2 Aar (1341); til Gjengjæld skulde Bispen have Søborg Slot og 5 Herreder i Nordsjælland. Maaske er dette dog ikke sket ganske med Bispens gode Vilje; i alt Fald beholdt Kongen Kjøbenhavn i hele sin Regeringstid, men J. N. døde allerede 23. Jan. 1344."