Kærup

        

Ringsted herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er opført i 1841-1842 i ét, midterpartiet dog i to, stokværk med kælder. Den er hvidkalket oprindeligt med rødt tegltag (nu sort).  

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Kærup 

1480-1519  Kærup er en herregård i Benløse Sogn i Ringsted Kommune, ca. 2,5 km nordøst for Ringsted. Kærup lå oprindeligt længere mod syd i Ringsted Landsogn. Bo Jensen Grib til Kærup omtales 1480 i et tingsvidne. Bo Jensen dør 1504, og hans arvinger må have drevet godset frem til salget 1519.

1519 -1536 Godset kom til Ringsted Kloster, der delte den i tre bøndergårde. 
1536-1664 Godset overgik efter i reformationen til kronen.
1664-1680 Kronen udlagde Ringsted Kloster til hofslagter Niels Olufsen, der samlede gårdene til én og solgte den til sin svigersøn.
1680-1690 Det var Laurids Sørensen, der 1688 afstod klosteret til kronen, men beholdt Kærups gårde (ca. 12 tdr. hartkorn), som han solgte efter 1690.  
1690-1718 Køber var regimentskvartermester Jens Sørensen Rachlow, de påny lagde godset sammen, men forgæves søgte at oprette en komplet sædegård af dem.   
1718-1720 Han solgte Kærup til kronen, der igen lagde den under Ringsted kloster, hvorved klostret forblev til 1808.
1720-1724 1720 solgtes godserne til overkrigssekretær, senere stiftsamtmand Christian Carl Frederiksen Gabel (død 1748), hvem det samme år lykkedes at få Kærup gjort til privilligeret sædegård under navnet »Gabels Eje«.
1724-1731 Han skødede den (hovedgårdstakst med skov 41, bondergods ca. 108 tdr. hartkorn) til amtsskriver, krigsråd Jørgen Langfeldt. Han forbeholdt sig, at dens navn igen skulle være Kærup. Langfeldt nedrev bygningerne og drev jorden under Ringsted klosters avlsgård. Han blev 1728 fradømt sine embeder, og godset blev inddraget.  
1731-1741 Det blev Krigshospitalskassen, der overtog hans godser p.gr.af gæld.
1741-1772 Kronen solgte gården til Peter Johansen Neergård (død 1772), som flyttede avlen til den nuværende hovedgård længere mod nord.  
1772-1793 Sønnen kancelliråd Johan Thomas Neergaard (adlet 1780, død 1806) var næste ejer.
1793-1804 Han overdrog Kærup og Ringsted kloster til sønnen Peter Johansen de Neergaard (død 1835), der ca. 1800 genopførte bygningerne på Kærup, men nu i Benløse sogn. 
1804-1812 Peter Johansen solgte begge gårde til svogeren, kancelliråd Jørgen Pedersen Qyistgaard (død 1814), Ringsted kloster i 1808,  Kærup først i 1812.  
1812-1825 Da solgte han den til admiral Lorentz Henrik Fisker (død 1819) og konferensråd, professor Johan Frederik Wilhelm Schegel (død 1836).   
1825-1827 De solgte godset til kammerherre Magnus Joachim greve Scheel Plessen (død 1853).
1827-1869 Scheel Plessen solgte gården til senere generalkrigskommissær Gustav Grüner (død 1869). 
1869-1890 Han fulgtes af sønnen hofjægermester, senere kammerherre Georg Johan Røebye Grüner (død 1890). 
1890-1906 Efter ham fulgte svigersønnen, hofjægermester, senere kammerherre P. G. Howden-Rønnenkamp til Næsbyholm (død 1930).   
1906-1913 Han overdrog Kærup for 520.000 kr. til hofjægermester Gustav Elias Grüner (død 1928). 
1913-1915 Han solgte den til cand. jur. Christian Møller.  
1915-1923 Denne solgte den til Sjællands og Fyns Udstyknmgsforening, der efter at have frasolgt en del arealer (bl.a. til Kærehave Husmandsskole) solgte hovedparcellen.  
1923-1926 Prisen var 320.000 kr. og køberen var sagfører Niels Svendsen, Ringsted (dødt 1925), hvis enke solgte godset.  
1926-1989 Køber (635,000 kr.) var grosserer Carl Thøgersen og godsejer C. Boisen Thogersen, hvilken sidste 1931 blev eneejer.    
1989-2006 Gården endte som selskabet Kærup Gods A/S. Der var til slut kun 10 hektar tilbage af Kærup Gods. Resten var opædt af udstykninger til Ringsted og Benløse.  
2006- Resten er udstykket som industriområde, Kærup Erhvervspark A/S  

Husene ved indkørslen til Kærup fra den gamle hovedvej 1 Roskilde-Ringsted.