Benzonlund

Skippinge herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen var oprindeligt trefløjet og fra ca. 1820. Den nuværende, opført efter en brand omkring 1930, er en hvidkalket enetages bygning med dobbelte kamtakkede tværgavle.

                                                                                 

Dønnerup / Benzonlund 

-1730

Dønnerup ligger i Holmstrup Sogn på Vestsjælland.og var 1688 en landsby med 12 gårde.

1730-1737 1730 lod højesteretsassessor Peder Benzon landsbyen nedbryde og oprettede efter kongelig bevilling en hovedgård, Benzonslund med 24 tdr. hartkorn og bøndergods pa 370 tdr. Efter bans død 1735 solgtes den af arvingerne 1737. 

1737-1739 Køber var senere generalmajor Hans Henrik Eickstedt, som 1739 solgte den videre.
1739-1745 Han skødede til oberstløjtnant Reimer Henrik von Barner
1745-1757 1745 købte Peder Willumsen Benzonlund for 12.300 rdl. Han solgte den 1757.  
1757-1783 Køber var Christian Henrich Selchau (død 1788).   
1783-1790 Sønnen Christian Andreas Selchau solgte den 1791.   
1790-1799 Køber var højesteretsassessor, senere minister Poul Christian von Stemann, der 1800 afhændede den for 30.000 rdl.
1799-1805 Han skødede til Johannes Meldahl. Denne solgte den 1806.   
1805-1820 Ny ejer blev Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn, som afhændede den 1820. 
1820-1843 Køber var Berta Moltke, Dragsholm. Hun lagde 1843 godset under baroniet Adelersborg.

1843-1878 Sammen med baroniet gik gården i arv til Georg Frederik Otto von Zytphen-Adeler, og den blev på ny kaldet Dønnerup fra 1867. 
1878-1908 Næste lensbaron var Frederik Herman Christian von Zytphen-Adeler.
1908-1926 Sidste lensbaron blev Georg Frederik de Falsen von Zytphen-Adeler. Under ham blev baroniet opløst 1925.
1926-1968 Ved baroniets afløsning 1925 solgtes Dønnerup sammen med Ranglemølle og de store skove til hofjægermester Aage Hastrup for 1.500.000 kr.  
1968-1988 Han efterfulgtes af sønnen Allan Aage Hastrup.
1988-1995 Næste ejer var Andreas Hastrup.
1995-2000 Selskabet Poul M. Mikkelsen A/S var næste ejer.  
2000- Siden 2000 hedder selskabet Dønnerup A/S.  Dønnerup Gods er på 1276 hektar med Rangle Mølle