Skippinge herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                            

Skippinge herred hørte oprindeligt under Kalundborg Len, senere Kalundborg Amt. Bispedømmets indtægter af Skippinge herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Vallekilde

1200

Bispens Dragsholm len

 

 

 

 

 

 

Kantoren I Starreklinte  hørte 2 gårde under Dragsholm len og 2 gårde i Bjergsø i sognet hørte 7gårde under lenet. Bispen ejer 1 gård i Kolstrup og mindst 5  i Skippinge. Desuden gods af ukendt størrelse i Vallekilde og Starreklinte. I sognet ejer kantordømmet 1 gård i Vallekilde, 1 i Havnsø og 4 i Bjergby. Bispe- og kirketienden tilfalder også kantoren. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Skippinge.  Barbaraalteret ejer 1 gård i Skippinge. Skt. Sigfreds Kapel ejer 3 gårde i Skippinge.        

Vallekilde: 9 gårde, 0 huse 65 tdr.

    - Bjerresø: 17 gårde, 0 huse, 135 tdr. 

    - Starreklinte: 12 gårde, 4 huse, 77 tdr. 

    - Skippinge: 14 gårde, 2 huse, 90 tdr. 

    - Vindekilde: 3 gårde, 15 huse, 13 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 21 huse, 382 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               

Føllenslev 1100 Bispen I Føllenslev hørte 1 gård under Dragsholm len, 2 gårde  Havnsø i sognet samt Egemarke. Bispen ejer 1 gård i Føllenslev og 1 på Nekselø. Åshøje præbende ejer 1 gård i Føllenslev. Skt. Katrine ældre Alter ejer 1 gård i Egemarke. Skt. Sigfreds Kapel ejer 5 gårde her, måske i et andet sogn i herredet.       Antvorskov ejer 2 gårde i Føllenslev.

Føllenslev: 27 gårde, 10 huse 191 tdr.

    - Havnsø: 9 gårde, 8 huse, 59 tdr. 

    - Egemarke: 9 gårde, 0 huse, 81 tdr. 

    - Algestrup: 9 gårde, 5 huse, 55 tdr. 

    - Nekselø: 4 gårde, 0 huse, 25 tdr. 

               I alt: 58 gårde, 23 huse, 420 tdr. hartkorn

Særslev 1100 Bispen I Snertinge, Favrbo, Østbjerg og Kærby hørte 1 gård under Dragsholm len og 2 gårde i Klovby i sognet hørte også under lenet. Endelig var hovedgården Birkendegård, når det ikke var et selvstændigt len, en del af Dragsholm. Bispen ejer mere gods i Særslev. Skt. Sigfreds Kapel ejer 3 gårde i Særslev.       Antvorskov ejer 5 gårde i Særslev.

Særslev: 24 gårde, 3 huse 170 tdr.

    - Snertinge: 12 gårde, 0 huse, 78 tdr. 

    - Favrbo: 11 gårde, 2 huse, 77 tdr. 

               I alt: 47 gårde, 5 huse, 327 tdr. hartkorn

Hørve 1200 Bispen I Hørve hørte 8 gårde under Dragsholm len og 2 gårde i Vejleby i sognet hørte også under lenet. Bispen ejer 2 gårde i Hørve. Janua præbende ejer 1 gård i Vejleby. Johannes Evangelistens Kapelalter ejer 1 gård i Vejleby. Helligkorsalteret ejer 1 gård i VejlebyPortionen Kolsbæk ejer 1 gård i Vejleby        Sorø Kloster ejer 6 gårde i Vejleby. Esrum Kloster ejer 1 gård i Vejleby.
  • Kirken var oprindeligt en rundkirke. 

  • Størstedelen af sognet lå under Dragsholm len. i 1682 lå Dragsholm i dette sogn, ikke i Fårevejle, Odsherred.

Hørve: 21 gårde, 1 huse 132 tdr.

    - Vejleby: 16 gårde, 2 huse, 111 tdr. 

    - Dragsholms Mølle: 1 gård, 0 huse, 3 tdr. 

    - Dragsholm: 1 gård, 0 huse, 109 tdr. 

               I alt: 39 gårde, 3 huse, 356 tdr. hartkorn

Sejerø 1100 Bispen Sejerø hørte 9 gårde i Kongstrup under Dragsholm len og 3 gårde i Sejerby. Bispen ejer 1 gård i Sejerby og 1 i Mostrup.                                    

Sejerø: 35 gårde, 21 huse 154 tdr.

               I alt: 35 gårde, 21 huse, 154 tdr. hartkorn

Læsøholm 

 

 Sognet blev efter reformationen delt i Holmstrup og Avnsø.

 Bispen                                                            Sorø Kloster ejer 4 gårde i Læsøholm, 3 i hver af byerne Akselholm, Nyrup, Dønnerup, Gungetorp, Birkenæs samt Nævitzbro mølle. Antvorskov ejer Bro Mølle.
  • Sorø havde grangiet Birkenæs på Læsø. 1682 var her 2 gårde, som blev sluttet sammen til en storgård.  

 

Holmstrup

Skt. Søren

  1492 Ikke nævnt i middelalderlige bisperegnskaber, men opstod som valfartskirke ved Skt. Sørens helligkilde. Den nuværende bygning fra 1492 er en gave fra biskop Niels Skave.        

 

Holmstrup: 11 gårde, 5 huse 39 tdr.

    - Dønnerup: 12 gårde, 3 huse, 26 tdr. 

    - Brokøb: 8 gårde, 3 huse, 37 tdr. 

    - Akselholm: 6 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Bro Mølle: 0 gårde, 1 hus, ½ tdr. 

               I alt: 48 gårde, 19 huse, 166 tdr. hartkorn

Avnsø 1100

1933 (ny kirke)

Ikke nævnt i middelalderlige bisperegnskaber, men den gamle, meget lille Avnsø kirke var måske sognekirke for Læsøholm sogn. Den nye kirke i Svebølle blev bygget, fordi den gamle i Avnsø var for lille.          Klosteret ejede gods i Avnsø.  
  • Den oprindelige kirke var oprindeligt kapel til Avnsøgård. 

  • Avnsøgård var krongods i Valdemars Jordebog.1667 blev det afhændet til oberstløjtnant Georg Müller. Den blev hovedgård 1725 og solgt til Lerchenborg 1750.  

  • Forsvundne bebyggelser: Stenrand, Nyrand.

Agnsø*: 0 gårde, 0 huse 0 tdr.

    - Svebølle: 9 gårde, 17 huse, 78 tdr. 

    - Stenrand: 2 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Nyrand: 4 gårde, 0 huse, 16 tdr. 

    - Avnsøgård: 1 gård, 0 huse, 14 tdr. 

               I alt: 17 gårde, 21 huse, 125 tdr. hartkorn

 

* Hørte 1682 til Ars herred

 

 

 

 

 

 

Jorløse Hører i middelalderen til Ars Herred                                     

 

                                       

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

    

En del sogne, som  i dag regnes til Skippinge herred, blev  i middelalderen noteret under Merløse herred. Nogle (bl.a. Bregninge) blev også tilskrevet Års herred. Hertil blev Jorløse også henregnet i middelalderen.

Skipping(e) herred med sine 480 gårde fæstet af 500 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Ars herred til Kalundborg Len. I ingen af sognene var der adelige hovedgårde, men adelige ejede dog strøgods i form af 13 enkeltgårde: Alle større gårde havde før reformationen været ejet af enten kronen eller kirkelige institutioner. En del af kirkegodset (herunder alt bispegods og det meste af klostergodset) var som følge af reformationen blev konfiskeret af kronen og lagt direkte under den kongelige lensmand på Kalundborg Slot. Gejstlige stiftelser (bl.a. Sorø Akademi) sad på 45. I matriklen 1682 er lenet afløst af Kalundborg Amt, som omfatter alle sogne i Ars og nogle i Skippinge herred ( ) (122 gårde, 49 huse og 872 tdr. hartkorn). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Kalundborg Amt havde 1682 805 gårde, 225 huse og 6226 tdr. hartkorn. En ikke ringe del af sognene i Skippinge herred hørte under Dragsholm Amt ( ). Dragsholm Amt havde 177 gårde, 64 huse og 1058 tdr. hartkorn her i herredet og 892 gårde, 309 huse og 4851 tdr. hartkorn i alt inklusive Odsherred. Lægges tallene for Kalundborg Amt i Skippinge herrred sammen med tallene for Dragsholm Amt, fås et samlet tal for Skippinge herred på 299 gårde, 113 huse og 1930 tdr. hartkorn. 1671 dannedes det nye Kalundborg Amt ved sammenlægning af Sæbygård Amt, Dragsholm Amt og det gamle Kalundborg Amt.