Birkendegård i Skippinge herred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Skippinge herred

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårde: Birkendegården

I Skippinge herred hørte  i følge jordebøgerne meget gods direkte under Dragsholm. Birkendegård i Særslev sogn var i perioder et selvstændigt len:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Særslev (Dragsholm) Birkendegård 1

Var til tider et selvstændigt len

                                                                                                                                                                                                                

I brevene er herredet beskrevet i afsnit C "Artzherritt. Skippingsherritt". 

 

Birkendegård  

1363-1535

Birkende, der ligger i Værslev Sogn, Kalundborg Kommune, hører under bispestolen. Gården var underlagt Dragsholm, men til tider var den også et selvstændigt len:

1435-14?? Jus Thorbernsen (Sparre) er bispens lensmand på livstid. 1435 udstedte han sit genbrev pa Birkende gård og by, som han havde i leje for livstid. 
14??-1500 Der kendes ingen lensmænd eller fogeder i denne periode.
1500-1505 Laurens Hansen er bispens lensmand. Om han er adelig. vides ikke.
1505-1536 Jens Daa er bispens lensmand.
1536-1672 Godset er efter reformationen underlagt kronen som selvstændigt len kaldet Birkingegård. Ved Christen Elkjærs afgang lægges godset under Kalundborg len. 1551-155? Erik Madsen Vasspyd er kronens lensmand. 
155?-1558 Erik Madsen Bølle har lenet på livstid. Han skal dog svare afgift i form af 1 læst byg. Han døde 1557. Enken Ermegaard Bille havde herefter lenet frit til påsken næste år. 
1558-1565 Jørgen Navl er kronens lensmand. Han har lenet på afgift i form af 1 læst korn. 
1573- Christen Elkjær er kronens sidste lensmand. Derefter lægges lenet under Kalundborg.
1663-ca.1665  Efter enevælden blev Birkingegård overdraget ti! Johan Dibbolt von Dehn Roldtfelsser. 
1665-1672 Derefter fik Antoni Mailer gården.   
1672-1686 1672 fik generalmajor Jørgen Bielke imidlertid gården og byen, og 1674 fik han bevilling til at oprette Birkendegård til en hovedgård ved at nedlægge byens gårde, en del af dem blev nedlagt straks, resten 8 gårde, først ca. 1700 (1688 115 tdr. hartkorn, 420 tdr. land under plov). Jørgen Bielke måtte opgive besiddelsen. 
1686-1692 En tid havde amtsforvalter Jørgen Hansen gården. 
1693-1700 Derefter fik Bielkes datter Sophie Amalie den. Hun giftede sig med sognepræst Hans Hvalsøe, der 1700 solgte godset. 
1700-1732 De solgte til amtmand Johan Christopher von Schönbach (død 1726). Enken Anna Elisabeth von Korff beholdt gården til sin død 1732.
1732-1735 Sønnen Johan Christoph von Schønbach overtog godset. Hans enke Christiane Kristine Møller beholdt gården et kort stykke tid, da han døde.
1735-1743 1735 købte inspektør Terkel Terkelsen Birkendegård, og han solgte den 1743.
1743-1766 Han solgte til Christian Lerche, Østrupgård, der indlemmede den i stamhuset Lerchenborg. Her hørte den til til 1852.
1852-1895 1852 udskiltes den af stamhuset, og Vilhelm Cornelius Magnus baron Lerche (død 1895) blev ejer.
1895-1921 Han fulgtes af sønnen senere ritmester hofjægermester Gustav baron Lerche, som 1921 solgte gården.
1921 Købere var brødrene Jacobsen ved Jens Jacobsen, som gav 1.300.000 kr. for gården.
1921-1949 Samme år købtes den af Aage Faye.  
1949-1985 Efter hans død 1949 overtoges gården af sønnen Gerhard Faye.
1985- Næste ejer er Jørgen Faye.

Hovedbygningen er opført 1854 af røde mursten i to etager med takkede gavle og kælder, efter at den tidligere var nedbrændt 1851. 1944 blev gården istandsat ved L. Schrøder.