Bispegods i Skippinge herred

Borge i området: Dragsholm

Dragsholm 

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Dragsholm, Birkende, Ris

                                                                  

Under Roskilde bispestol hørte  i følge jordebøgerne en del gods i Skippinge herred, som alt sammen hørte under Dragsholm len. Birkendegård i Særslev var dog til tider et selvstændigt len. Samme status havde oprindeligt Ris i Fårevejle.

I brevene er herredet beskrevet i afsnit C "Artzherritt. Skippingsherritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge

 

 

 

 

 

 

Hørve Vejleby 2

Niels Jacobsen Bille af Æbeltved pantsætter godset til Kirstine Ebbesdatter 1395. Dette gods kommer siden under bispen og indgår i Dragsholm len.

Brev C.4

Vallekilde

Kolstrup 1

Som indfrielse af et pant i Ars mageskifter Lasse Navl gården her til bisp Niels.

Brev C.44
Skippinge 4

Bisp Henrik skøder godset til Johan Esbernsen Krumpen 1352. Hans enke Kirstine Stigsdatter gav Hans Henriksen Buode pantebrev på 2 af gårdene 1360. Godset er herefter faldet tilbage til bispesædet, men det er ikke med i fortegnelserne over gods i Dragsholm len.

Brev C.3, 8 
-

Niels Grubbe og fætteren Oluf Grubbe skøder godset til bisp Jens 1418.Samtidig forlenes de på livstid med gods i Merløse, Ars og Løve. 

Brev C.31
Vallekilde -
Starreklinte -

Se nedenunder.  Der kan være tale om noget af det gods i Starreklinte, som senere indgår i Dragsholm len.

Særslev Særslev -

Se nedenunder.  Der kan være tale om noget af det gods i Særslev, som senere indgår i Dragsholm len.

-

Se nedenunder.  Der kan være tale om noget af det gods i Særslev, som senere indgår i Dragsholm len.

Viskinge Løgtved 1

Se nedenunder.  Der kan være tale om noget af det gods i Løgtved, som senere indgår i Dragsholm len.

1 Hovedgård afhændet til kronen 1507.  Brev S.22
1

Bisp Oluf køber 1319 godset af grev Ernst af Gleichen. Det er ikke med i fortegnelserne over gods i Dragsholm len. I samme handel indgår også gods i Klovby, Kærby, Asmindrup og Føllenslev. 1346 får bispen brev på, at det gods, man har købt, ikke tilhører Kirstine, enke efter Jakob Axelsen.

Brev C.16, 39
Viskinge 1
Føllenslev Føllenslev 1
Nekselø 1 Mageskifte mellem kong Frederik og bisp Joakim, hvor bispen fik øen, kronen fik godset Løjtved. Brev S.22
Sejerø Sejerø 1 En kendelse fra 1507 bekræfter, at hele øen ligger under bisp Johan. Brev S.21  
Mostrup 1 Mogens og Peder Ovesen Steeg arvede godset efter deres mor Inger af Skærsø og pantsætter det til bisp Niels 1392. 

                                                                                                                                                                                            

Brev Ø.17

 

Axel Lagesen Brok skødede 1495 gods i Egemarke, Føllenslev sogn, til roskildebispen.  

 

Strøgods i Skippinge herred: Særslev

1324

Herman Hartvigsen sælger sit gods i Særslev til Stig Pedersen af Ris

Brev C.24 

1328

Kannik i Roskilde Hans Jull pantsætter sit gods til Stig Pedersen af Ris. Samme år mageskifter han gods med præsten Mads fra Hverring fra Nim Herred i Jylland, fordi denne skal give Stig Pedersen det gods, han har fået skøde på.

Brev C.1, 19 

1329

Bo Herlufsen giver svogeren Stig Pedersen pantebrev på sit gods i Særslev. Samtidig give Bo Stig skøde på noget gods i Årby.

Brev B.24, 28 

 

Strøgods i Skippinge herred: Løgtved og Starreklinte - Sæby kirke

1328

Præsten i Sæby, Herman Geertsen, får af Valdemar IV tilskødet Ryegård i Gjerslev, Løve herred. 

Brev C.11 

1329

Abbed Peder af Ringsted skøder gården i Løgtved til Sæby kirke. Præsten Herman Geertsen, der også er kannik i Roskilde, modtager gården.  

Brev C.6 

1337

Præst og kannik Herman Geertsen tilskøder bisp Johan gods i Starreklinte. Godset var ejet af Sæby kirke.

Brev B.20, 38 
1341 Kapitlet i Århus tilskøder Herman Geertsen kapitlets gods i Starreklinte i følge brev fra Valdemar IV. Brev B.37 
Man kan undre sig over, at en sognekirke som den i Sæby ejede så meget gods. Men det hænger måske sammen med, at kirken lå ved Esbern Snarres bopælsgods og er opført af ham. Esbern var ikke fedtet med gaver til kirkelige institutioner. 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Skippinge Vallekilde Bispens Dragsholm len
Føllenslev
Særslev
Hørve